Dato: 1. juli 1857
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

291. Fra Henriette Collin.

Föhr den 1ste juli [1857]

Deres Brev modtog jeg her kjære Andersen og takker Dem hjertelig for den Glæde det bragte mig, jeg behøver vist ikke at sige Dem at jeg med levende Interesse følger Dem paa Deres vistnok høist behagelige Vei thi naar man selv er en stor Mand maa det være deiligt at leve mellem betydelige Personligheder, er man derimod som jeg en lille Kone, saa finder man sig bedst i de smaa Forhold og jeg har det derfor fortræffeligt her i Vyk og seer med Glæde og godt Haab, Louise fordybe sig i Vesterhavet. Kan De ikke kjære Andersen, give Deres rige engelske Veninde Lyst til at see Danmark? jeg kunde godt lide at gjøre Bekjendtskab med noget saa storartet rigt og som De siger velgjørende, som hun maa være, jeg kan godt begribe at De hellere henvænder Dem til hende selv end til hendes stolte Tjænerskab.–

De vil vide noget om hvad der siges om »Være eller ikke at være«, men da jeg alt i Søndags 8te Dage forlod Byen og siden ikke har seet en dansk Avis saa veed jeg intet om den offentlige Udtalelse, privat har jeg hørt megen Glæde over den.–Min Nabo ved table d'hote her paa Föhr er en gammel Præst John, efter hvad jeg hører Hamburgs mest anseete Prædikant, han spurgte mig strax om Dem og trode at De skrev Deres Bøger paa tysk saa let og ypperligt var Sproget, han holdt overordentlig meget af Dem og troede ikke at behøve at læse Deres Livs Eventyr da han havde læst »der Geiger« og dette mente han var Deres egen Historie og det han satte høiest af Alt hvad han kjændte af Dem.–

Jeg læser i denne Tid Little Dorrit og glæder mig inderligt; den hjertelige Latter har jeg efterhaanden vænnet mig af med, men iaftes tvang den unge Barnacle mig til at lee saa høit at jeg selv blev ganske forundret'ndash;Jeg har ogsaa læst Currer Bells Liv fortalt af Miss Gascal, det er en høist interessant Bog som jeg raader Dem at læse ....

At Gade er bleven forlovet med Frøken Stæger har De sagtens hørt'ndash; I Guds Navn! hun skal jo være en forstandig og god Pige.

Lev vel kjære Andersen, endnu engang Tak for Deres Brev, jeg sændte det strax til Familien i Kjøbenhavn.

Deres hjertelig hengivne

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost