Dato: 20. juni 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Maxen ved Dresden 20 Juni 1856.

Til Hr Etatsraad Drewsen

Kjære Ven!

Velkommen til Danmark, til Hjemmet til alle Kjære! jeg maa i Tankerne være med at trykke Deres Haand. Maaskee i det jeg skriver dette flyver De, kun et Par Mile fra mig, forbi, men dette lille Brev møder Dem i »Hjemmets Hjem«! - Her i Maxen fik jeg først iaftes Deres Brev, fra Mai­land, 6 Dage var det gammelt; jeg tør altsaa i Dag ikke skrive »München poste restante«, men heller, som Tilfældet er, lige hjem: til Velkomst! - Var De den første juli gaaet ind i Schweitz da havde jeg ufortøvet jaget der­ned, selvom vi kun kunde have gjort Touren sammen op paa Rigi, men Deres Brev siger mig at det vilde jeg aldeles ikke kunde naae. - Mine Reisenotitser have altsaa været rigtige, selv mit Udsagn om Reise til Sicilien! - det fornøier mig meest at ved mine Notitser har jeg oftere maatte være i Deres Tanker! hvormeget er der ikke nu vi have at tale om sammen, hvor gjerne saae jeg ikke at De nu læste »Improvisatoren« og hvad der i »Ba­zaren« angaar Italien, De vil da ret forstaae hvorledes jeg har se et dette Land og elsker det; De vil nu bedre forstaae min »Udvee !«jeg der er ene i Hjemmet. Den blaa Grotte har De dog seet! - hver saa kjærlig og god at glæde mig med et Brev medens jeg endnu er heri Tydskland! Hjemfarten har vel kun bragt Dem to interessante Punkter der, nemlig München og Nürnberg og efter disse har De vel med mig elsket Jernbanerne, der har den Poesiens Kraft at den bærer os hurtig over det alfor Hverdags. - Deres lille Have hjemme er jeg vis paa har med sit nordiske Grønne, Fylde og Friskhed rørt Dem i det første Gjensyn. Ikkesandt: »Hjemkomstens første Øieblik er Bouquetten af den hele Reise!« - Nu Gud være takket at De har i kort Tid seet og nydt saa meget Herligt, er glad og sund i Hjemmet hos Deres Kjære! De vil tillade og det maa De, at jeg regner mig med til de nærmeste Venner. Deres

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus