Dato: 18. juni 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Gad's Hill Place. Higham near Rochester. Kent.

18 Juni 1857.

Kjære Frøken Ørsted.

Netop i Dag otte Dage kom j eg her til, efter at have følt den meest trykkende Hede paa Reisen gjennem Tydskland, og slet ikke været i Humeur, følt mig ene, træt og tung, men da jeg var paa engelsk Grund, jeg seilede fra Calais om Natten Klokken tre, skinnede Sa­len ret ind i mit Hjerte og jeg havde hele Ungdommens Flugt i at reise. Det blæste iskoldt og det har i disse Dage, komplet været en grøn Vinter, som vor Sommer ofte kan være det, jeg gaaer her med Vintertøi. Strax fra Dover kjørte jeg til London, og da der i samme Øieblik et Tog gik til Higham, tog jeg Plads med, uagtet Dickens først ventede mig om Aftenen; jeg var allerede Torsdag Formid­dag før Klokken 10 i Higham, en meget lille Station :med kun et Par Huse, her fik jeg Stationsmanden til at bære min Kuffert, Vagn fandtes aldeles ikke ag saa gik vi da to. fulde engelske Miil til Gads Hill Place hvor Dickens boer i en nydelig net indrettet Villa, høie Laurbærtræer (Laurus cerasus) rundt om; udenfor er Veien mel­lem Gravesend og Roschester ag længere nedenfor sees Themsen med alle dens Skibe. Jeg blev saa hjertelig modtaget af Dickens, hans Kone og Børnene [ ,] fik en nydelig Rum og er i Sandhed has de meest e1skeligste Mennesker; de to Døttre Mary og Kate ere smukke og opvakte, tre Sønner ere i Bologne: Francis Giaffry, Al­fred Tennyson, og Sidney Schmidt; her i Huset ere Sønnerne Char­les Dickens, Walther Landor, Henrik Fielding og Edvard Bulver, De ser at de have N avne af god Klang i England, det er meget her­lige Børn og især Henrik Fielding slutter sig til mig. Walter reiser am fire Uger til Indien han skal være Officeer i Kalkutta,ved min Ankomst var her i Besøg Miss Coutts, der er een af de rigeste Da­mer i hele Engeland, Dickens sagde at hun var umaadelig formuende men gjorde saa uendelig meget godt, hun har oprettet Anstalter, bygget Kirker &c. Jeg var i hendes Huus igaar og har overnattet der, under Opholdet i London; aldrig hos en Første har jeg været saaledes indqvarteret, en Comfort, en Eleganse havde jeg; Ilden brændte lysteligt i min Kamin, fra mit Vindue saae jeg ud til Piccadilly og den store Gade; mange Mennesker kom her til Middag, ja flere til Frokost, jeg sad ved Siden her af Admiral Napier, der spurgte mig om flere Folk i Kjøbenhavn. Miss Coutts kjørte mig ud til sin Have udenfor London, Sligt har jeg ikke før seet, saa storartet, saadanne Drivhuse, slig en Rigdom paa Blom­ster og Frugter; hun virker saa ligefrem, saa hjertensgod, jeg kunde bedre bede hende om en Tjeneste end hendes skrækkeligt fine Tje­nerskab, der gik førsteligt omkring. Under mit to Dage lange Be­søg i London, gik den første Dag egentlig meest med Visit i Chry­stal-Paladset, Fru Dickens, hendes Døttre og jeg kjørte der ud til den store "Händels Fest", hvor der i Chrystalpaladset blev givet af 2000 Sangere "Messias"; her var mere end 12000 Tilhørere og hver Billet kostede omtrent 20 Rdlr. dansk. Indtrykket var stor­artet. Chrystalpaladset selv synes jo en heel Alfe-By med Canal af Marmor hvori røde og blaa Lothus voxe; rundtom Træer, Grønt og Natuur. Udenfor sprang Vandene, vist over hundrede Fontainer, det var som Undines Tryllehave; Regnbuer, utallige glimrede paa Vandene; om Aftenen var jeg med Fru Dickens i Theatret og saae Madam Ristori i Tragedien Camma, det var næsten for stærkt hen­des Spil, lige paa Grændsen af det karikerede, men hun er en stor begavet Kunstnerinde, hun forbausede mig men rørte mig ikke. Stykket selv var en Blanding: Norma-Medea. Iaftes kom jeg igjen her hjem paa Landet, hvor jeg føler mig hyggeligere &end i London; Dickens er igjen i Dag taget ind til Byen, ihan har saa- travlt med at arangere flere Forestillinger der skulle af Private gives til Indtægt for Jerrolds Enke; det bliver dyre Forestillinger og de aller fornemste kommer der; Dickens, Bulver, Takerray, flere :af de berømteste Forfattere spille, een Dag læser Dickens sin Ju1efortælling; man venter en stor Indtægt. Jeg taler nu daglig Engelsk og Dickens siger jeg gjør utroligt Fremskridt, "ikke blot hver Dag"; det er hans Ord, "men hver Time", hører han at jeg skrider frem, og nu kan jeg allerede ret forstaaelig fortælle dem en heel Deel, den ældste af Sønnerne taler meget godt Tydsk, men iaftes blev vi enige om, ikke at tale dette Sprog sammen, men nu ogsaa med ham altid Engelsk. Vil De have et sand Billed af Dickens, saa tag alt det bedste, det hjerteligste, livligste og kloge ud af hans Værker og skab deraf et Menneske saa har De ham; hvor han dog er elskværdig! - Glæd mig nu snart med at skrive, Tiden flyver saa hurtig, jeg har jo allerede været 8 Dage her i Huset; min Adresse har De her ovenfor i Brevet og vil De saa tilføie Dickens Navn, "Care of Dickens Esq", saa faaer jeg det! Hils kjærligt Deres Moder, Søskende og Onkel, Alle der; særligt maa De trykke Nicolai i Haanden; jeg fik jo ikke seet ham. Scharlings og Dalstrøms sender De mine Hilsener ligesaa Reinhard. Lad mig vide lidt om hvad Indtryk min ny Bog gjør. I Engeland er den udkommet, men jeg har endnu intet hørt om den. Nu lev glad og vel! Jeg har det her saa udmærket godt er i de bedste Hænder og er næsten allerede ømhjertet ved at tænke paa Skilsmissen.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

I Margin: Hilsen til Dem fra Fru Dickens

Tekst fra: Solveig Brunholm