Dato: 28. august 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Maxen 28 August 1857 Kjære Fru Scavenius

Efter flere Dages Besøg i Dresden, kom jeg iaftes her tilbage til Maxen hvor jeg fandt deres Brev, som ret glædede mig, et levende Tegn paa at De venligt erindrer mig. Allerede for otte Dage siden skulde jeg efter min Bestemmelse have været i Danmark for at kunne, som jeg saa gjerne ønskede det blive i det mindste noget over otte Dage paa Basnæs. I Weimar veed Deres Naade er der i de første Dage af September store Festligheder, den 2den er det Carl Augusts 100-aarige Fest, den tredie afsløres Goethes og Schillers Monument, og seneere, troer jeg, følger Indvielsen af Sangersalen i Wartburg, alt dette opgav jeg for at naae Hjemmet og skrev til Storhertugen, at jeg iaar ikke kom, this som Sandhed er, jeg maa de første Dage af September som Medlem af Theater-Juryen, være i Kjøbenhavn ved Skuespillenes Begyndelse. Strax modtog jeg igjen en Skrivelse hvori jeg af Storhertugen paa det bestemteste blev lagt paa Hjerte at komme, han bad mig vise mit Hjertelag for ham ikke "ved Ord, men i Gjerning", næsten et heelt Aar havde jeg ikke skrevet ham til - min ny Roman havde beskræftiget mig - jeg var reist forbi Weimar uden at komme der, kort sagt, det var et saa hjerteligt Brev at jeg ikke kunde andet end love at komme, det har jeg og vil saaledes ikke til den Tid jeg skulde og maatte, kunde naae Kjøbenhavn, Festlighederne i Weimar ende først den 6 September. Jeg skriver alt dette ligefrem og hjerteligt til Dem kjære Fru Scavenius, at De deraf seer at jeg paa Hjemreisen ikke, som jeg hele Sommeren tænkte mig og glædede mig til, kan komme til Basnæs, De vil derimod tillade at jeg, efter at have været nogeti Kjøbenhavn derfra tager ud til Dem, ligesom De jo alt har tidligere udpeget Julen ogsaa som en Tid til Besøg. Jeg kommer med Dampskibet til Corsøer, derfra er kun et Par Miil til Basnæs, men jeg finder at for et Ophold af een eller to Dage, længer vilde det ikke være mueligt, vil det være for meget at sende Vogn efter mig, det jeg veed De gjerne gjør, jeg foretrækker altsaa hellere at komme senere og fra Kjøbenhavn, naar der er Tid og Leilighed. I Tillid til Deres Godhed for mig siger jeg det saaledes ligefrem, De vil forstaae at det ikke er mig kjært at opgive Besøget paa Basnæs strax ved min Ankomst, men, som sagt, jeg kan ikke undslaae mig fra Opholdet i Weimar! Festlighederne der, ville iøvrigt have stor Interesse og jeg skal senere kunne meddele Dem herom. I Kjøbenhavn haaber jeg midt i Maaneden at see et Par venlige Linier fra Dem. I Hamborg, hvor jeg kommer rimeligviis den 9de September, spørger jeg paa Posthuset om Breve poste restante, fandt jeg der et Par Ord fra Dem,det vilde være mgi som en venlig Hilsen iHjemmet, den jeg nu ikke strax modtager paa Basnæs. Bring Miss Dounloup mit hjerteligste God Dag og Tak for den Hilsen hun i deres Naades Brev sendte mig, ligesaa beder jeg om at blive erindret hos Frøken Schumacher. Otto og Luzia de kjærligste Hilsener. Et Par Ord til Ingemann lægger jeg her ved, De lader det nok flyve per Post til ham, Fru Serre blev meget glad ved at De i Deres Brev nævnede hend eog haaber at hun engang, naar De kommer til Dresden, eller hun til Glorup, skulle mødes. Vi have i den sidste Tid regnfulde, kolde Dage, Sommeren er forbi! - Mit Træ her i Maxen staaer i fuld Pragt, ogsaa mit Egetræ tri-ves, et Danebrog vaier over det.

Lev nu vel kjære fortræffelige Frue og hav i venlig Erindring Deres trofast hengivne H. C. Andersen

E.S. Dersom Deres Naade glæder mig med et Brev i Hamborg (poste restante) da underret mig endelig om hvilken Dag i September Skuespillene tage deres Begyndelse paa Hoftheatret, hvor der spilles indtil det kongelige Theater er istand.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus