Dato: 29. juni 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Einar Drewsen
Sprog: dansk.

London 29. Juni 1857

Einar Drewsen!

Kjære Ven!

En af de første Dage i Juli trækkes Lotteriet, Eduard har min Seddel, der kommer bestemt en Gevinst paa, mindst, 200 Rdlr., og saa kommer Du til mig i Paris! - pas paa! - men kommer der ingen Gevinst - hvad siger saa det, jeg kan nok undvære 200 Rdlr, Penge har man jo for at give ud og nyde godt af det, saa altsaa, har Du Lyst og kan faae Frihed saa kom alligevel! men lige saa aabent maa jeg sige Dig, Du maa betale Din Reise til Paris, naar vi der sees tager jeg alle Udgifterne og for 400 Rdlr (200 for os hver) kunne vi være en 8 Dage i Paris, en 8 Dage i Schweitz og en 8te til at reise i. Vi blive altsaa sammen i omtrent 24 Dage, og da skal jeg have ført Dig igjen til Leipzig, hvorfra Du da lige saa maa sørge for Dig selv hjem, thi som sagt de 200 Rdlr til Dig ville gaae i den mellem liggende Tid; Du maa altsaa anvende selv en 80 Rdlr, bedst at tage 100 med, det er da nødvendigt at Du har Frihed en heel Maaned, ikke ringere; kan Du ikke saa lang Tid og vil kun anvende selv omtrent 50 Rdlr., da har jeg et andet Forslag, kom til Frankfurth a.M., jeg skal da reise derhen og møde Dig, vi gaae da kun til Schweitz og bliver der en 10 a 12 Dage. - Du maa strax efter at have faaet dette Brev give mig et bestemt Svar, thi ellers bliver jeg kun tre Dage i Paris, reiser ikke til Schweitz men lige til Fru Serre i Maxen, jeg holder ikke af Paris kan iaar undvære Schweitz, men med Dig, naar Du havde Glæde deraf, vilde det være mig en stor Fornøielse; den 14 eller 15de agter jeg at gaae fra London til Paris, kom endelig, kommer Du, kom da den 18 Juli til Paris. / Dit Pas maa viseres af den preusiske, østeriske, franske og belgiske Gesandt, lyde paa ud og tilbage; Du kan tage fra Kjøbenhavn om Aftenen, næste Dag naae over Altona (ikke Hamborg) Haarburg til Hanover, fra Hanover til Köln anden Dag og tredie, imod Aften til Paris, her mener jeg at Du vil finde mig i Hotel Vallois, rue richellieu, vis a vis la bibliothek, har jeg ikke fundet Plads der skal man hos den danske Minister vide Besked og da søger Du mig strax. Dette Brev antager jeg at Du faaer Løverdag den 4de Juli, vil Du da strax Søndag Aften den 5te sende dit bestemte Svar her til Engeland tii Charles Dickens, Gad's Hill place near Rochester, Nort Kent; endnu den 6te vil det kunne sendes, men efter den Dato maa det gaae til den danske Legation i Paris hvor jeg ved min Ankomst strax spørger om Brev; [overstr: har jeg]naar Du f. Ex. reiste fra Kjøbenhavn 16 eller 17de Juli da er Du i Paris før den 20de og kommer Du heller til Frankfurth og opgiver Paris da lad mig vide Datoen; kommer Du nu slet ikke, har ingen Tid dertil, da maa Du være ligesaa nøiagtig i at skrive, thi Paris vil være mig et varmt Opholdssted og jeg skynder mig, paa denne Tid helst derfra og reiser lige til Sachsen. - Alt dette er jo nu tydeligt sagt og skrevet. Vær ikke syg naar Du forlader Kjøbenhavn, Reisen er anstrængende; drik ikke Vand uden det er blandet med Viin og spiis ikke Frugt, thi da har Du den jammerligste Mave i Paris. Schweitz glæder jeg mig meest til at vise dig, Paris er saa lidt efter London! Og nu min kjære Einar! hils dine Brødre, dine Forældre og alle kjære.

Din oprigtige Ven,

H. C. Andersen.

E.S. Faae et Brev fra din Bedstefader til Baron Delong, saa har Du et Bekjendtskab om Noget mødte, før Du saae mig! kom endelig ikke senere end den 19de 20de Juli. Jeg skal være der, om Gud vil den 18de senest.

[Udskrift]

Til Einar Drewsen Kjøbenhavn

snarest!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 569-71)