Dato: 30. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Sorø den 31 Mai 1856 [fejlskrivning for 30 Mai]

Kjære velsignede Jonna!

Nu er jeg i Sorø hos Ingemann, hvor jeg kom i Mandags og har saaledes første Gang været hos ham hans Fødselsdag (den 28); Overhovmeterinden, Fru Rosenørn med Datter kom til denne Fest og blev her fra Morgen til Aften, som første og sidste Banetog tillod det. - Dit smukke kjære Brev modtog jeg paa Basnæs, hvor jeg havde det godt og ret følte at jeg var velkommen; Fru Scavenius reiste med sine Børn til Ems, jeg tog over til Holsteinborg hvor jeg før ikke har været men saa ofte er blevet indbudt baade af Greven og Grevinden, hun er, som Du veed, en født Zahrtmann, jeg har kjendt hende fra hun var et lille Barn. - Desværre var Greven borte, kun to Søndage kunde han med Jernbane Hjælp naae hjem, det var altsaa to enkelte Dage kun jeg nød godt af ham, men han var meget elskværdig, hjertelig og god, jeg glæder mig til at komme der en anden Gan og mere kjende ham. Alt er rigt og førsteligt kan jeg næsten / sige, men dertil saa hyggeligt, saa fredeligt, saa godt, ret til at blive hjemme. Den unge Grevinde er saa nydelig, saa from og god, dertil huuslig, ret som en god Alf paa den gamle Borg. Enkegrevinden har jeg ikke før kjendt, Jette Collin skrev mig til at hun troede ikke at vi to vilde samstemme, den det gjorde vi just, vi havde mange aandelige Berøringspunkter, jeg fik den gamle Dame saa kjær, hun er ungdommelig, livsglad, riig i Gud, har Øie og Sind for Naturen, og hun blev mig ogsaa inderlig god, tænk Dig, igaar, før endnu mit Brev kunde være indtruffet til Holsteinborg, fik jeg et hjerteligt Brev fra hende, hun yttrede sig saa glad over mit Besøg og at de Alle bad mig næste Gang at udstrække dette noget længere, jeg var der dog 10 Dage; hun fortalte at den lille Ulrich-Adolph, hendes Sønnesøn, havde grædt da han hørte at jeg var bortreist; jeg havde, da Vognen holdt for Døren, forgjæves søgt ham, han var løbet i Haven. - Holsteinborg er virkeligt / et Sted jeg ret glæder mig at komme til paa ny; Da nu Ingemanns Fødselsdag var saa nær, og jeg imorgen, Søndag gjerne vilde see alle Kjære i Kjøbenhavn og derpaa midt i Ugen flyve til Udlandet, saa indseer Du nok, at jeg - især efter ret at have følt mig i Fred og stille Hjemlighed, ikke havde Mod paa Nysøe. - Hils imidlertid inderligt Elise og Jeanina, de to kjære Mennesker havde jeg saa gjerne talt med før Afreisen, ikke at tale om at naae Christinelund, tale med dig, din Mand og de søde Børn, hils rigtig, med fuldt Hjerte og fuld Stemme!!! Ingemann lægger en Hilsen med til dig og dem Alle i dit Hjem! -

Min Reise gaaer rimeligviis først til Serres i Maxen; Storhertugen af Wimar har indbudt mig til sin Fødselsdag den 25 Juni, da bliver paa Theatret opført 2den Deel af Goethes Faust. - Glæd mig i Udlandet med et Brev, din Moder vil vide hvor det skal sendes hen; og nu lev vel, kjære velsignede Jonna! Gud lade en glad, en lykkelig Sommer / spille op for dig, gid jeg saae Dig og Dine, Alle glæde og sunde om Dig naar vi mødes!, - Velsignelse og Lykke!

Din trofast hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift: Baronesse Jonna Stampe født Drewsen paa Christinelund ved Præstø. [Poststempel:] Sorø Jernb: Postexpd: 30/5 1856

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 87, 89-92)