Dato: 14. april 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Charles Dickens
Sprog: dansk, engelsk.

Kjøbenhavn den 14 April 1857.

Kjære, velsignede Charles Dickens!

Deres Brev har gjort mig uendelig lykkelig! jeg er ganske opfyldt og betaget af Glæde over at skulle være en kort Tid sammen med Dem, ja, være i Deres Huus, høre til Deres Kreds! De veed ikke, hvor jeg skjønner derpaa, hvor jeg i mit Hjerte takker Gud, Dem og Deres Kone! siig hende, siig Børnene, Store og Smaa, hvilke Festdage det vil blive for mig; og dog, midt i min uendelige Glæde har jeg en Sorg, ja, jeg kan lige saa godt sige det forud, thi det er en Ting, der af sig selv strax mærkes naar vi mødes: jeg taler meget daarligt Engelsk, ja, jeg er bange for daarligere, end da jeg sidst var i Deres Familiekreds; da havde jeg været hen ved tre Maaneder i England, nu har jeg ikke været der i ti Aar, har ingen Øvelse her hjemme i at tale Sproget, og jeg kommer lige fra mit danske Fædreland over til Dem! - jeg vil i at udtrykke mig være en en sand Casper Hauser og derover er jeg lidt fortvivlet - men min Længsel og Kjærlighed efter at see Dem og tale med Dem saa godt jeg kan, overvinder baade min Frygt og min Forfængelighed i at kunne tale vel; jeg er ogsaa vis paa at jeg timeviis skal gjøre storartede Fremskridt i Sproget naar jeg først er hos Dem; jeg tænker at indtræffe den 10de eller 12 Juni, dog De skal nærmere faae Efterretning / nøiagtig om Dagen jeg kommer, men vil De ikke nok, i Løbet af de første Uger i Mai opgive mig Adressen, hvor jeg paa Jernbane-Linien mellem Dover og London skal stige af, og hvor jeg der finder Deres Huus! -

Slutningen af "Lill. Dorrit" faaer jeg altsaa vist først at læse i Engeland; men hvor deiligt, i Deres Hjem! Gud glæde Dem for den og for Alt hvad De giver os Alle; De har en Kreds saa stor af Beundrere og Venner høit op i Norden; dog det troer jeg, Ingen kan inderligere elske Dem end jeg - men hvor megen Velsignelse og Sollys kaster ikke ogsaa De ind i mit Liv! - tab nu ikke Taalmodigheden ved at jeg paa engelsk tungt og keitet vil udtale mig, ret udtale mig som jeg ønsker det, kunde jeg dog ikke, om jeg saa talte Engelsk som en Englænder. Hils kjærlig og inderlig Deres Kone, Døttre og Sønner! Vil Gud, vi samles altsaa i Juni.

Deres taknemmelig trofaste Ven

H C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 518-19)

Copenhagen the 14the April 1857.

Dear, delightful Charles Dickens.

Your letter has made me infinitely happy. I am quite full of and overcome with joy at the thought of being with yo for a short while, nay, being in your house, being one of your circle! You do not know how much I appreciate it, how I thank God, you, and your wife in my heart. Tell her, tell the children, little and big, what festive days these will be to me; and yet, in the midst of my infinite delight I have a grief, yes, I may as well tell you beforehand, for it is a thing that will make itself felt at once when we meet, I speak English very badly, yes, I am afraid worse than when I was last in your family circle; then I had been about three months in England, now I have not been there for ten years, have no occasion to practise speaking the language at home, and I am coming straight from my Danish country over to you.

As to expressing myself I shall be a veritable Casper Hauser, and this causes me some distress; but my longing and love of seeing you and talking to you as well as I am able, conquers both my vanity and my fear of not being able to speak well; I am sure, too, that I shall likewise make great progress in the language, when once I am with you. I expect to arrive on the loth or the 12th J line, you shall have more exact in¬formation, however, of the day I arrive; but will you please in the course of the first weeks of May let me know the address on the railway line between Dover and London at which I am to alight, and where I shall find your house there. So then I shall not read the conclusion of "Little Dorrit" till I am in England; but how delightful, in your home! God bless you for it, and for everything you give us all; you have a circle of admirers, ever so large, in the high North; still, I believe that no one can love you more dearly than I; but, then, what blessings and what sunshine you spread in my life.-Now, do not lose patience because I try to express myself, ponderously and awkwardly, in English; really express myself as I wish to do, I could not, even if I spoke English like an Englishman. Affectionate, heartfelt greetings to your wife, daughters, and sons. God willing, we shall then meet in June.

Your grateful, faithful friend

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter