Dato: 23. august 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: L. Wiedemann
Sprog: dansk.

Maxen ved

Dresden, 23 August 1857

Kjære Hr Wiedemann!

Efter nu at have været over tre Uger her i Maxen gaaer Reisen hjemad til Kjøbenhavn, men ikke den korteste Vei der hen, jeg ta­ger først til Weimar hvor hen Storhertugen har indbudt mig til Festlighederne de første Dage af September. De veed at det den anden September er Karl Augusts hundredaarigs Fest, Dagen derpaa afsløres Gøethes og Schillers Statuer, hele Ugen vil blive en festlig Uge. Næste Søndag, den 30 August, reiser jeg fra Dresden derhen, rimeligvvis uden at opholde mig i Leipzig og fra Weimar gaaer Veien hjem over Hanover, jeg faaer da ikke hilset paa Dem og Hr Helms, dette lille Brev bringe mine Hilsener, af hvilke De ogsaa vil bringe et Par til Hr Lork / og hans Frue. Hele denne Uge er jeg endnu i Dresden hos Major Serres og ønskede gjerne der snarest at modtage fra Dem endnu eet Exemplar, (kun hæftet) af Sein oder nicht sein, Ligesom ogsaa et lignende af "Historier". Fra Kjøbenhavn modtog jeg forleden i Krydsbaand: "Dagbladet" der indeholdt en velskrevet og velmeent Kritik over min ny Roman, den stilles der sammen (og til min Fordeel) med "Eritis:sic ut deus". - Fra en gammel Præst her i Sachsen modtog jeg forleden et lille Brev der udtalte hans Glæde over min Bog og slutter at det er hans Overbeviisning at denne Bog -"überall Nützen und Sagen verbreiten wird, wo es gelesen, vorgelesen und verstanden wird!"- Ogsaa fra Enken Fru Goethe modtog jeg et smukt Brev i An­ledning' af samme Bog; privat hører jeg saaledes en heel Deel glæ­deligt, men af Aviser har jeg, med undtagelse af "Europa", ikke / seet en eneste der omtaler den; jeg vil haabe at De derimod har læst saadanne og har kunnet være tilfreds med Dommene. Hvor­ledes gaaer Afsætningen? denne staaer rimeligviis i Forhold til Omtalen. Nu lev hjertelig vel, glem ikke at lade mig faae de to Exemplarer jeg har tilladt mig at skrive om, og har De een eller anden behagelig Anmældelse, da send mig den.

Venskabeligst

H.C.Andersen

Til Hr Boghandler Wiedemann i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus