Dato: 2. august 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

305. Til Jonas Collin. Dresden den 2 August 1856.

Min kjære faderlige Ven!

Festlighederne i Maxen, i Anledning af Major Serres Fødselsdag ere nu forbi, der var henved 200 Mennesker samlede, Arbeiderne i Marmor­brudene kom med Sang, Skuespillerne fra Dresden og nogle private Per­soner udførte min Vaudeville: Fuglen i Pæretræet, der gjorde en Lykke, saa at Intendanten strax antog den til Opførelse her paa Hoftheatret i Dresden, hvor den i Løbet af denne eller næste Maaned vil blive opført. »Liden Kirsten« er ogsaa antaget, saa at jeg i Udlandet har det anderledes nemt med Theatrene end det var Tilfældet hjemme. Den berømte Pjanist Henselt, der altid lever ved Hoffet i Petersborg og er en Ven af Serre var der de sidste Dage afMaaneden, han er en meget elskværdig Person­lighed og spiller mageløst. Han udgjorde hele Orchestret, og vi to bleve da ligesom ogsaa Major Serre fremkaldt, der var et heelt Arangement i den Anledning, unge Damer med Krandse og Digte osv, osv. - jeg ønskede at Fru Ingeborg Drevsen havde været med, det var Noget for hende. Jeg var imidlertid syg, og skranter endnu, Carus driver mig til et Søebad, og jeg tænker paa at finde det bedst paa Basnæs. Jeg er i en Grad nerveus, efter den Feber jeg har overstaaet og min voldsomme Hoste, at ieg den meeste Tid laae paa Sophaen og Henselts Musik fik mig flere Gange i stærk Graad! - Det er ret kjedeligt, nu er mit Bryst udvendigt blevet daarligt, Carus siger det har ikke noget at betyde, det er mit bevægede Blod, jeg skal være i Ro og springe i Søen.

Chr: Thyberg reiser med mig, om Gud vil, paa Mandag til Berlin, der blive vi en Dag over, saa gaae vi sammen til Hamborg, og derfra vil han troer jeg til Bramsted hvor en Ven af det thybergske Huus er Præst, saa gaaer han fra Kiel over Korsøer hjem med Jernbanen, men hvilken Dag han kommer kan jeg ikke sige da jeg ikke veed hvorlængeBesøget bliver i Holsteen. Det fornøier ham, troer jeg at vi reise det største Stykke Vei sammen! - Iaftes havde han taget sig sammen og vilde gaae i Theatret, noget han ellers særdeles frygter; lige uden for sin Dør har han Drosker, men der var just da ingen at faae, han gik til Torvet, heller ingen der, han gik videre, men alle Vogne vare paa »Vogelwiese«, saa maatte han vende om og kom ikke i Theatret, der ligger noget langt borte, da han kom hjem fik han imidlertid et lille Anfald, saa at det var godt at han ikke kom paa Komedie, i Dag er han ganske vel, og det bliver ved Bestem­melsen med at vi paa Mandagmorgen, om Gud vil, flyve til Berlin. - Serres har i disse Dage lidt et meget stort Tab ved en utro Forvalter, det har en Deel afficeret Mand og Kone. De tro Folk for godt og blive bedragne.

Tydsklands, maaskee Europas største Tragiker, og jeg maa tilføie mærk­værdige Komiker, Dawison saae jeg iaftes, det var mageløst! -jeg sagde ham min Tak og i Dag har han strax besøgt mig og bragt mig sit Portræt til Erindring. - Hans Hamlet og Schylock skal være ganske forbausende, jeg kjender det ikke, men saaledes som han iaftes spillede »Hansjörge« i et lille, Skuespil af samme Navn, harjeg aldrig seet Mage til. Kan jeg faae Stykket da bringer jeg det Hjem, »Hansjörge« er det grimmeste Menneske, er om jeg kan sige, en ussel Røgter hos en Forvalter - og dog ­hjemme kan Rollen kun gives af Wiehe. Louise og Ingeborg, Fruerne, ville da gaae op i Taarer,jeg græd iaftes saa jeg hulkede; Stykket er menneskeligt sandt og gribende!

Vil De sende Deres næste Brev til mig tilBasnæs ved Skjelskjør! Hils alle Kjære i Byen og i Huset. Indlagt et Brev til Theodor.

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus