Dato: 8. august 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

307. Til Jonas Collin. Flensborg 8 August 1856

Min kjære faderlige Ven!

I Mandagsmorges, slet ikke vel, reiste jeg fra Dresden til Berlin; Chri­stian Thyberg fulgte med og vi ere blevne sammen lige til igaar, da jeg forlod Hamborg, hvor han endnu vilde blive en N at for i Dag at besøge Præsten Gardthausen, jeg tænker at han Mandag eller Tirsdag kommer til Kjøbenhavn. Den første Dag reiste vi til Berlin og vare heldige med at faae en Vogn hvori kun var een Reisende foruden os; næste Formiddag gik Thyberg med mig paa Musæet, og saae en Deel deraf, fortæl Jette Collin det, hun bliver vist glad derover; om Eftermiddagen gik vi til Wit­tenberge, der er omtrent Halvveien til Hamborg; jeg havde Angest for den hele lange Vei, vi fik en Vagn sammen ganske alene og hvor heldigt, thi han blevet Par Minutter syg, saa Hans, maatte gnide hans Been, men han kom sig snart og efter at have hvilet godt i Wittenberge gik Touren heldig til Hamborg, hvor vi, som sagt, vare sammen til igaar og han var rask og glad, men Brev, som han ventede hjemme fra kom der ingen af. I hele Ugen har min Mave været i den ynkeligste Tilstand, som er en sand Qval paa Jernbaner, jeg vovede derfor igaar ikke at gaae over Kiel til Korsøer, da Natten er kold og der paa Dampskibet ikke er nogen Be­qvemmeligheder, jeg kunde maaskee være nødt til at sidde oppe i koldt graat Veir, jeg tog derfor til Rendsborg, laae der til imorges gik saa paa Jernbane til Flensborg, ikke vel, meget nerveus og lidt uvis om jeg imor­gen kommer afsted og om jeg da naaer Korsør eller kun Svendborg, hvorfra jeg da søger til Glorup. Slutningen af dette Brev vil sige Dem hvor hen jeg er kommet. Her i Flensborg har jeg allerede truffet to kjære unge Venner, Auditeur Anders Ørsted og Baron Wilhelm Wedell, der fungerer her som Amtmand. ­

Glorup den 10 August 1856.

Iaftes kom jeg hertil og ikke til Basnæs; Dampskibet Caroline Amalie seiler saa langsommeligt, at uagtet vi toge Klokken 7 om Morgenen fra Flensborg naaedevi først efter, Klokken to til Svendborg, jeg indsaae da at vi neppe naaede Korsør før henimod Klokken syv, skulde jeg nu der vente en Time paa Vogn til Basnæs og saa kjøre henved tre Mile, saa vilde jeg ikke før henimod ti om Aftenen naae der hen, Veirefvar meget koldt, det blæste stærkt og saa bestemte jeg mig til, uagtet jeg havde Billet til Korsør, at gaae i Land i Svendborg, der tage en Vogn og kjøre til Glorup, hvor jeg rigtignok ikke vidste om Nogen var hjemme.

Jeg kom her Klokken 6 a 7, Greven og den ene af Sønnerne Wladimir, med sin unge svenske Brud vare her! jublende og hjerteligt blev jeg modtaget, føler mig i Dag ret vel, og tænker at blive her til paa Fredag, da tager jeg til Basnæs, hvor jeg haaber at finde et Brev fra Dem eller Én og Anden af Familien, nu har j eg i 14 Dage ikke hørt et Ord fra Hjemmet.

Vil De ikke nok &lade vedlagde lille Brev sende hen til min Vertinde i Nyhavn, det er om at erholde mine Værelser der, fra den første December, samt at arangere Et og Andet for &mig! Dette mit Brev kommer altsaa nu rimeligviis samtidig med Chr: Thyberg, lad mig vide om han vel er ind truffet. ­

Haven her paa Glorup er, ligesom Gaarden selv, blevet næsten førsteligt indrettet; Dyrehaven har maatte give en stor Strækning til Park, gamle Hegn og Mure ere forsvundne, Alt er saa smagfuldt og rigt indrettet.

Hils Fru Drevsen, Louise Lind, Eduard Collins, Børnebørn'ene, de Store og Smaa og tænk Alle venligt paa Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus