Dato: 24. juni 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

319. Til Jonas Collin. Gad's Hill Place near Rochester Kent

Den 24 Juni 1857.

Min kjære faderlige Ven! -

Igaar da jeg i Morgenstunden kjørte ind til Rochester hvor hen jeg hver Dag maa kjøre for at blive barberet, mødte jeg Postbudet og fik den deilige store Brev-Pakke De sendte mig, med Deres hjertelige Hilsen; i Dag kommer her et langt Brev til Jonna, vil De, hendes Moder og Louise Lind læse det først da hører De deri lidt udførligere om mit Ophold og derpaa sende det ud til Christinelund. - Kun i Lloyds weekly London Newspaper har jeg her ude paa Landet seet Anmældelse af "To be or not to be" og denne er særdeles rosende, og da Bladet høre til de Bedre, glæder det mig. Jeg er af Kjøbmand Hald, en Fætter til Thora Hartmann, ind­budt til Manchester men tager ikke derimod, heller ikke en Indbydelse til Wales; derimod gaaer jeg nok nogle Dage ud til Baron Hambro og ligesaa til min Boghandler Bentley. Dickens har for Enken af den ny­lig afdøde Skribent Jerold arangeret, i Forening med betydende Mænd, som LordRussel, Bulver, Tackeray, nogle Forestillinger, der; siger han, vil indbringe en Sum af 2000 U , saa at der herved er sørget for Enken; han er saa mageløs tjenstagtig og velgjørende, jeg troer hans Hjerte er ligesaa godt, som hans Hoved. Det gaaer nu ganske godt med at tale En­gelsk og jeg er i een af [de] behageligste og livligste Familiekredse man kan ønske sig; den ældste Datter og Tanten, spille Claveer hver Aften for os, vi spadsere, kjøre, aande den deiligste friske Luft; inde i London er rædsom Støv, Røg, Varme, Skrig og Skraal; - Vil De hilse alle Kjære hjemme og dernæst spørge Jette Collin om hun har faaet et langt Brev fra mig? Næste Gang jeg skriver bliver det til Louise Lind. Foruden Brevet til Jonna er her et lille Epistel til en ung Mand i Christiania, der har skrevet mig til og skulde have Svar, vil De godhedsfuld besørge det. Læg Mærke til, de første Dage af Juni, naar Classe-Lotteriet trækkes om de to Nummere 56-294 have Lykke, og vinder jeg paa dem da mæld mig det snarest, da jeg har mine Planer der ved! Lotterisæddelen gav j eg til Lind, &han har vist leveret den til Eduard c: (Etatsraad Collin). - Nu endelig er her igjen varmt, men Morgen og Aften en stærk vaad Taage, imidlertid trives her i fri Natur Laurbær og Cedertræer ; Kent er nok den rigeste Part af Engeland, ligner en Have, her er en Sang af Fugle, en Sqvirren af Græshopper, alt i stor Harmoni! Nu lev vel! bliv frisk og glad og send mig snart fra Dem og de Andre - Viggo Einar Harald skrive naturlig­viis ikke - et eller et Par Breve, mange Bække smaa vil give en stoer Aa, et Væld af Glæde for

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

[I Marginen af første Side:] Hils Doctor Meyer, Fru Clasen, Fru Schjern etc. etc.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus