Dato: 2. oktober 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 2den October 1856 [Aarstallet tilføjet med Blyant]

Kjære Fru Scavenius! Siden jeg skrev sidst, eller rettere siden jeg modtog deres hjertelige Brev, har jeg være temmelig lidende, det er en Jobsiade at tale derom, jeg har prøvet nogle af de samme Smerter som denne besjungne Mand og var endnu meget forpiint da Deres Naades Fætter, Grev Moltke Huidtfeld, nyligt glædede mig med et Besøg. Jeg bad ham bringe min inderligste Hilsen til det kjære Basnæs og sagde at jeg snart skrev, dette er først blevet i Dag; jeg er for Øieblikket vel, kun temmelig nerveus og da Romanen jeg opfyldes af endnu tidt ligesom overvælder mig, saa er det just ikke Veien til at vinde Kræfter. Jeg er nu snart mod Slutningen af aanden Deel, og dersom jeg vedvarende føler, som nu, samme Kraft til at skrive, er den hele Bog maaskee færdig ind i Januar. - Jeg glæder mig til at meddele dem det skrevne! tidt naar Solen skinner varmt ind i min Stue, troer jeg at nu er det den rette Sommertid og føler Trang til at søge paa Jernbanen og i en Hast at aaflægge et kort Besøg. Dette bliver nu - vil Gud - ved Juletid. - Da haaber jeg ogsaa at see dem ovre paa Holsteinborg, hvor det nok endnu gaaer langsomt fremad med den unge Grevinde, hendes Moder traf jeg, med Svigerinde, og fru Roberedo forleden Dag hos Jerichaus; fru Zahrtmann var saa venlig at byde mgi ud til sig paa sit Landsted for i Ro at nyde et Par Solsins Dage af Eftersomemren, men jeg kommer dog neppe derud, jeg vil nu vente med Landet til "de hvide Bier" sværme og Julestjernen skinner. Frøken Lützau har deres Naade nok endnu ude hos Dem, hils hende ret hjerteligt fra mig. Ligesom ogsaa Frøken Schumacher. - Nyt er her ikke noget at mælde, uden hvad Bladene daglig bringer dem. Ved Theatret skal, for Madam Rosenkildes Skyld, et Par ældre Operaer frem, saaledes "Fra-Diavolo", og "Muurmesteren". Muncks Drama: Salomon de Caus kommer paa Scenen, Høedt skal have Hovedrollen. Schackspears "Sommernatsdrøm" er ogsaaa sat paa Repertoiret og af italienske Operaer Luzia di Lammermoor. Musik-Foreningen har for to Maaneder engageret Fru Clara Schmann, Pjanistinden, hun skal spille i een stor eg et Par smaa Concerter. -

Min lille Ven Otto haaber jeg lever vel, læser, klipper og tegner, sidder stundom i Æbletræet med den lille Hønsepige, hvis Billede af Fru Jerichau nu er fuldført, maaske gjør det Reise med til Paris i Januar. Hils den kjære lille Ven fra mig og bed Luzia ogsaa at have mig venlig i Erindring, som jeg tænker paa hende og alle kjære der paa Basnæs gjør det saa hjemlig og godt. - Siig til deres Broder min Tak for den Deeltagelse han har udtalt ved at læse: "mit Livs Eventyr"; naar jeg hører at han og hans Frue komme herind til Byen, tillader jeg mig at aflægge dem et Besøg. - Det lille Stykke: en Perlesnor, som jeg skrev til "Folkekalenderen" er der nu gjort flere nysselige Billeder til, især synes jeeg godt om et med Hellig Anders's Kors. Med Sigersted var Maleren eller Tegneren i Forlegenhed, thi her var ikke at finde noget synligt Spor om Hagbarth og Signe, men nu er det afhjulpet ved, at istedetfor et Billede kommer i formindsket Maalestok et lille Kort, efter et meget gammelt, hvor alle Steder fra hiin Oltid fremhæves - hvor Signes Buur laae, hvor Hagbarths Høi fandtes, saaledes at man fra selve Jernbanen kan orientere sig. - Gid denne lille Brevdue finde dem Alle glade og vel og smukt og godt bringe mig Minde, som jeg saa gerne ønsker det. Deres Naades taknemlig

hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus