Dato: 28. juni 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Weimar 28 Juni 1856.

Kjære Fru Grevinde!

Tidt og ofte er jeg med Tankerne i Deres velsignede Hjem, seer Børnene og den hele Kreds som den afspeilede sig hos mig; endnu engang tak for de smukke Dage og for det venlige Brev jeg siden modtog i Kjøbenhavn; strax efter reiste jeg til Dresden hvor jeg kun blev nogle faae Dage og søgte da ud til mit sachsiske Hjem Maxen17, hvor mit Træ staaer i fuld Kraft omgivet af blomstrende Roser, høit oppe ved Klippe afgrunden, jeg blev her en otte Dage og besøgte i den Tid det mig indviede Sted »den danske Svanerede«, her var ganske festligt ordnet og over det lille Egetræ jeg plantede ifjor vaiede et dansk Flag. – Digteren Gutzkov18 var nogle Dage her i Besøg, Deres Naade kjender vist hans seneste Roman: »Ritter vom Geiste«. Storhertugen af Weimar havde ind­budt mig til sin Fødselsdag; anden Deel af Goethes Faust skulde gives og jeg er forrige Søndag reist herhen og er nu i Begreb med atter at vende tilbage til Maxen ved Dresden, for der i mere Ro at arbeide paa min nye Roman; Storhertugen vilde at jeg skulde blive hos ham og paa hans Slot i Ettersburg19 og Wilhelmsthal20 skrive nogle Capitler, men det gaaer ikke, her er for riig Afvexling, jeg er aldeles træt af hele denne Uges Festligheder, Bal, Theater, Taffel, Goncert, den ene Dag i store Bølger paa hinanden! det er mig næsten for meget og dog er her saa velsignet og godt. Jeg blev modtaget med en Hjertelighed af Storhertugen, som om jeg kunde være een af hans høie Frænder, ogsaa hans Gemalinde21 og hendes Keiserlige Høihed Enkestorhertuginden22, vare og ere saa mageløse ligefrem og hjertelige mod mig. Jeg føler mig aldeles frie og hjemlig i deres Kreds. – Enkestorhertuginden reiser i disse Dage til Petersburg, for at være [med] ved sin Brodersøns23 Kro­ning. Ballet paa Ettersburg der alt begyndte om Eftermiddagen og endte med en fransk Comedie: »Dieu vous bénisse«24, frembød de rigeste Toiletter jeg længe ikke har seet; især betog mig een, der virkelig var saa sværmende, saa frisk og klædelig, det var den nu regjerende Storhertugindes; en fiin klar Kjole hvori var indvævet eller syet lilla kunstige Seriner, de grønne Blade udgjorde Dele af Kjolen selv, men Blomsterne vare fritstaaende, som Basreliefs. – En ung Dame i det fineste hvide Lin med kun blaa Kornblomster tog sig blændende smukt ud, flere derimod vare mig lidt for brogede. – Til Storhertugindens Klædning med Se­riner var Hovedpynten Seriner og uendeligt mange Diamanter. –

I forgaars modtog jeg her i Weimar et Brev fra New York, den rige Amerikaner Spring25, hvem Frøken Bremer omtaler i sin Bog:»Den nye Verden«, skrev mig til, at han havde hørt for vist at jeg i denne Sommer kom til Amerika, han indbød mig at stige af i sit Huus og bad om at maatte arangere min videre Reise. Det er nu slet ikke kommet mig i Tanke at reise til den nye Verden, og mindst i denne Sommer, men der er noget saa smukt, saa ven­ligt i denne Omhue for mig at jeg bliver ganske lille ved Tanken om al den Godhed vor Herre lader Menneskene yde mig!

Dersom Deres Naade vil unde mig endnu en Glæde mere, da vil denne komme ved at De sender mig et Brev »Dresden poste restante«, da faaer jeg at vide hvorledes De selv, hvorledes Deres Mand, Svigermoder og begge Børnene have det. Er Deres Søster Fru Roberedo26 paa Holsteinburg da bring hende ligesom ogsaa Deres Moder min ærbødige, hjerteligste Hilsen. Jeg glæder mig til at forny Besøget fra dette Foraar, det næsten forsvandt for hur­tig, dog jeg har det for alle Tider, med Erindringen om de nys udsprungne Bøge og de duftende Kodriver. Gud glæde og bevare Dem og Deres!

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen.

Deres Naade Fru Grevinde Holstein født Zahrtmann.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus