Dato: 12. september 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 391. Fra Henriette Wulff.

Nykongensgade Lørdag d 12 Sept 57.

Min kjære gode Andersen!

Velkommen hjem! Da jeg ikke kan staae i Deres Stue og tage imod Dem, og maaske ingen af Deres Venner er der i det Øjeblik, saa lad mig herved ret hjertelig sige - Velkommen, et glad og godt velkommen her til Deres rette Hjem, skjøndt vi vide jo at »Digterens « er »overalt «3465 og Ingen gjør den Sætning mere til Sandhed end just De ! Dog nu er De i Deres danske Hjem, og gid det vil blive et godt og fornøjeligt for Dem, saa vist som jeg veed, at Deres Nærhed gjør Andres Hjem godt og rigt og herligt! ­

Jeg er uendelig længselsfuld efter at vide hvordan det er med Dem, om Forkjølelsen fra de kjære Weimarske Festligheder har forladt Dem, som jeg da sikkert haaber. For Deres sidste Brev, skrevet i Kassel og bortsendt fra Hanover, den hjerteligste Tak; det var for mig saa glædeligt i saa mange Henseender, og det interesserede mig højligen hvad De fortalte mig om Deres Farmoder og hendes Skjebne. At De mindedes Aarsdagen af Deres Ankomst til Byen, rørte mig, og fik mine Tanker til at gaae ret langt tilbage i Tiden, ogsaa til min Barndom, da jeg første Gang saae Dem, og hvorledes i alle de Aar, mit søsterlige Sindelag og Hjerte er stadi­gen voxet for Dem, til det tilsidst voxer lige ind i Evigheden, hvorhen vi jo alle stunder! ­

Dog i Dag bort med alvorlige Tanker, som - i Grunden ere de allergla­deste, - ja hvor besynderlige ere de paa een Gang - alvorlige og glade!

Naar

? disse Linier skal sige Dem Goddag - veed jeg jo egentlig ikke, jeg haaber med det allerførste, derfor skal de nu ud og ligge paa Deres Bord, forventende det Øjeblik de i mit Navn raabe:

Velkommen hjem Andersen!

Snart seer De til Deres

Søsterlige Henriette Wulff.

[Udskrift]

Hr Professor H. C. Andersen

Ridder af flere Ordner.

Hôtel Christiania3466) Nyhavn.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost