Dato: 9. august 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 386. Fra Henriette Wulff.

Kjøbenhavn d 9d August 1857.

Min kjære broderlige Ven!

For nogle Dage siden blev jeg Gudskelov glædeligen beroliget for Dem, ved at modtage Deres lille Brev fra Dresden og Omegn. Jeg havde siden Deres sidste Brev fra Paris hvor De følte Dem saa uvel, ret været urolig for Dem. Da det nu var 14 Dage siden, havde jeg besluttet at skrive gamle Collin til, for om han vidste Noget, da Deres Brev just bragtes mig, - og Tak derfor! Fuldkommen beroliget for Dem, seer jeg Dem jo nu i Deres rette Element - i Tydskland, med Tydskere, skjøndt jeg jo har det Modsadte af Sympathi for Alt Det

holder jeg dog saa meget af Dem, at naar De er tilfreds vil jeg ogsaa være det, hvor haard en Nød det er at knække for mig, at det er - der! Da De slet ikke taler om Nogenslags Ildebefindende, som i England, haaber jeg nu det er Alt forsvundet, ved at indaande tydsk Luft, det er en radical cour for Dem!

Det har jo været interessant at høre Henselt spille, og at gjøre en lille Udflugt i Riesengebirgene; men Rübezahl saae De vel ikke? Det glæder mig at høre De har skrevet Dickens til, jeg skulde nok have haft Lyst at læse Deres Brev til ham, fuldt af Kjærlighed til ham, er jeg vis paa det var ! At De læser Little Dorrit paa Engelsk er ogsaa fortreffeligt. Formedelst Deres venlige introduction til Miss Bentley, staae vi nu i den meest levende correspondence for øjeblikket, siden det lille Brev De sendte mig fris hende, gaae vore Brevduer hurtigen imellem os, destoværre er jeg dog bange for at uagtet Al hendes Godhed og Tjenstvillighed, gaaer den Plan om Ophold i Hastings ikke

i Opfyldelse, da det er til den Grad dyrt at min Pung ikke vil tillade mig det; efter hvad hun skriver kan jeg ogsaa mærke at det er et meget »crowded fashionable« Sted, og det er jo slet ikke efter min Smag. Jeg har nu spurgt hende om et mere roligt, simplere og mere landligt Opholdsted i Nærheden af Kysten, og venter i disse Dage hendes Svar derpaa. Det er en besynderlig Følelse for mig, saaledes at famle omkring i den vide Verden efter et lille Hjem, - efter en Green at hvile sig paa, efter den lange trættende Livets Flugt; om der nogensinde vil grønnes Een for mig igjen, tvivler jeg paa, - Men Guds Villie skee !

Sommeren i Danmark er i Aar saa god og varm, at jeg ofte troer Lam­pens Aand en Nat har taget vore smaa Øer i sin Haand og bragt dem ned i den tropiske Zone, at det er til min

Tilfredshed kan De tænke; de Fleste klage naturligviis - over Varmen, de vilde jo ogsaa klage i modsat Til­fælde; det er nu en lille Fornøjelse Folk gjør dem. Ellers er her næsten Ingen til at klage, Alle flyve afsted, og deri gjør de Ret; jeg holder mig roligt, da en saa lang Adskjellelse fra Ida forestaaer, vil jeg blive hos hende saa længe som mulig. Med Koch er det poorly. - Er der Noget om hvad jeg har hørt fra Rom, at De

gaaer derned til Vinter? Fra Marcus Spring i Nordamerica havde jeg nylig Brev, de ere lykkelige derovre, fordi det staaer i alle Aviser , at »fra England vil H. C. Andersen rejse til America! « Springs troer det fuldt og fast, og har skrevet Dem til3407 (har De modtaget det Brev i England) om at Deres første Ophold lige fra Damp­baaden maatte være paa Eagleswood hos dem. Hvilken flakken er der nu til alle Dampbaade fra England, for at tage mod

Dem, og hvor ofte vilde de vende tilbage med lange Ansigter og fejlslagne Haab! Thi kjender jeg min Ven - the famous H. C. Andersen - saa vil han ikke blive saa let til at faae til at gjøre det store Spring over Oceanen! Fattigdommen paa Nyhe­der, Hændelser, ideer etc: etc: her i denne gode gamle Stad, er vist stor, altsaa faaer De, som sædvanligt Intet fra mig af den Slags. Det Eeneste, der ogsaa har lidt interesse for mig her hjemme, er jo Alt Marinen vedkom­men[de], og det - er ikke Deres Sag. - Theatret er mærkeligt tilbage, endnu er der ikke Tag over Scenen; man troer der skal begyndes at spilles paa Hoftheatret, naar saisonen kommer3408 Men - tager De til Italien, kan jo det være Dem det Samme, glem ikke at svare mig herpaa.

[Derefter overstreget: ] (Henny skal være i Rom i Vinter, og har faaet det »fornødne« dertil af sin papa, og rejser i October med sin Barndoms Ven Wilhelm Bissen,3409) der virkelig lover meget som Billedhugger; vi kan ikke ønske bedre Selskab for Henny, og derfor benyttes ogsaa det Følgeskab).

Lessøe med sin unge Hustro er nu her i Byen, hun gjør det behageligste Intryk, seer ung og sund ud, og er meget elskværdig, heller ikke er hun saa blind som man sagde, langt fra. Jeg er meget med hende, da hun næ­sten daglig kommer til mig et Par Timer om Formiddagen, da jeg læser Noget højt for hende, thi læse kan hun slet ikke selv. Hun er forstandig og from, og har stor interesse for Alt; jeg er vis paa De vil meget godt kunde lide hende.

Jeg kan i Grunden ikke finde mig i at De var saa kort i England; De lærte ikke at kjende saa mærkelige Personligheder England ejer, den Bed­ste , ja ham kjender De, men hvilken Masse af Personer og Sager har De ladet ligge uexploiterede. I disse Dage er jo Kajser og Kajserinde af Frankrig hos Dronning Victoria paa Osborne,3410 og der afgjøres vel ikke saa faa vigtige Sager, faa Nationers Skjæbne, jeg holder ikke af, at saaledes nogle Enkelte skal styre Mange; der er mig noget ubeskriveligt ængstligt derved, det er, som var Menneskeslægten endnu i sin Barndom. Det glæder mig at Deres Bog er kritiseret efter Deres Ønske i Tydskland. Det for­undrer mig bestandigt, at »Fædrelandet«

optog en saa elendig skrevet Kritik, som den var. Grimur vilde have gjordt det bedre, men han er jo bestandig i Island. Her sender jeg Dem det forlangte Stykke af »Dagbla­det«. Jeg har i Dag, som saa ofte, haft Brev fra Italien, gandske herlige Breve, nu er min Ven Hamilton i Neapel, meest i Castelamare, hans Be­skrivelser og Bemærkninger ere mærkelig smukke og interessante, en saa livlig Skildring, at jeg ofte kan drømme mig hensadt i de skjønne saa vel­kjendte Steder. Vesuv er livlig i denne Tid, og den forhøjer jo altid inter­essen ved et Ophold i dens Nærhed. - Hvordan har

»Deres Træ« det? Det voxer frodigt og sundt, strækkende sin Krone op mod Himlen? Siig mig lidt om det, og ret Meget om Dem Selv, og om De har hørt fra England; dersom De er paa den Fod med Miss Bentley, da giv mig en lille Hilsen til hende i Deres næste Brev, det vil more mig at bringe den, og hun vil højlig skatte den; i hvært af hendes Breve forsikkrer hun mig, hun vil gjøre Alt for »Mr Andersens friends! « -

Søster Ida hilser Dem hjerteligst, hun er destoværre selv slet ikke vel i denne Tid. ­

Mandag d. 10 August . Jeg vil skynde mig at sende dette afsted til Dem, min kjære gode Andersen, snart seer jeg jo Brev fra Dem! Har De bestemt Noget om Deres Hjemkomst, om jeg skulde see Dem, før jeg drager bort? God bless You!

De omfavnes søsterligt af

Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost