Dato: 5. maj 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 5 Mai 1857.

Kjære Fru Scavenius

siden jeg sidst skrev Dem til har jeg slet Intet hørt om De er vel, om De er reist fra Basnæs, dog jeg haaber at De er ved Sundhed og godt Humeur, ligesom at jeg er i venlig Erindring hos Dem og Deres Kreds i Hjemmet. Allerede de første Dage af April fik jeg et rart Brev fra Charles Dickens, han fortalte mig at han ved Maanndens Slutning havde endt "Little Dorrit", og at han strax i Juni fløttede ud paa sit Landsted mellem Dover og London, derhen indbød han mig at komme, jeg skal faae den smukkeste Udsigt og føle mig omgivet af hengivne deeltagende Venner; de vente Alle med stor Hjertelighed paa mit Komme. - Jeg reiser derfor i Begyndelsen af Juni til Engeland, og agter at gaae i en Fart over Belgien og Frankerige. Dickens Landsted ligger ved Jernbanelinien mellem Dover og London, jeg har til det sidstnævnte Sted kun halvanden Times Reise paa Jernbanen, naar jeg er hos ham og i London selv, staaer hans hele Huus, skriver han, til min Afbenyttelse. Hvor længe Opholdet bliver i Engeland veed jeg ikke saa nøie, men jeg vil derfra gaae over Paris til Maxen og da naar jeg kommer til Danmark igjen vil De jo nok tillade mig at blive et Par Uger paa Deres smukke Basnæs, dog forud, efter Deres hjertelige Indbydelse, tillader jeg mig at komme idet jeg reiser her hjemme fra. Min Plan er, om Gud vil, at jeg den 27 Mai vilde reise fra Kjøbenhavn til Sorø, det er Ingemanns Fødselsdag den 28de, den Dag vilde jeg blive hos ham og da den 29de, gaae med Banetoget til Slagelse for at naae ved Middagstid Basnæs; nogle faae Dage kun, men for mig kjære og rige, vil De forunde mig der og da læser jeg sidste Deel af Romanen; denne selv faaer De den 21de, eller jeg bringer den med til Dem. Er De nu kun hjemme den Tid, herom udbeder jeg mig i Løbet af 14 Dage, Deres venlige Underretning. Et af mine Stykker: "Kongen drømmer" skal snart paa Scenen, det er ikke givet i mange Aar, jeg har nok Lyst at see hvorledes det nu tager sig ud. - Ingemann og hans Kone er her i denne Tid, ogsaa Digteren Munk, Forfatteren til Salomon de Caus er her i Byen, han bringer et nyt Drama med, som vel kommer til Opførelse næste Aar. -

Siig mig et Ord om Grevinden er paa Glorup, om Harald Moltke er der og den Geistlige? - Nu er Foraaret nok halv steget i Land nede ved Basnæs, Skoven grønnes, Fuglene qviddrer! jeg længes meget efter at f1yve afsted; det vil være saa smukt at slutte i Hjemmet, Afreisens Dage paa Basnæs, og ude at begynde med Samlivet hos Dickens! -& Hils Luzia og Otto, ligesom ogsaa den fortræffelige Frøken Schumacher og Miss Dounloup! -

Lev nu hjertelig vel og glem ikke

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus