Dato: 30. januar 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 364. Fra Henriette Wulff.

Fredag Morgen [30/1] 57

Kjære Andersen!

De errindrer vist hvilken af vore ældre danske Digtere det er, der har skrevet »Sigrid med Sløret«?3239) Jeg mindes at have læst det i min Barn­dom men af hvem det er, og hvor det findes, kan jeg uagtet al Grunden ikke komme paa. Oehlenschlæger's Digt over samme Gjenstand, »Sigrid« kalder han det, kjender og har jeg, men det er det Ældre jeg ønskede at faae fat paa; er det ikke af Tullin? Bissen modellere just i denne Tid en colossal Statue,3240), hørende til den Række af qvindlige Figurer der skal stilles paa den saakaldte »Dronningens Trappe« paa Slottet, og ved i Gaar at see paa ham arbejde, vare vi af forskjellig Mening om Sigrid's Hændelser og Attributer, hun er for Øjeblikket den han fremstiller, og mig syntes at Sløret hører unægtelig hende til, under alle hendes forskjel­lige Eventyr.

Skjøndt jeg haaber De er saa vel De gaaer ud, maae De dog helst ikke gaae denne lange kolde Vej til mit Buur, men siig mig ved et Par Ord,3241) først hvorledes det er med Dem, saa - hvor den omtalte »Sigrid« er at finde, og med det samme skriv mig den engelske oversadte Tittel paa »Bil­ledbog uden Billeder« Er det: »Picture-book without pictures«?3242)

Godmorgen kjære Ven, siig mig først og fremmest hvorledes

De har det?

Deres Syster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost