Dato: 29. juli 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Rohrdorff i Schlesien den 29 Juli 1857

Min kjære søsterlige Veninde!

Ja, hvor er jeg nu? Inde i Schlesien, ved Riesengebirge, Rübezahls3398) Hjem. Fra Paris, denne hede Kube, fløi jeg over Stratsburg og Frankfurth for at komme betids til Dresden og den 28 i Maxen være ved Major Serres Fødselsfest; denne var imidlertid bestemt at feires i al Stilhed hos en Ven den be[røm]te, mageløse Klaverspiller og Komponist Henselt,3399 der altid lever ved Hoffet i Petersborg men har sit deilige Slot3400 i Schlesien; jeg kom den 26de til Dresden, det afhang af mig om jeg vilde tage med, ellers blev Fru Serre tilbage, jeg kunde da ikke godt vægre mig og kom iforgaars altsaa igjen strax paa Jernbane fire Timer og derpaa 1½ med Heste. Mageløst har Henselt spillet for os igaar og i Dag; mod Aften3401 reise vi tilbage til Dresden og Maxen, men jeg vil dog at et Par Ord til Dem skal skrives fra Henselts Slot, der ligger med Taarne og rige Sale nær ved Bjergene, har en deilig Park, men ellers en meget ringe Natur om sig. ­Med Jubel blev jeg modtaget, Henselt trykkede mig i sine Arme, som Dickens og alle Gjæster jublede som gamle Venner, at jeg var iblandt dem; mit Portræt,3402 alle mine Skrifter fandt jeg her paa Slottet; det er dog forunderligt at jeg er saa bekjendt! Et deiligt Digterliv undte mig dog Gud. Fra Dickens Arme i Henselts, fra Poesien til Tonerne, og milde Øine rundtom. Glæd mig snart igjen med Brev, Dresden poste restante; hils Deres Søster og Svoger. Send mig i et Brev udklippet hvad der i » Dag­bladet « har været trykt af mit Brev fra Engeland. Gud glæde Dem!

broderligst H. C. Andersen.

NB vend Bladet!

[ I Marginen:] I »Europa« udgivet af Kühne,3403) staaer paa Tydsk en særde­les god Critik over » Sein oder nicht sein «.

[Efterskrift paa Brevets Bagside:]

Maxen den l ste August 1857.

Endelig er jeg her og først her fra flyver dette Blad! Jeg fandt i Dresden, igaar, Deres Brev med den venlige Anmældelse i »Dagbladet«, tak for den! glem ikke at sende mig det Nummer hvori mit Brev til Bille staaer. Jeg er nu endelig i Ro, og trænger der til; igaar skrev jeg det første Brev til Dickens,3404) det tog mig en heel Dag. Min Bog læses nu af hele Tydskland! hvad jeg endnu har seet om den her er gunstigt. Jeg er meget vred paa Ploug

og Gjødwad3405 at de have optaget en saa slet3406 skrevet Critik over mig! jeg glemmer dem det ikke! Little Dorrit har jeg begyndt at læse paa Engelsk. Lev vel!

broderligst

[Udskrift]

Til Frøken Henriette Wulff

Adresse Conferentsraad Kock

Ny Kongensgade i Kjøbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus