Dato: 19. juli 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

322. Til Jonas Collin. Paris den 19 Juli 1857

Min trofaste faderlige Ven!

Igaar kom jeg her til Paris, hvor det er varmt som len Bikube, kjede­ligt, ikke som i London, eller rettere, i det Hjem jeg i Engeland forlod; havde jeg ikke imorges givet Tøi til Vask, og først kan erholde det Mandag, saa reiste jeg strax i morgen, nu maa jeg blive, rimeligviis til Tirsdag og gaaer da i mindre Dag- eller Nat-Reiser til Dresden bvor hen jeg beder at Breve til mig maa sendes post restante. Imorges besøgte jeg Delong og senere vor Gesandt Dirckinch-Holmfeld, hvor jeg fandt Brev fra Dem, Jette Wulff og Fru Serre; Deres faderlige Raad om ikke at lade mig paavirke af god eller ond Critik, veed jeg sigter til en dadlende Anmæl­delse af min Bog; den har staaet i »Fædrelandet« og er af en ung Philosophus Hr Clemens Petersen; kjender Viggo ham? - forgjæves søgte jeg efter det Nummer, det er allerede her gaaet Papirets Vei! jeg vilde rigtig nok helst have læst det, maaskee fandt jeg det ikke saa haardt, som jeg nu.tænker mig det ; hvad der er dadlet ved min Bog indseer jeg rigtignok endnu ikke, ellers havde jeg jo skrevet den anderledes. Idag tager jeg Sagen meget godt, - gid jeg maa være ligesaa fornuftig imorgen! ­ Den femtende Juli, (Onsdag) forlod jeg Dickens og hans Familie; jeg reiste ikke ind til London, men tog lige fra Gads Hill Place til Maidstone hvor hen Dickens selv kjørte mig i en let lille Vogn; det er den deiligste Deel af Kent her befares, men jeg var forstemt, talte ikke meget; Dickens tog saa kjærlig Afskeed med mig; han har været som en Broder for mig. Ene kjørte jeg saa til Folkestone, gik der ombord til Boulogne hvor jeg efter et Par Timers Forløb kom i Land og overnattede; mit Humeur var tungt; næste Dag naaede jeg, i denne dræbende Varme, ikke længer end til Amiens og derfra kom jeg, som sagt, i gaar Eftermiddags til Paris, blev godt, men dyrt indqvarteret, gik i Operaen, men hørte kun een Aet, det var alfor daarlig Sang af Damerne. I Dag mødte jeg Major Barth der er her, han fortalte at Phister og Kone netop vare ankomne og boede i Hotel med ham. Jeg har besøgt Place Vendome, Notre Dame, etc. men Heden trykker, jeg ønsker mig paa hiin Side Rhinen, men derhen er endnu en lang varm Vei! - I dette Øieblik besøgte Phister mig, han var meget elskværdig og glad ved sin Reise, men har i Schweitz havdt et Anfald af Cholera, dog 6 Timer efter var han rask. - Fra Holland har jeg et Brev, der skal udkomme mine samlede Skrifter i nogle og tyve Bind, samt en stor særskilt Udgave af Eventyrene; jeg maa dog være mere, end haard Critik hjemme vil indrømme, siden just mine Skrifter flyve ud over Europa! tilgiv denne Forfængelighed, den er nødvendig for ikke at falde sammen.

- Gud glæde og velsigne Dem og alle Kjære. Lad mig vide lidt om Drevsens og Sønnerne, høre hvor Gottlieb Collins er, om de leve paa Silkeborg? etc.

Deres sønlig hengivne.

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus