Dato: 27. oktober 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

313. Til Jonas Collin. Holsteinborg ved Skjelskjør, den 27 October 1856.

Min trofaste faderlige Ven!

Da jeg ikke endnu ret veed hvilken Dag i denne Uge jeg kommer hjem, maaskee kan det drage ud lige til Løverdag, det jeg dog ikke har Lyst til skulde skee, saa skriver jeg i Dag dette lille Epistel, for ved dette at bringes i Erindring hos hele Kredsen hjemme. Igaar stod Daabs Festen, her var en Deel Faddere, fra Landet selv og Hertugdømmerne, den lille Krabat fik Navnet Frederik Conrad Christian Christoffer og skal nævnes dagligt Christian; Fru Zahrtmann bar ham og en lille Frøken fra Lauenburg holdt Huen.

Veiret er meget smukt, Træerne staae deiligt med Løv rødt, guult og grønt, jeg gaaer hver Morgen ved Stranden og hører paa Fuglenes Skriig; Naturen er særdeles skjøn og var det ikke mindre i Sorø hvor jeg blevet Døgn hos Ingemanns. Han bad mig hilse Dem naar jeg skrev og ligesaa bad gamle Fru Thomsen, der dog var noget lidende af Ansigts Smerter.

Fra Fru Scavenius fik jeg Brev i Dag om at komme lidt til Basnæs, men det har jeg afslaaet, idet jeg heller ikke har Tøi nok med til mere end disse faae Dage, jeg tænkte jo alt paa at være i Kjøbenhavn Tirsdag eller Onsdagaften. ­

Det stemte mig ganske veemodig at læse om den gode Danqvarts Død, jeg havde dog saa gjerne endnu engang paa denne Jord talt et Par Ord med ham.

Hils Etatsraad Drevsen, Sønnerne, jeg mener baade hans og Deres egne, samt Fruerne Collin, alle Linds og hver af de kjære Mennesker!

Ingemanns ønskede at jeg paa Hjemfarten blev en Dag der, men det skeer neppe eftersom de her paa Holsteinborg holde paa mig saa venligt og saa længe.

Deres sønligt hengivne 5

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus