Dato: 14. juli 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Caroline Amalie
Sprog: dansk.

Gadshill Place ved Rochester, Kent, den 14. Juli 1857.

Deres Majestæt

forundte mig den høie Naade og inderlige Glæde, at jeg fra Udlandet turde skrive Deres Majestæt til. Jeg har nu været fem Uger i England, og al den Tid er tilbragt i Charles Dickens' Huus, en ganske deilig Villa ved Gadshill, et Sted, Shakspeare har givet Berømmelse ved sin Falstaff, der omtaler det i første Deel af »Henrik IV.«. Det hele Landskab er som en Have, og fra Høiden kan man mange Mile følge Themsens Slyngninger, øine det aabne Hav og see vidt omkring over Skove og Marker. Her er en Duft af vilde Roser og af Hø; Luften er dertil saa frisk, og inde i Huset selv leve lykkelige Mennesker. Dickens er unegteligt en af de meest elskelige Mænd, jeg har kjendt; han har Hjerte, som han har Aand. Den nyligt afdøde Forfatter Jerrold efterlader en Enke uden Formue. Dickens har taget sig af hende; og ved en Committee, der tæller Navne som Dickens, Bulwer &, er det givet Oplæsninger og et Par private, dramatiske Forestillinger, som tilsammen gave en Sum af Noget over 2000 Lstr. Dickens var saa lykkelig over den store Sum, der vil blive en Støtte for den stakkels Enke. Deres Majestæt har vistnok læst i Aviserne om den Forestilling, der i »Gallery of Illustration« blev given første Gang ene og alene for Dronningen af England, der kom her med Kongen af Belgien, Prinds Albert og Kongehuset; kun henved halvtresindstyve Andre, Alle indbudne Tilskuere, mellem hvilke jeg var, nøde denne Forestilling. Alt var saa festligt, de rigeste Pragtblomster smykkede Gange og Trapper. Stykket selv: »The frozen deep«, er meget interessant og var kun forud opført i Dickens' Huus af de samme Damer. og herrer, som her gave det. Dickens viste sig som den meest udmærkede Skuespiller, ikke blot i det Tragiske, men ogsaa i det Lystige. Et lille Arbeide: »Two o'clock in the morning«, sluttede Aftenen! Dickens' to Døttre Mary og Kate, udførte naturligt og smukt de to Dame-Roller. Senere saae jeg samme Forestilling given offentligt, og jeg maa tilstaae, med al Beundring for Signora Ristori, at Dickens er langt betydeligere end hun, naar de træde op paa Scenen; thi han er Sandheden og Naturen nærmere. Det Bedste, jeg har seet af denne beundrede, tragiske Skuespillerinde, er hendes Fremstilling af Lady Macbeth; sidste Scene, hvor hun gaaer i Søvne, er saa rystende, saa storartet, at denne ene vil og maa give hende Betydning i Kunsten. En Søn af Skuespiller Kean er for Øieblikket Directeur ved et af Londons Theatre; hans Betydning træder frem ved det kunstneriske og glimrende Sceneri, hvormed han giver Shakspeares Stykker. Jeg har saaledes seet »Stormen«, hvor, jeg næsten kan sige, det ene Under af Decorations-Væsen følger paa det andet; men man glemmer Shakspeare for Øie-Lyst.

Flere Indbydelser har jeg faaet her i Landet; men mit Besøg i England bliver denne Gang ene og alene hos Dickens; derfor er jeg heller ikke tagen til London og har ikke ladet mig presentere for Dronningen af England, men vil opbevare denne Lykke til et kommende Besøg, at jeg da ogsaa kan have noget Særdeles at glæde mig til. »Med at blive forestillet vilde følge«, sagde Grev Reventlow mig, »flere Indbydelser«; af disse blev jeg syg sidste Gang, jeg var i London, og hver Dag, jeg havde aflagt et Besøg derinde, følte jeg mig ilde; Luften er saa tung, Kulrøgen trykkende og Varmen ikke til at udholde; jeg lader altsaa dette Besøg klogeligt blive Opholdet her paa Landet. Jernbanen gaaer tæt her forbi, og paa denne, netop Aftenen før jeg med Dickens aflagde en Visit i Byen, skete den store Ulykke, som Aviserne have talt om, at to Tog stødte sammen. Tolv Mennesker døde, fyrretyve bleve lemlæstede. Bestyrelsen for dette Jernbane-Selvskab vil komme til at betale til de Dræbtes Efterladte en Sum af 70,000 Lstr. Nær ved Gadshill Place ligger Grev Darnleys Park med det gamle Slot, hvor Dronning Elisabeth tidt besøgte Grev Leicester. Vi have i Nærheden en smuk Landsbykirke, før en Deel af et Nonnekloster; Kirkesangen der finder jeg smukkere end vor derhjemme; det var til hver Psalme den samme Melodie, men saa forunderlig mild og blød; den rørte mig særligt første Gang, jeg kom her. Derimod var Kirke-Tjenesten for lang, næsten to Timer; saa lang Tid kan jeg ikke bevare Tankerne i den Andagt, jeg forlanger af mig selv ved et Besøg i Kirken. Den smukke, gamle Brug: at læse til Bords, bevares endnu i Dickens' Huus; Dickens selv, eller den ældste af Døttrene, læser Bønnen.

Men jeg frygter, at jeg allerede har trættet ,min ædle, høie Dronning med et Brev, der indeholder saa Lidt; dog, kunde jeg underlægge Ordene al den Inderlighed, Tak og Hengivenhed, jeg i mit Hjerte føler for Deres Majestæt, - dette skrevne Blad vilde da ikke indeholde saa Lidt!

Gud glæde og bevare Deres Majestæt!

Hjerteligst og taknemmeligst

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Gads Hill Place ved Rochester, Kent, den 14 Juli 1857.

Deres Majestæt

forundte mig den høie Naade og inderlige Glæde, at jeg fra Udlandet turde skrive Deres Majestæt til. Jeg har nu været fem Uger i Engeland og al den Tid er tilbragt i Charles Dickens' Huus, en ganske deilig Villa ved Gad s Hill, et Sted, Shakspeare har givet Berømthed ved sin Falstaf, der omtaler det i første Deel af Henrik IV. Det hele Landskab er som en Have og fra Høiden kan man mange Mile følge Themsens Slyngninger, øine det aabne Hav og see vidt omkring over Skove og Marker; her er en Duft af vilde Roser og af Hø; Luften er dertil saa frisk og inde i Huset selv leve lykkelige, gode Mennesker. Dickens er unægtelig een af de meest elskelige Mænd jeg har kjendt; han har Hjerte, som han har Aand. Den nylig afdøde Forfatter Jerrold efterlader en Enke uden Formue, Dickens har taget sig af hende og ved en Committé der tæller Navne som Dickens, Bulwer & er givet Oplæsninger og et Par private dramatiske Forestillinger, som tilsammen gave en Sum af Noget over 2000 Pstr. Dickens var saa lykkelig over den store Sum, der vil blive en Støtte for den stakkels Enke. Deres Majestæt har vistnok læst i Aviserne om den Forestilling, der i Gallery of Illustration blev givet første Gang ene og alene for Dronningen af Engeland, der kom her med Kongen af Belgien, Prinds Albert og Kongehuset; kun henved halvtresindstyve andre, alle indbudne Tilskuere, mellem hvilke jeg var, nød denne Forestilling. Alt var saa festligt, de rigeste Pragtblomster smykkede Gange og Trapper. Stykket selv The frozen Deep, er meget interessant og var kun forud opført i Dickens Huus af de samme Damer og Herrer, som her gave det. Dickens viste sig som den meest udmærkede Skuespiller ikke blot i det Tragiske, men ogsaa i det Lystige. Et lille Arbeide Two o'clock in the morning, sluttede Aftenen! Dickens' to Døttre Mary og Kate udførte naturligt og smukt de to Dame Roller. Senere saae jeg samme Forestilling givet offentligt, og jeg maa tilstaae, med al Beundring for Signora Ristori at Dickens er langt betydeligere end hun naar de træde op paa Scenen; thi han er Sandheden og Naturen nærmere. Det Bedste jeg har seet af denne beundrede tragiske Skuespillerinde, er hendes Fremstilling af Lady Macbeth, sidste Scene hvor hun gaaer i Søvne er saa rystende, saa storartet, at denne ene vil og maa give hende Betydning i Kunsten. En Søn af Skuespilleren Kean er for Øieblikket Directeur ved et af Londons Theatre; hans Betydning træder frem ved det kunstneriske og glimrende Sceneri, hvormed han giver Shakspeares Stykker. Jeg har saaledes seet "Stormen", hvor, jeg næsten kan sige, det ene Under af Decorations Væsen følger paa det andet, men man glemmer Shakspeare for Øie-Lyst.

Flere Indbydelser har jeg faaet her i Landet; men mit Besøg i England er og bliver denne Gang ene og alene hos Dickens; derfor er jeg heller ikke taget til London og ladet mig presentere for Dronningen af England, men vil opbevare denne Lykke til et kommende Besøg, at jeg da ogsaa kan have noget Særdeles at glæde mig til; ved at blive forestillet vilde følge, sagde Grev Reventlou mig, flere Indbydelser, af disse blev jeg syg sidste Gang, jeg var i London, og hver Dag, jeg havde aflagt et Besøg derinde, følte jeg mig ilde; Luften er saa tung, Kulrøgen trykkende og Varmen ikke til at udholde; jeg lader altsaa dette Besøg klogeligt blive Opholdet her paa Landet. Jernbanen gaaer tæt her forbi, og paa denne, netop Aftenen før jeg med Dickens aflagde en Visit i Byen, skete den store Ulykke, som Aviserne har talt om, at to Tog stødte sammen. Tolv Mennesker døde, fyrgetyve [!] bleve lemlæstede. Bestyrelsen for dette Jernbane-Selskab vil komme til at betale til de Dræbtes Efterladte en Sum af 70,000 Pund. Nær ved Gad s Hill Place ligger Grev Darnleys Park med det gamle Slot, hvor Dronning Elisabeth tidt besøgte Grev Leicester; vi have i Nærheden en smuk Landsbykirke, før en Deel af et Nonnekloster; Kirke-Sangen der finder jeg smukkere end vor hjemme, det var til hver Psalme den samme Melodie, men saa forunderlig mild og blød; den rørte mig særligt første Gang, jeg kom her. Derimod var Kirke-Tjenesten for lang, næsten to Timer; saa lang Tid kan jeg ikke bevare Tankerne i den Andagt, jeg forlanger af mig selv ved et Besøg i Kirken. Den smukke, gamle Brug at læse til Bords, bevares endnu i Dickens Huus; Dickens selv, eller den ældste af Døttrene, læser Bønnen.

Men jeg frygter, at jeg allerede har trættet min ædle, høie Dronning med et Brev, der indeholder saa lidt; dog kunde jeg underlægge Ordene al den Inderlighed, Tak og Hengivenhed, jeg i mit Hjerte føler for Deres Majestæt, dette skrevne Blad vilde da ikke indeholde saa lidt.

Gud glæde og bevare Deres Majestæt!

hjerteligst og taknemmeligst

i allerdybeste Underdanighed

Gadshill Place ved Rochester, Kent, den 14. Juli 1857.

Deres Majestæt

forundte mig den høie Naade og inderlige Glæde, at jeg fra Udlandet turde skrive Deres Majestæt til. Jeg har nu været fem Uger i England, og al den Tid er tilbragt i Charles Dickens' Huus, en ganske deilig Villa ved Gadshill, et Sted, Shakspeare har givet Berømmelse ved sin Falstaff, der omtaler det i første Deel af »Henrik IV.«. Det hele Landskab er som en Have, og fra Høiden kan man mange Mile følge Themsens Slyngninger, øine det aabne Hav og see vidt omkring over Skove og Marker. Her er en Duft af vilde Roser og af Hø; Luften er dertil saa frisk, og inde i Huset selv leve lykkelige Mennesker. Dickens er unegteligt en af de meest elskelige Mænd, jeg har kjendt; han har Hjerte, som han har Aand. Den nyligt afdøde Forfatter Jerrold efterlader en Enke uden Formue. Dickens har taget sig af hende; og ved en Committee, der tæller Navne som Dickens, Bulwer &, er det givet Oplæsninger og et Par private, dramatiske Forestillinger, som tilsammen gave en Sum af Noget over 2000 Lstr. Dickens var saa lykkelig over den store Sum, der vil blive en Støtte for den stakkels Enke. beres Majestæt har vistnok læst i Aviserne om den Forestilling, der i »Gallery of Illustration« blev given første Gang ene og alene for Dronningen af England, der kom her med Kongen af Belgien, Prinds Albert og Kongehuset; kun henved halvtresindstyve Andre, Alle indbudne Tilskuere, mellem hvilke jeg var, nøde denne Forestilling. Alt var saa festligt, de rigeste Pragtblomster smykkede Gange og Trapper. Stykket selv: »The frozen deep«, er meget interessant og var kun forud opført i Dickens' Huus af de samme Damer og Herrer, som her gave det. Dickens viste sig som den meest udmærkede Skuespiller, ikke blot i det Tragiske, men ogsaa i det Lystige. Et lille Arbeide: »Two o'clock in the morning«, sluttede Aftenen! Dickens' to Døttre Mary og Kate, udførte naturligt og smukt de to Dame-Roller. Senere saae jeg samme Forestilling given offentligt, og jeg maa tilstaae, med al Beundring for Signora Ristori, at Dickens ep langt betydeligere end hun, naar de træde op paa Scenen; thi han er Sandheden og Naturen nærmere. Det Bedste, jeg har seet af denne beundrede, tragiske Skuespillerinde, er hendes Fremstilling af Lady Macbeth; sidste Scene, hvor hun gaaer i Søvne, er saa rystende, saa storartet, at denne ene vil og maa give hende Betydning i Kunsten. En Søn af Skuespiller Kean er for Øieblikket Directeur ved et af Londons Theatre; hans Betydning træder frem ved det kunstneriske og glimrende Sceneri, hvormed han giver Shakspeares Stykker. Jeg har saaledes seet »Stonnen«, hvor, jeg næsten kan sige, det ene Under af Decorations-Væsen følger paa det andet; men man glemmer Shakspeare for Øie-Lyst.

Flere Indbydelser har jeg faaet her i Landet; men mit Besøg i England bliver denne Gang ene og alene hos Dickens; derfor er jeg heller ikke tagen til London og har ikke ladet mig presentere for Dronningen af England, men vil opbevare denne Lykke til et kommende Besøg, at jeg da ogsaa kan have noget Særdeles at glæde mig til. »Med at blive forestillet vilde følge«, sagde Grev Reventlow mig, »flere Indbydelser«; af disse blev jeg syg sidste Gang, jeg var i London, og hver Dag, jeg havde aflagt et Besøg derinde, følte jeg mig ilde; Luften er saa tung, Kulrøgen trykkende og Varmen ikke til at udholde; jeg lader altsaa dette Besøg klogeligt blive Opholdet her paa Landet. Jernbanen gaaer tæt her forbi, og paa denne, netop Aftenen før jeg med Dickens aflagde en Visit i Byen, skete den store Ulykke, som Aviserne have talt om, at to Tog stødte sammen. Tolv Mennesker døde, fyrretyve bleve lemlæstede. Bestyrelsen for dette Jernbane-Selvskab vil komme til at betale til de Dræbtes Efterladte en Sum af 70,000 Lstr. Nær ved Gadshill Place ligger Grev Darnleys Park med det gamle Slot, hvor Dronning Elisabeth tidt besøgte Grev Leicester. Vi have i Nærheden en smuk Landsbykirke, før en Deel af et Nonnekloster; Kirkesangen der finder jeg smukkere end vor derhjemme; det var til hver Psalme den samme Melodie, men saa forunderlig mild og blød; den rørte mig særligt første Gang, jeg kom her. Derimod var Kirke-Tjenesten for lang, næsten to Timer; saa lang Tid kan jeg ikke bevare Tankerne i den Andagt, jeg forlanger af mig selv ved et Besøg i Kirken. Den smukke, gamle Brug: at læse til Bords, bevares endnu i Dickens' Huus; Dickens selv, eller den ældste af Døttrene, læser Bønnen.

Men jeg frygter, at jeg allerede har trættet ,min ædle, høie Dronning med et Brev, der indeholder saa Lidt; dog, kunde jeg underlægge Ordene al den Inderlighed, Tak og Hengivenhed, jeg i mit Hjerte føler for Deres Majestæt, - dette skrevne Blad vilde da ikke indeholde saa Lidt!

Gud glæde og bevare Deres Majestæt!

Hjerteligst og taknemmeligst

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm