Dato: 8. juli 1856
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg d: 8/7 1856.

Kjære Herr Professor!

Det rørte mig virkelig at De i Deres fyrstlige Hjem havde en Tanke for mig, som De lod dvæle i Ord og Pen, og hvorfor jeg nu bringer Dem min og mine Kjærestes hjertelige Tak. Skjøndt Avisen havde nævnet Dem blandt Celebriteterne som samledes om Storhertugen af Weimar paa dennes Fødselsdag, længtes vi dog Meget efter at høre noget directe fra Dem kjære Digter! som vi Alle holde saa meget af, og med hvem vi næst Guds Hjelp – haabe atter at mødes til Efteraaret naar De har indsuget ny Hon­ning i de fjerne Egne. Min Svigermoder besøger for Øieblikket sin yngste Søn, men kommer snart tilbage til sin gamle Rede, hvorfra jeg har sendt hende Deres Brev som et Olieblad der vinker. Min Mama besøgte os i Løverdags med Wanda og Detten Løvenørn kun paa nogle faa Timer, da min Søster Roboredo nu er i god Bedring efter hendes skuffende Moder-Forhaabninge, men dog endnu for meget Reconvalescent til at Mama vilde forlade hende for længere Tid.

Alle disse Kjære takke Dem for Deres venlige Hilsen og glædede sig med min Mand og mig over at De har det godt. Jeg tænker ofte med Længsel paa Deres nye Roman og beder Gud lade mig opleve den Tid da jeg kan lære at kjende og skatte den. Min Husbond forlader mig nu ikke for den første Maaned idetmindste, og vi nyde ret Guds rige Gaver i den skjønne Natur som vi fleere Gange maatte forlade netop i Sommertidens Pragt – og Kjærligheden til Hjemmet voxer med Børnene omkaps. Disse lader Dem saa mange, mange Gange hilse. UlrikAdolf luger nu Andersens Epheu28, og bringer mig dens Bulletin naar jeg ikke Selv er saa vel at jeg kan komme ned til den. - Fru Scavenius er endnu ikke naaet hjem til Basnæs, men ret længe var det jo ikke hendes hensigt at blive borte.

At Capt: Christian Wulff29 er død i Amerika af den gule Feber er en sørgelig Efterretning, som vel alt er bragt Dem af Andre. Min første Tanke derved var hans Søster. Digteren Gutskovs seneste Roman »Ritter vom Geiste« har jeg endnu ikke læst. Jeg har ofte hørt ham blive omtalt af den nu afdøde Therese Bacheracht30, som vist var hans Veninde. – Sluttelig Levvel kjære Professor, saa vel som Alle paa Holsteinborg ønsker Dem det ved Deres tak­nemmeligt hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus