Dato: 4. juli 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

Davistock-House, Davistok Square, London. 4. Juli 1857.

Kjære Fru Balling!

Mit sidste lille Brev har De nok modtaget; i Dag igjen et Par Ord. Af Aviserne har De læst om den skrækkelige Ulykke paa Jernbanen i Nord-Kent igaar. De veed nok ikke, at det netop er den Bane jeg altid ude fra Dickens herind til London har at passere; vi tog ind netop Morgenen efter at Ulykken var skeet om Natten; det var vor Lykke! ti Mennesker bleve øjeblikkelig dræbte, 40 haardt quæstede; een er senere død; de knuste Vogne skulle have strømmet med Blod; det bliver en dyr Sag for det Jernbaneselskab, de kommer til at betale de Efterlevende af dem, som er Nærmest de Dræbte 40000 £ det er 360000 Rdlr. Jeg har været at se "Stormen" af Shackspear der er sat i Scene af Kean, en Søn af ham Skuespillet "Kean" handler om; noget mere pragtfuldt kan ikke tænkes. I første Scene var en stormende Sø lige ud til lamperne og et Skib af næsten hele Theatrets Størrelse kastedes til alle Sider indtil det sank, hvilket skeer ved at det Hele Fartøi er pustet op og nu udelades Luften saa at det falder sammen og forsvinder i de store Bølger; der var et Vinterlandskab der blev til Sommer, Træerne sprang ud, Flodnympherne dandsede paa det vandudstrømmende Vandfald; og i denne Art er det Hele givet, men man kommer rigtignok ganske fra Stykket selv over alle Sceneriet. Jeg har saa mange Indbydelser, kunne blive herovre Efteraaret og Vinteren med, men jeg tager ikke mod disse, men efter Aftale reiser først til Maxen ved Dresden og derpaa sidst i August til Danmark. Hambro faaer jeg slet ikke Tid til at besøge, heller ikke Hald i Manchester. Fra Hjemmet har jeg al den lange Tid kun faaet to Breve og ikke hørt et Ord om hvad der siges om min ny Bog. Skrækkeligt dyrt er her, og uagtet jeg boer hos Dickens, kan jeg aldrig naar jeg en Dag er i London komme ud af det under 7 a 9 Rdlr; De gjør Dem ikke Idee om den udstrækning Byen har og gjør jeg en Deel Visitter og kjører om Aftenen til og fra Theatrene det er saa godt som en heel Dag at faae Vogn. Paa Løverdag skal jeg see en privat Forestilling hvor Dickens, hans to Døttre og flere Herrer og Damer spille med, Dronningen kommer at see denne Forestilling der gives til Indtægt i ædelt Øiemed.

St. Johns Wood 7 Juli 1857

I disse Dage er jeg i Besøg hos Bentley der har en smuk Villa udenfor London, god Musik hver Dag og om Aftenen i Operaen hvor den udmærkede Sangerinde Piccolomini synger, jeg saae hende nylig i La Traviata, hun minder om Jenni Lind; men det bedste Komediespil jeg har seet i Engeland, er Dickens Spil ved Forestilingen i Løverdags, han minder om Wiehe - det var komplet en Tragedie han traadte op i, og efter den havde han i Phisters Rolle i Nattegjest. - Min Bog To be or not to be, er i Engeland, siger Boghandleren, næsten allerede solgt, desværre er den ikke godt oversat, den er saa svær at gjengive. Hils nu hjerteligt Deres Moder og Søster ligesaa ude hos Härings; glæd mig med et Brev i Dresden, poste restante; jeg har Meget at fortælle Dem naar vi sees; jeg gad seet Deres Moders Forbauselse over det Liv, den Tummel, den Menneskevrimmel i London, hun vilde svimle derved. Men nu lev vel! Gud bevare Dem Alle frisk og vel.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost