Dato: 28. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Sorø 28 Mai 1856.

Kjære Fru Grevinde!

tak for de velsignede, hyggelige Dage jeg nød i Deres deilige Hjem! De var saa hjertens god og Deres Svigermoder, hvem jeg før ikke kjendte, viiste mig en Velvillie, en saa stor Deeltagelse, at jeg synes nu at have kjendt hende i mange Tider. Gid at Greven havde været lidt mere hjemme, at jeg nu ogsaa kunde staae levende og godt i hans Tanke, men jeg veed jo at jeg hos Dem Allesammen er velkommen en anden Gang igjen, og da haaber jeg at det er en Tid jeg ogsaa mere kan være hos og tale med ham. Ganske veemodig reiste jeg bort, jeg var blevet hjemme og følte mig der i Fred og Hjertelighed. Børnene havde jeg saa gjerne seet endnu engang, de huske mig da vel en Stund, hils dem begge to! siig til Ulrich-Adolph at jeg skal klippe ham det Moersomste jeg seer paa Reisen og siig »Liden Bodild« at Ole Lukøie har fortalt mig om hende den første Nat jeg sov her i Sorø, og det er virkelig saa!; jeg har seet mange Smaadrenge her ved Academiet, om een af dem er »den uartige Dreng«, veed jeg ikke, men træffer jeg ham skal jeg sige han skal løbe ud til Holsteinborg, sætte sig paa det lille Kid og ride lige ind i Stuen til Bodild, seer hun saadan en Rytter, saa maa hun tage sig iagt, jeg har varet hende, det er: »den uartige Dreng«.

Igaar fik jeg et hjerteligt rart Brev fra Storhertugen af Weimar, jeg havde ikke skrevet, næsten Aar og Dag, det laae mig paa Hjertet, thi han er saa trofast og god, saa skrev jeg i de Dage jeg var paa Basnæs og nu strax havde jeg et Brev saa inderligt og godt, han indbød mig at komme til sig og overvære hans Fød­selsdag den 25 Juni, da skulde der opføres for første Gang »Anden Deel af Goethes Faust«; han fortalte dernæst at Liszt15 i disse Dage havde fuldendt en stor Symphoni: »Dantes Helvede«. Om jeg imid­lertid kan indrette min Sommer-Reise derefter, er lidt uvist; i næste Uge, om Gud vil, tager jeg til Dresden.

I Dag er det Ingemanns Fødselsdag; med første Banetog hertil kom Overhovmesterinden og hendes Datter16, de blive her til iaften og gaae da igjen tilbage; hendes Naade, som hørte at jeg nu gik op at slutte dette Brev bad mig tilføie fra sig hjertelige Hilsener; fra Wemmeltofte skriver hun til Fru Enkegrevinden!

Jeg bliver her til Søndagmorgen og jager saa til Kjøbenhavn og i Ugen, som kommer, ud i den vide Verden! –

Gid en deilig Sommer med Glæde og Lykke rulle op for Dem kjære Fru Grevinde, Gud velsigne og bevare Dem! hils ret inder­ligt Deres Mand, Svigermoder og Børnene og lad mig blive venlig i Alles Erindring. Endnu engang Tak for alt Godt!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Til Deres Naade Fru Grevinde M. Holstein født Zahrtmann!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus