Dato: 22. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

281. Til Henriette Collin.

Holsteinborg den 22 Mai 1856.

Kjære velsigne[de] Fru Collin!

I dette Øieblik, Klokken 9 1/2 Onsdag Aften faaer jeg Deres Brev og jeg maa strax jage nogle Ord ned thi Posten herfra gaaer om Morgenen Klokken 7 og Brevtasken lukkes iaften; aligevel faaer De ikke min Skrivelse før Overmorgen, udsatte jeg det, da gik der to hele Dage, saaledes ligger Holsteinborg udenfor al Jernbaneflugt, De vil altsaa tilgive det afjagede i mit Brev og tillige forklare samme for Deres Broder med Hensyn til det jeg har lagt indeni til den unge Dahl, Søn af Maleren, der er et genialt, velsignet Menneske, Deres Broder vil bestemt synes om ham, gid han maa være i Dresden, i alle Tilfælde er mit Brev som jo sendes til Faderen og som jeg har skrevet paa Dansk'ndash;læs det selv'ndash;for at han kan vide Indholdet og altsaa'ndash;er han ikke sengeliggende, selv aflægge Vesit hos Deres Broder og det vil han da,–skrevet saaledes at Deres Broder vel vil gjøre Brug af det.–Den unge Dahl er det eneste Menneske jeg i denne Time kan tænke mig for Deres Broder'ndash;de Andre jeg husker ere Kunstnere af den Slags han vist ikke bryder sig om eller fornemme Familier, som han nok slet ikke vil ikast med, men Serres synes jeg han skulde kjende, give ham Brev vil jeg nu ikke, men hellere selv presentere ham, naar vi, om ikke længe, vil Gud, mødes der.–

Jeg har maatte love at blive her paa Holsteinborg til Søndag over, siden agter jeg at besøge Ingemann og kommer rimeligviis først Søndag otte Dage til Kjøbenhavn, bliver der i nogle Dage og reiser saa til Dresden, hvor jeg haaber at kunne være Deres kjære Broder til nogen Tjeneste, tage lidt med ham omkring saaledes som han taaler det og føre et Par unge Venner til ham.–Her er rigt og prægtigt paa Holsteinborg men der til fredeligt, velsignet og godt. Den unge Grevinde er mageløs elskværdig, huuslig, behagelig, god og rar, Børnene søde og kjærlige og den gamle Grevinde saa livlig, saa ung, saa christelig trofast, saa indtagende, jeg synes særdeles om hende og hun er mig meget god og deeltagende; vi tale meget sammen om Religion, men ogsaa om Naturen, om Poesi og Mennesker, jeg læser høit i mit Livs?Eventyr, som særligt glæder hende. Men nu staaer Tjeneren ved Døren med Posttasken, jeg faaer ikke engang dette Brev læst igjennem, vil De gjøre det for mig og saa brænde det, thi det er altfor afjaget! Hils Deres Mand, Datter og Søn! Alle i Amaliegade.

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost