Dato: 6. april 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 6 April 1857.

Kjære Fru Scavenius!

Tak for Besørgelsen af det smukke Tæppe fra Fru Serre, og Tak, fordi De og Børnene saa venligt erindrede min 2 April, og at De selv skrev samme Dag, dernæst endnu engang Tak til Dem og den kjære Otto, at de saae op til mig, da de vare i Byen; jeg vilde ønske, at Besøget havde været i disse Dage; thi for Øieblikket er min lille Stue som en Have: over 20 blomstrende Urtepotter prange der; jeg fik paa min Fødselsdag ikke færre end otte Potter med Camelier, Roser & fra Kammerherreinde Neergaard, een Camelia havde 7 udsprungne Blomster og fire store Knoppe; jeg fik samme Dag en Mængde syede Sager, meest fra mig ubekjendte Damer, men hvad der særlig rørte mig, idet jeg deraf seer at jeg som Digter er læst og yndet / af Folket: tidlig paa Morgenen kom min Skrædder, der, som jeg, er født i Odense, og siger at han er saa glad ved at et Byesbarn, som jeg er blevet saa bekjendt; den gode Mand vilde bringe mig en Present og tænk, saa kommer han med en ny, hvid atlaskes Vest. Lidt efter traadte ind i Stuen en reenlig, fattigtklædt Mand; han vilde ogsaa gratulere; han var Snedker, boede ude paa en af Broerne havde aldrig talt med mig før, men han og hans Kone, sagde han, havde de sidste Aaringer altid celebreret min Fødselsdag og den Dag hjemme faaet Chocolade; det var især Eventyr-Comedien "Ole Lukøie", der havde glædet dem saa meget; nu kom han for at udbede sig om han i Anledning af den anden April turde opkalde sin nyfødte Søn: Hans Christian Andersen. Det rørte mig; thi sandelig det er grumme Meget for slige Folk saaledes at klæde sig paa, forlade deres Værksted og gaae op til en Fremmet. - Etatsraad Thiele bragte mig et smukt Billede, tegnet af Ernst Meyer, Madam Rosenkilde kom selv med en stor / Bouquet Blomster; det var virkeligt ganske festligt for mig! Middagen tilbragte jeg hos Collins.

Udstillingen har jeg et Par Gange besøgt; der tiltaler mig især af Gertner et usselt Bondehus, hvor en Pige viser sig med et Fiskegarn. Sonnes Bataille Stykke rører, der er en deilig Tone over det! Fru Jerichaus David vilde jeg gjerne synes om; thi jeg glæder mig ellers altid ved, hvad hun giver os; men David synes mig er som han havde en Krykke og var lige ved at bumpe om, Exners Amagerstykke er det nok Mode at være henrykt over; jeg er det ikke! det bliver tilsidst Maneer altid at møde med de samme Amagerfolk i forskjellige Stillinger; tæt ved hænger et smukt Skovstykke af Skovgaard; mindre heldig synes mig om et andet af ham med nogle Børn og en Hund paa en Skovvei, som jeg ikke har seet i Naturen. - Paa Søndag otte Dage træder Fru Heiberg op i "Ninon", det er nu i visse Kredse Dagens betydeligste Thema. /

Omtrent to Gange om Ugen læser jeg for Deres Hr. Broder, vi ere nu midt i tredie Deel af Romanen, den synes at behage ham og hans Frue. Den 28 Mai er det Ingemanns Fødselsdag, jeg har løseligt tænkt paa at komme til ham paa denne Dag og da strax efter at flyve til Basnæs en otte Dages Tid før Reisen til Udlandet; efter Hjemkomsten vil De jo nok forunde mig at jeg udstrækker Besøget noget længere; dog jeg tillader mig nærmere at skrive herom, da jeg endnu ikke veed min Reiseplan. - Den 20 Mai udkommer min Roman. Idag til Middag hos Etatsraad Thiele, et Middagsgilde for Skuespillerne, som særligt have interesseret sig for "Thyre Boløxe"; der kommer Høedt, Nielsen, Wiehe og Phister; jeg skal være med. Paa Onsdag gjør Høedt et stort Selskab paa 65 Personer af hans Venner og Veninder, det skal staae paa Skydebanen, og jeg skal senere fortælle Dem herom, det bliver vist morsomt. -

Hils den kjære Otto, Luzia, Frøknerne Schumacher, Dunlouop, Fabricius &&, og tænk venligt paa

Deres Naades taknemlig hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 210, billed 6545-49)