Dato: 20. august 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

309. Til Jonas Collin. Basnæs den 20 August 1857 I:>: 1856].

Min trofaste faderlige Ven!

Endelig er jeg i Sjælland! iaftes kom jeg her til Basnæs og fandt Brev frajonna og hendes Moder, Alt var, Gudskeelov! godt og vel paa Christinelund; jeg skriver strax: denne Morgen, i det jeg synes nu ganske at være hjemme idet at tre Mile herfra Jernba,nen i et Par Timer, naar jeg

vil, kan skaffe mig til Kjøbenhavn, dog før efter første September kommer j eg neppe; her er saa aabent friskt paa Basnæs, fra mine Vinduer seer jeg ud over store Belt og i Dag er det endeligt en Solskinsdag; igaar Efter­middags Klokken halv tre reiste jeg fra Glorup og gik over Beltet i en rygende Blæst, saa at Farten slet ikke var behagelig; i Korsør ventede Vogn fra Fru Scavenius og saa naaede jeg her til halv.ni iaftes. Paa Glorup var og er endnu Jerichaus, Mand og Kone, Jomfru og tre Børn, altsaa heel Familie, de blive der til'Løverdag og talte.om at de Alle sammen vilde herover til Basnæs hvor Fruen veed de komme'. Paa Glorup er Alt rigt og storartet og dog - mellem os, var det mi t Hjem,jeg vilde føle mig trykket under al den Herlighed! det er gode Mennesker, Grevinden aandfuld og hjertelig, men tænk Dem, hun kan ikke leve i Danmark, maa være i Dresden eller Paris, det vil hendes Natur, hendes Befindende, nu er hun fra græsk Religion gaaet over til den Chatolske, Geistligheden har vistnok gjort hende det varmt, at være paa Landet i et protestantisk Land uden en af deres Præster og nu iaar er der altsaa en Abed med og altsaa en Jesuit paa det gamle Glorup; dersom hun blev der i flere Maaneder da kunde jeg tænke det nødvendigt for en stærk troende Sjæl, men nogle Uger synes jeg det er formeget at have en saadan her. Han vil imidlertid aldeles ingen Skade kunde gjøre, men han skader i Omdømmet, og det bedrøver mig, Greven og Grevinden vil blive ildeligt omtalt, kjender jeg Verden ret og de ere, begge ædle og gode. Hvad Abeden angaaer da er denne en ung Mand, meget indsmigrende, og dog synes mig kold i Bunden, men klog og har stor Kjendskab til dansk Literatur, mig satte han naturligviis øverst i denne og jeg maatte klare for Øehlenschlæger, hvis Betydning for Norden han ikke forstod, iøvrigt var hans hele Optræden fra hans Udgangspunkt og i hans Stilling værdig og i religiøs Henseende klogt og bestemt.- Dog herom er ikke værd videre at tale, Greven troer jeg det Hele er et Tryk, Grevinden en from Trang, og Stedets Præst; der er Familien meget hengiven høist ubehagelig. - De reise imidlertid i Novemb er, men muelig ogsaa alt i September, dersom det bliver saa koldt et Veir, som det tegner til.

Alle Breve hjemme fra beder jeg maa komme til Basnæs per Skjelskjør. Gottlieb Collin med Frue ere vel endnu paa Silkeborg, jeg fik Brev fra Fru Drevsen, hun venter mig, men jeg kommer ikke, nu bliver jeg, vil Gud, paa min sjællandske ø. Vil De takke Louise Lind for hendes kjære Brev til mig, hilse Theodor og Sønnerne samt sende vedlagte lille Epistel hen til Christian Thyberg, som jeg derved vilde ønske velkommen hjem og at han kunde fornemme at jeg venligt tænkte paa ham. Undskyld at dette Papir slaaer saa slemt igjennem, næste Gang skal j eg vælge et andet Papir .

Og nu lev vel! Gud bevare Dem frisk og glad!

Deres sønligt hengivne

H. C. Andersen.

15

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter