Dato: 1. november 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk, engelsk.

[ikke HCAs håndskrift - Lohmeyers?]

"In Sweden" - or "The two Baronesses". - You can name the least sum, only that I can see I am secured from having a loss, where I expected a gain. Write to me your friendly determination clearly, in the course of a month. I know that you will also take my interest into consideration and therefore I resign myself entirely to that.

The title of the book will be "To be or not to be", words which all the world understands from Shakespeares "Hamlet". This is now my proposal, if there be anything therein to which yo object I shall hear it from your. With my best wishes for your self and and family I conclude these lines, perhaps we may meet in the course of next year as Dickens has kindly invited me to his house and I could have a great desire to come, especially if I, as I hope, by a new work, may show myself worthy of the good will of my English friends.

I remain

your sincerely attached

H.C. A.

To Richard Bentley Esq.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 183)

Kjøbenhavn den 1 November 1856.

Dyrebare høitærede Ven!

I meget lang Tid har jeg ikke hørt fra Dem, men jeg vil dog haabe at dette Brev træffer Dem og Deres Kjære glade og vel! i to Aar har jeg ikke udgivet nogen ny Bog, en dansk Udgave af mine samlede Skrifter 22 Bind, var det sidste her i Danmark, men i den lange Tid har et [overstr: stort] Arbeide opfyldt og beskjæftiget mig, nemlig en ny Roman som jeg nærmer mig Slutningen af; den fremstiller den sjælelige Kamp mellem Troen og Viden, viser at »Riget af denne Verden« og af »hiin Verden« ikke ere hinanden modstridende, kort vil være et Indlæg mod Materialismen og klarligen udtale Udødeligheds Haabet. - Hovedpersonen i Bogen eier som Barn kun to Bøger, Bibelen og Tusinde og een Nat, han drømmer da at han er Aladdin stiger ned i Hulen og henter Lykkens Lampe og da han kommer frem med den ved Daglyset, er den hans Moders gamle Bibel; denne Drøm er som et Forudbilled paa hans hele Liv. Han opdrages af en from orthodox Præst, skal selv være Geistlig, men under / sin Udvikling over Videnskaben, hans hele Kjenden til Naturen, er det at han opgiver denne Vei; han bliver Panteist, ja Materialist, men i Livets Kamp og Brydning føres han derhen: at hans Barndoms Drøm klares for ham, han er virkelig steget som en Aladdin ned i Hulen det er Videnskabens Hule med dens vidunderlige Frugter, der har han søgt Religionens Lampe og den - er den gamle Bibel, som han læser med sin hele Sjæls Udvikling og - dertil med Barnetroens. - Dette er kortelig Indholdet, som paa min Maade i afvexlende Billeder, Naturens, Poesiens og om jeg tør sige det, Humorets, samler sig til et Heelt. Bogen bliver omtrent som de to Baronesser, maaskee noget mindre, og jeg tænker at slutte den iaar, saaledes at den i April eller Mai næste Aar kunde udkomme. Jeg ønskede at den kom paa samme Dag i Engelsk, Dansk og Tydsk og derfor, idet jeg nu arbeider / paa dens Slutning skriver jeg Dem til om De vil have den og under hvilke Betingelser; jeg gjør slet ingen men overlader Alt til Deres Deeltagelse, Deres Venskab; men jeg maa vide om De vil at jeg skal her i Kjøbenhavn, under mit Tilsyn, lade den oversætte af Hr Beckwith, men da jeg altsaa maa betale ham en bestemt Sum derfor og jeg naturligvis maa være lidt mere end sikkret denne, tillader jeg mig aabent og ligefrem at spørge Dem, Vennen, hvad De selv uden Risiko kan og vil give mig for Arket trykt, som De har trykt "I Sverrig" eller "De to Baronesser", De kan jo opgive den mindste Sum, kun at jeg seer at jeg er sikkret for at maatte lide Tab, hvor jeg ventede en Vinding! Skriv mig i Løbet af en Maaned herom, tydeligt, Deres muelige Bestemmelse, jeg veed at De vil tage min Interesse ogsaa i Overveielse og derfor giver jeg / mig ganske hen. Bogens Tittel vil blive "To by or not to by", Ord som allerede forstaaes fra Schackspears Hamlet.

Dette er nu mit Forslag, er der Noget deri De har at ændre da høre jeg det. Med de kjærligste Hilsener til Dem og hele Familien slutter jeg disse Linier; maaskee vi i Løbet af næste Aar mødes, Dickens har venligt indbudt mig til sig og jeg kunde have stor Lyst at komme, især naar jeg, som jeg haaber, ved et nyt Værk har viist mig værd mine engelske Venners Velvillie.

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen

Til Hr. Richard Bentley Esq.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 179-182)