Dato: 24. juli 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

290. Til Henriette Collin.

Maxen 24 Juli 1856.

Kjære Fru Henriette Collin født Thyberg!

Ja De læser jo Brevet til Deres Mand, og saa kan han læse dette igjen, det er kun et Haandtryk, et Supliment til den Skrivelse han fik.–Deres Broder og jeg have stadigt vexlet Breve siden jeg tog herud, han synes i disse ret livlig og tænk han har to Gange i Byen besøgt Fru Serre, der er indtaget i ham og næsten med Taarer siger til mig, »kan jeg dog slet ikke gjøre noget for den kjære unge Mand!«–han har aldeles afslaaet at komme herud til Maxen med Hans. Fru Serre har sendt ham Blomster og spurgte mig igaar om jeg ikke vidste en Bog hun kunde forære ham, men jeg vidste ingen Bog –han har jo læst Agnete og Havmanden og saa veed jeg ikke noget!– Hun vil endelig at han skal søge Raad hos en berømt Dame: »en Læges Datter«, der gjør Underkuur, men han skriver til mig at han ikke vil have med Hexe at gjøre, han havde ogsaa bestemt at sige Fru Serre det, men det har han ikke rigtig gjort, hun overvældede ham med al Hjertens Tale. Nu længes han efter Hjemmet og jeg tænker at i August har De ham. Her er saa mange Forfatterinder i Maxen, og Een af dem, forresten udmærket, er meget med at overfalde mig med Kys naar jeg har læst noget som rører hende'ndash;men hun er gammel, feed og varm!–forleden fik jeg ved Bordet en saadan velmeent pludselig Omarmelse, ved Bortgangen tilhviskede en anden Digterinde mig,: »bliver De ofte saaledes belønnet, som iaften, da misunder jeg Dem ikke!«–Veed jeg bare naar Anfaldene komme saa kan jeg dreie af, men er jeg uforberedt!!!–Du Himlens Gud! jeg kunde aldrig falde en Dame saaledes om Halsen fordi hun digtede godt! Det er nu en Historie kun mellem os'ndash;og Amaliegaden. Havde jeg Deres Broder herude'ndash;han er kjøn, maaskee jeg da havde en Afleder!–Nu Spøg til side i Dag er jeg raskere, kun har jeg en levende Flue i mig, jeg slugte den igaar og er den død, saa gaaer jeg jo om som et levende Gravmonument for en død Flue, det er jo ogsaa frygteligt. Hils Frøken Reimer, Gerson, Frøken Louise, Jonas etc. Deres hengivne

H. C. A.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter