Dato: 11. september 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 11 Sept 1856 Kjære Fru Scavenius!

Allerede nogle Dage har jeg nu været hjemme og i alle disse har Sommersolen ret bestraalet min Stue, jeg sidder der, som i et Drivhuus, i det jeg har Sol fra den staaer op til den gaaer ned, De indseer altsaa hvor jeg fortryder ikke at være paa Landet, ikke at være endnu paa det kjære hyggelige Basnæs. Hvor deiligt maa der ikke nu være der i Skov-Naturen ved den aabne Styrand. De og Børnene have det vist rigtigt godt, hils dem begge to kjærligt og inderligt, ligesom jeg beder Dem bringe mig i venlig rindring hos Frøken Schumacher. Excellensen Collin fandt jeg, Gud skee Lov ganske vel og Jette Wulff var og er uendelig mere rolig end jeg turde have troet; med smuk christelig Tro og Hengivenhed bærer hun sin store Sorg, Tabet af den Broder hun med hele sin Sjæl hænger ved. Fra Storhertugen af Weimar fandt jeg paa mit Bord, da jeg kom hjem, hans Photographi-Portræt, sendt i Casse her til, at det kunde være ved min Ankomst i Stuen og sige mig velkommen, det var hjerteligt betænkt. Frøken Wulff har fra Amerika bragt mig fra Springs den nye Digtning af Longfellow: the Song og Wiawatha, der gjør megen Lykke; jeg møder overalt venlige Mennesker, saa at Hjemkomsten nu er ganske anderledes end for Aaringer tilbage, derfor kom jeg da altid til Kjøbenhavn med uroligt bankende Hjerte. I Kongens Theater har jeg nu Friplads alle Aftener, før var det fire Aftener om Ugen; i Casino har jeg ogsaa Adgang til hver Forestilling, saa at jeg har det nemt nok med Comedie. En dansk Skuespiller fra Norge Hr. Hagen er traadt op i Casino, han synes at være et ganske betydeligt Talent. - I næste Uge optræder paa Kongens Theater Madam Rosenkilde, som Centrillon; af Stykker der kan ventes givet, nævnede Directeuren mig: Salomon de Caus af Munck - Sommernatsdrømmen af Schackspear - mit Drama Mulatten o.f. - Paa anden Del af min Roman har jeg endnu ikke faaet Rolighed til at arbeide, det gik saa rigt, saa sprudlende, som et heelt Rhoars Væld medens jeg var paa Basnæs, dog her kommer vel ogsaa i Kjøbenhavn snart en smuk Dag den Genius, der maa komme for at bringe Digtningen til at voxe frem. - I Tanken gjenlever jeg de smukke venlige Dage paa Basnæs og glæder mig til i Julen at vende der tilbage en kort Tid. Glæd mig engang med et lille Brev, at jeg kan vide hvorledes De og hele Kredsen have det. - Fra Grevinde Holstein paa Holsteinborg har jeg ikke hørt, jeg vil dog haabe at hun befinder sig i fremadskridende Velgaaende.

Endnu har jeg ikke faaet Jerichaus at see, men tænker imorgen at besøge dem; ogsaa Frøken Brandes maa jeg op til. Er endnu Frøken Lützau paa Banæs eeller her i Byen ved den grønne Vold? Tak for Brevet der sendtes mig til Sorø, jeg fik det netop før Afreisen, mit Brev til Dem, kjære Fru Scavenius modtog de vel paa den samme dag?! Lev hjertelig vel! Deres taknemligt hengivne [Underskriften bortklippet]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus