Dato: 10. juli 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

London, Tavistok-house, Tavistok Square 10 Juli 1857.

Til Frøken Henriette Wulff.

De maa i disse Dage have faaet et langt Brev fra mig og jeg havde ikke skrevet nu igjen, var der ikke en Deel at sige Dem, med Hensyn til Deres Spørgsmaal om at komme i Kost et Sted i Nærheden af Hastings, jeg har talt med Flere derom, den bedste Efterretning fik jeg af min Boghandlers Datter3359) en aandfuld Dame, der har skrevet op til Dem Alt hvad hun bedst vidste, dette Brev lægger jeg herinden i, De kan nu selv skrive hende til, Faderens Adresse er »Richard Bentley Esq, new Burlington Street. London«; Miss: Bentley vil give Dem Oplysninger, er der endnu mere at vide. Disse smaa Breve havde jeg betænkt at lægge indeni et jeg sender til Bille , Udgiveren af Dagbladet,3360) men siden har jeg betænkt mig, jeg veed ikke hvor nøiagtig han er med at besørge Sligt og det er vigtigt De faaer dette snarest; altsaa lægger jeg Brevet til ham inden i Deres, og De vil strax og sikkert sende ham det. Paa Søndag3361) har A. Smith indbudt alle de Spillende fra »the frozen Deep«, ligesaa mig, vi skal til en Fest; »the Glaciers of Mount Blanc request the honour of the company of Hans Christian Andersen to meet the Iceberg of the frozen Deep«, saaledes lyder Kortet, jeg skal næste Gang fortælle om det. Mandagmorgen tager jeg igjen paa Landet, Onsdag formiddag3362) kjører Dickens mig til Maidstone og om Aftenen, vil Gud, er jeg over Folkestone i Boulogne, Dagen derpaa gaaer jeg til Paris; faaer jeg ikke der strax Brev fra Dem, da send det til Dresden poste restante. - I dette Øieblik fik jeg Brev fra Mathilde Ørsted, deri stod om min Bog hjemme: »Jeg frygter næsten for, at De ikke vil faae slet saa megen Glæde af den som De havde ventet! « - disse Ord vilde Mathilde Ørsted ikke have skrevet, naar hun ikke havde den deeltagende Hensigt at forberede mig paa at jeg vilde finde min Bog nedrevet, hun har maattet hørt herom!3363) ja jeg vidste det, jeg kunde vente det! - hvad Kjærlighed kan jeg som Digter møde hjemme! jeg er træt af det,3364) jeg er halv syg, jeg er lidende i dette Øieblik, - jeg veed det, man vil først naar jeg kommer hjem, komme med Critikker, at det ret varmt, kan spøttes mig ind i Hjertet; - Hils mine Venner, og siig mine Fjender, at jeg snart jo kommer hjem, for aandeligt at pidskes af Critikken, til Tak for hvad jeg af et varmt Hjerte gav. - Jo, jeg er da meget lykkelig, misundelsesvær­dig lykkelig! - Siig mig dog hvad Ondt der siges om min Bog? - Lev vel! - læg ikke paa Hjertet at jeg i dette Øieblik er bedrøvet.

[I Marginen: ] Gud glæde og velsigne Dem! Fra Paris skriver jeg igjen!

Broderligst H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus