Dato: 4. juni 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Basnæs den 4 Juni 1857.

Min trofaste, søsterlige Veninde!

Endnu engang Lev vel før jeg forlader Danmark; jeg tænker det skeer i Aften med Dampskib til Kiel; naar jeg har været et Par Dage hos Dickens skal De faae Brev, men før efter den 10de naaer jeg ikke til ham.3259)

Det var mig saa klart, saa vist da vi denne Gang skiltes ad at vi skulle gjensees i Hjemmet, jeg troer der paa og haaber at lyse, stille Dage for Liv og Sind vil oprulle for Dem. Hils i Amerika de som venligt der nævne mig og naar De selv har været der nogle Uger glæd mig da med et Brev.

Jeg var, som De veed, Pindsedag3260) i Sorø hos Ingemann og hans Kone; de velsignede Mennesker gjorde mig det saa hyggeligt og godt, men Veiret var meget koldt og idelig med Blæst. Her fra mine Vinduer paa Basnæs seer jeg de hvide væltende Søer, der slet ikke lokke mig, dog i Dag er Veiret mere i det Stille og altsaa, om Gud vil, iaften afsted! Hils Deres Søster, Svoger og Sønnerne, vil De lade Etatsraad Hauch erholde fra mig en hjertelig Tak for det venlige Brev3261) jeg fandt fra ham her paa Basnæs. Tak for al Deres søsterlige Godhed og Deeltagelse for mig, Tak for hvert venligt og godt Ord, Gud gjengjælde Dem!

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus