Dato: 29. juni 1856
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

286. Fra Henriette Collin.

Søndag 29 Juni [1856].

Tak for Deres Brev kjære Andersen og for Deres beroligende Ord om min stakkels Broder som jo maaskee ikke har det saa daarligt som han selv troer det, men dog, Gud bædre, daarligt nok. Gid han var hjemme igjæn! –

I Gaar kom Adolph og Wancher glade og velbeholdne hjem, den Første er bleven 10 Aar yngre i sit Udseende – ja Reiselivet er Sundhed og bliver man ogsaa engang paa Reisen bidt lidt af en Hund som ikke er gal saa forandrer det dog ikke Sagen og jeg glæder mig til at see Dem komme hjæm som »Holder Jüngling«. –

I Amaliegade er Alt vel. Kaffebordet samler Unge og Gamle Mennesker og unge og gamle Anskuelser og Meninger, men det er jo eet af Livets Krydderier at udvæxle Tanker i deres Forskellighed, og kun fordi man ikke forstaaer at gjøre det paa den rette Maade, blive[r] Krydderiet under tiden lidt skarpere end nødvændig Edgar gaaer det godt, det vil sige han lover til et haud og dermed er baade han og hans Forældre vel tilfredse – Bedstefader er rask og i Reglen i godt humeur–Stella Semb (Boye) er her for Tiden og har bedet mig sænde Dem ret mange Hilsner[;] hun bliver her en Maaneds Tid og haaber paa Muligheden at see Dem inden hun reiser–hendes Broder Theodor er her ogsaa – Han, som alle Deeltagerne i den Upsalensiske tour, er aldeles henrykte over disse skiønne Dages Udbytte og Minder og Alle ere enige i at de bedste og meest ophøiede Følelser ere fremkaldte ved disse Møder og ved den over al Beskrivelse varme Modtagelse der blev dem tildeelt.

Søndag Aften.

Da vi kom hjæm fra Kirken laa Deres Brev til Edvard og til Ingeborg som takker og lader Dem sige at hun snart skal skrive–De har jo havt glade Dage i Veimar kjære Andersen og det maa unægtelig være morsomt at blive omfavnet og kysset af en Storhertug–jeg for min Person har jo ikke forsøgt noget saadant, men havde jeg Valget saa tog jeg hans Kammerherre som gjorde et dybt Indtryk paa mig, det er Een af de nætteste mænd jeg har seet og hvis De skriver saa tak ham fordi han saa venligt erindre vort flygtige Møde[.] Om Theatret veed jeg intet andet at fortælle end at det danske Folk er opfyldt af glimrende Forhaabninger og at i enhvær velorganiseret Huusholdning findes der en stor Sparebøsse hvis Indhold skal være »Til at gaa paa Comedie for«.–Dorph har imidlertid forbeholdt sig at kunne gaa sin Vei saasnart han lyster og vil derfor ingen gage have–Fru Heiberg vil have Ferie den første Halvdeel af Saisonnen, Hun skal være meget alvorlig og ilde tilmode over den hele Tilstand.–

Edvard hilser Dem hjerteligst[ ;] han skriver ikke idag da han ikke har Tanker for andet en[d] Steenkrukker og Fajance (som han nu skal realisere efter at have solgt Fabrikken) og han har en dunkel Anelse om at disse hans Tanker, selv om han satte dem i Vers, ikke vilde finde Gjenklang hos Dem.

Jonas er paa Rungsted og Louise hos Wanchers–begge–det haaber jeg til Gud–have det godt– /p>

Louise Lind er med Ingeborg og Agnete paa Christinelund

See saa kjære Andersen nu veed De lidt om os Alle og jeg har kun tilbage at sige Dem at jeg ofte længes efter Deres venlige Nærværelse og at jeg glæder mig inderligt til atter at see Dem[.] Gud give os et glad Gjensyn

Deres

Jette Collin.

Vil De takke Fru Serre for hendes Godhed at ville tage sig af Christian[;] det er smukt og menneskekjærligt af hende.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost