Dato: 19. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

279. Til Henrette Collin.

Holsteinborg den 19 Mai 1856.

Kjære velsignede Fru Collin!

Nu er De vel i Byen, har paa Rungsted seet den grønne Skov og hørt Gjøg og Nattergal! Deres Mand er rimeligviis i Hertugdømmerne, var han i Kjøbenhavn skulde han have faaet Brev fra mig med Tak for hans kjære Skrivelse og Gjengivelsen af Brevet til Mosenthal; hils ham kjærligt. Igaar fik jeg Brev fra Fru Ingeborg Drevsen[;] hun skrev at Deres Mand havde sagt hende at jeg kom til Kjøbenhavn imorgen Tirsdag, det har aldrig været min Tanke; jeg har nok udtalt at jeg kom mellem den 20de og den 31te; dette kan mueligviis endnu blive Tilfældet, men det bliver ikke før sidst i Maaneden og maaskee da endogsaa een Dag senere. Jeg blev hele 14 Dage paa Basnæs hvor jeg fandt mig hyggelig paa den smukke ridderborgs Gaard, hvor jeg skrev et heelt Capitel paa Romanen og saae Skoven blive grøn iaar! Nu er Fru Scavenius paa Reisen til Ems, hun tog afsted i forgaars men to Dage forud fulgte hun mig selv herover til Holsteinborg hvor den unge Grevinde, født Mimi Zahrtmann, og den gamle Enkegrevinde paa det hjerteligste tog imod mig; jeg er særdeles godt indqvarteret, det hele Slot er ganske kongeligt indrettet, Haven gaaer ned til den aabne Strand, desværre er Veiret altid ustadigt, ja vi have kun een Dag kunnet kjøre en Tour, nemlig til Fjurendal. Det var min Bestemmelse nu paa Torsdag at reise her fra, men jeg maatte igaar give det Løfte at jeg endnu blev over næste Søndag, thi da kunde Greven ventes hjem; jeg bliver!–Til Nysøe skulde jeg, men alt fra Basnæs skrev jeg aabent til den gamle Baronesse at jeg frygtede for at det ikke gik, at vi vare altfor forskjellige, jeg troede nu at slippe, men der kom til Basnæs Brev igjen at hun glædede sig med dem Alle til at see mig paa Nysøe'ndash;mit Brev kunde hun ikke besvare da hun ikke havde det ved Haanden'ndash;men jeg maatte forstaae jeg var velkommen!–Det var mig ret kjedeligt; nu da imidlertid Besøget her paa Holsteinborg er forlænget har jeg i Dag skrevet dette og sagt hende at da jeg først i Juni vilde til Udlandet vilde jeg nu i Mai have for kort en Glæde af at komme til hende og derfor hellere udsatte det til Hjemkomsten.–Det er altid en Udsættelse, kommer der bare nu ikke igjen et Opraab! »ak, jeg elendige Menniske!«–Hils Frøken Louise og min Ven Jonas, han har vist moret sig godt paa Lærkenborg!–Vil De hilse alle Kjære i Amaliegaden og tillige sende Fru Drevsen der indlagte lille Epistel!– Gamle Grevinde herude er meget opfyldt af Interesse for Blædel, hun har hos ham nok ogsaa seet Dem og Deres Mand! vi tale daglig sammen om Bibel og Videnskab, og da min nye Bog ganske bevæger sig i det Sollys, saa er det mig en Trang og Naturlighed. Her er to venlige Smaabørn Ulrich?Adolph og Bodil; Frøken Saxdorf med Wanda Zahrtmann ere her ogsaa. Hils Deres Broder naar De skriver ham til; glæder De mig i denne Uge med et Brev da send det til Holsteinborg over Skjelskjør. Det er min Agt, slipper jeg for Nysøe, da at tage hjem over Sorø og der besøge Ingemann. Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost