Dato: 23. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

297. Til Jonas Collin. Holsteinborg 23 Mai 1856.

Min kjære faderlige Ven!

Tak for de kjære venlige Ord fra Dem selv De sidst lod følge med Brevet til mig; da var jeg paa Basnæs, som jeg først forlod forrige Torsdag. Af mit Brev til Deres Datter har De seet at jeg er her paa Holsteinborg og ligesaa rigt og storartet her er, ligesaa jevnt, hjerteligt og godt er her og­saa. Den unge Grevinde, født Mimi Zahrtmann, er nydelig, huuslig og særdeles elskværdig og den gamle Enkegrevinde, før har jeg ikke kjendt hende, behager mig særdeles, hun er saa mærkelig ungdommelig, læser uden Briller, gaaer lange T oure, er saa glad i Gud at j eg deri næsten kunde ønske mig i hendes Sted, i den høie lykkelige Grad hun har naaet det, og dertil er hun aaben, deeltagende, more sig ved det Moersomme, og lever med i Livet, vi tale meget sammen om religiøse og verslige Ting, det gaaer fortreffeligt, Noget den kjære Jette Collin skrev om igaar, hun ikke ret tænkte sig, ansaae den gamle Dame og jeg altfor forskjellige i Troes Sager.

Det mærkes i det mindste ikke, thi jeg anseer ikke »Riget af hiin Verden« og »Riget af denne Verden« for at være hinanden fjendtlige, nei det er venlige Nabolande og for mig er Videnskab som et Regnestykke der be­viser at det Egentlige i Troen er og bliver Sandheden. Den gamle Grev­inde taler saa deeltagende, saa venlig om Dem! - Blædel er hun ganske opfyldt af og siger at det er just Inderligheden, Overbeviisningen han taler med, som er saa velgjørende. Greven kan kun komme fra Kjøbenhavn fra Løverdagaften til Mandagmorgen; da han var her sidst gav jeg Løfte at bliv.e her endnu Søndag over at vi endnu engang kunde sees, jeg bliver her altsaa til Mandag eller Tirsdag; sendes der Brev til mig,da maa dette nu gaae til Sorø hvorhen jeg reiser, thi til Nysøe kan jeg ikke ret styre Veien, der vil være mig en alfor kras Modsætning i den gode Baronesse; jeg har skrevet hende til at jeg ikke ret havde Mod paa at komme og være paa Nysøe, hun gjentog imidlertid strax Indbydelsen, jeg skrev nu at jeg ønskede at udsætte Besøget til jeg havde været i Ud­landet, nu vil jeg haabe jeg slipper, kommer endnu en Gjentagelse om strax at komme - ja, saa bliver j eg ikke glad! - i Haab at det ikke skeer beder jeg derfor Dem og Enhver hjemme der vil glæde mig med Brev, nu at lade. det gaae til Sorø. Deres Datter Fru Drevsen talte om ogsaa at reise en Dag til Sorø, bliver det i denne Tid! Lad hende læse dette Brev! hun har, haaber jeg, siden jeg sidst hørte fra hende faaet to Breve fra mig.­Theodor har nok malet et nyt storartet Stykke, Jette Collin skrev at alene Beskrivelsen deraf, bragte Haarene til at reise sig paa hendes Hoved. Hils ham kjærligt fra mig, ligesom ogsaa Louise Lind og Fru Augusta. Alle Børnebørnene tænker jeg meget paa! nu er vel Viggo vendt tilbage! siig . til ham at han ikke i »Fædre1andet« maa være saa stræng mod Herz, der gav os de skrappe :»Gjenganger Breve«, da Lille Viggo lod sig vugge! - Eduard er vel nu i Altona, men jeg haaber at han kommer hjem til Kjøbenhavn samme Tid omtrent som jeg; min Hjemkomst, bliver vel Søndag otte Dage. Theatrets Forestillinger blive jo ved midt ind i Juni, ikkesandt? Nu lev hjerteligvel! Gud lade Dem være rask og glad!

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus