Dato: 16. juli 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

304. Til Jonas Collin. Maxen 16 Juli 1856.

Min trofaste faderlige Ven!

Igaar fik jeg de venlige Par Ord De sendte mig med Brevet fra Dickens, tak derfor! det var et deiligt kjærligt Brev den store Digter lykkeliggjorde mig med, saa fortrolig, selv i Stilen, saa at den "fremmede, engelske Udtryksmaade klang mig ganske egen. Man bruger i hans Fædreland at tilskrive sine fortroligste Venner med deres Fornavn, nu er jeg som Dreng altid kaldet Hans-Christian, men aldrig alene Hans og han skriver

»Dear and worth[y] Hans !«.

Denne Begyndelse slog mig! - han beder mig om endelig at komme snart til London og at boe i hans Huus, hvor han, Kone og Børn, ret af Hjertet holde af mig, det er jo glædeligt, men Gud veed naar jeg kommer der. For Øieblikket er han i Frankerige i Bologne og arbeider paa »Little Dorrit«,

som først om 10 Maaneder vil være endt. Brevet fik jeg i Anledning af at jeg havde givet Dagbladets Redacteur Bille Brev med til ham i London, men Dickens var der ikke, mit Brev og Billes Kort blev afgivet i Dickens Huus og sendt ham til Frankerige, han beklager at han ikke har kunnet modtage en Ven jeg sender ham, at han vilde have skrevet Bille til havde han vidst hans Opholdsted, men beder mig nu sige Bille at han altid, naar de engang mødes er ham en velkommen Gjest. Alt dette har jeg skre­vet til Bille, som vel nu er kommet Hjem, men jeg veed ikke Nummeret hvor han boer og beder derfor Dem om De vil sørge for at det sikkert kom­mer i hans Hænder. - Et lille Epistel til den kjære Edgar Collin følger ogsaa med. - I Braunschweig i den "Vieweg-Westermansche Verlags­handlung«, skal fra 1ste October udkomme et »Illustrirte Deutsche Monats­hefte fur das gesammte geiste[s] Leben der Gegenwart«, de betydeligste Mænd i Kunst og Videnskab, f. Ex. Liebig, Schleyden etc. ere Medarbei­dere og jeg er blevet beæret med ogsaa at være een af disse, ja jeg overraskedes i Dag ved at Een af Husets Agenter kjørte fra Dresden her ud til Maxen ene for at hverve mig; Fru Serre indbød naturligviis Vedkom­mende at blive her til Middag etc. - Fru Göthe, Gutzkov, Digterinden Burow, Ida von Düringsfeldt, Auerbach[,] Alle ere her i Besøg, meest for min Skyld, siges der, jeg er nu i Bedring, har ikke længer Feber, men det gaaer dog noget langsom med min Forkjølelse.

[I Marginen af Brevets sidste Side:) I Dag fik jeg Fru Drevsens Brev, tak hende! snart skriver jeg.

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter