Dato: 17. september 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Sorø den 17 Sept 1857 Kjære Fru Scavenius!

Den sjette September forlod jeg Weimar, efter der at have tilbragt festlige, uforglemmelige Dage, men en Forkjølelse havde jeg paadraget mig der tiltog saa voldsomt at jeg, under en ulidelig Hovedpine, ventede at det maatte ende med Thyphus, det var en Qval at reise og jeg maatte tage Veien i samm Portioner, overnatte i Cassel, Gottingen, Hanover og Hamborg, ja endnu ved Ankomsten i Kiel var jeg saa febril at jeg blev der en Dag over og befandt mig saa bedre. Her erfarede jeg først om Cholera i Corsøer, imidlertid tog jeg dog Plads paa Dampskibet der hen, og kom i Løberdagsmorges til Corsøer, jeg var langt mere vel end i de sidste otte Dage, men blev naturligviis betydelig nedstemt ved at høre om al den Sygdom hjemme; da jeg om Formiddagen naaede Kjøbenhavn, fandt jeg dem ifærd med at gjøre mine Værelser istand, jeg kunde saaledes ikke flytte ind men maatte søge til Hotel Phønix; min Læge radede mig strax til at forlade Kjøbenhavn, da der var megen Cholerine og et Par Cholera Tilfælde, jeg havde saa meget for, kunde ikke godt og ønskede at blive, jeg blev da Søndag over, men Mandag kom Efterretning om et n6yt Par Cholera-Tilfælde, Lægen sagde at jeg helst nu strax skulde søge ud til Basnæs; jeg syntes imidlertid ikke selv om at jage der ud lige fra Kjøbenhavn, vidste heller ikke om de var hjemme og gik derfor i Mandags til Roeskilde, der hos Amtsprovst Ortved blev jeg til i Dag Torsdag og har følt mig særdeles vel, paa Resten af Forkølelsen nær, i Dag Torsdag er jeg reist til Sorø, og tænker at blive her til paa Tirsdag, da er der hengaaet længere Tid, en Quarantaine Tid, selv om Kjøbenhavn var fuldeligt erklæret syg og jeg kan altsaa med rolig Samvittighed komme til Basnæs, bliver jeg syg der, da ligger det i Egnen og Luften der, og hvor er man da sikker! - Jeg skriver strax i Dag for at faae Brev her i Sorø fra dem paa Søndag, det vil jeg kunde, naar De er saa kjærlig strax at skrive det Par Ord her til, at jeg er velkommen, og at der ikke har viist sig Sygdommen i deres Omegn. Lad mig da ogsaa vide om deres Kudsk henter mngi her i Sorø, eller om de vil at jeg skal tage til Slagelse, for at afhentes der (om Sundhedstilstanden i den By veed jeg ikke Besked), faaer jeg Brev Søndag, som jeg haaber, og deri hører Tiden at jeg i Sorø tør vente Vogn, da er jeg beredt naar denne paa Tirsdag Formiddag kommer, ellers maa jeg vide Tiden jeg samme Dag skulde indtræffe i Slagelse. At De vil beholde mig mere end otte Dage veed jeg nok, jeg kjender deres venlige Sindelag for mig, otte Dage bliver jeg ogsaa om ASlt i Kjøbenhavn snarest bedres, ellers bliver det lidt længer. De hjerteligste Hilsener, til Luzia, Otto, Miss Dounloup og Frøken Schumacher. Deres inderlig hengivne H. C. Andersen NB (Lad mig endelig høre om Sundhedstilstanden ved Basnæs). i hast. Til Fru Scavenius født Comtesse Moltke.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus