Dato: 15. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 349. Fra H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff!

Basnæs ved Skjelskjør den 15 Mai 1856.

Min kjære trofaste Veninde!

Længe har De ikke hørt fra mig, synes jeg, og dog er kun et Par Uger gaaet hen, men i disse er det blevet Sommer, det vil sige, lidt med Hin­dringer, Regn, Blæst, kold Vind, men Skoven er grøn, Gjøgen kukker og Nattergalen slaaer, det er en heel Forvandling; netop i Dag for 14 Dage siden forlod jeg Kjøbenhavn, Sneen fygede over Mark og Eng,3200) den laae fodhøi og Alt havde et Udseende som ved Juletid, men jeg vilde begynde Mai med at tage paa Landet! endelig er i de sidste Dage Sneen smæltet og Skoven, som ved et Trylleslag, blevet grøn; jeg har en smuk Udsigt fra mine Vinduer lige til Laaland og Langeland, store Belt vælter sine Bølger mellem os. Imorgen reiser Fru Scavenius til Ems, og altsaa tager jeg herfra i Dag og over til Holsteinborg hvor jeg første Gang skal see hvor smukt den unge Grevinde, forrige Mimi Zahrtmann,3201) har det; derfra tager jeg til Sorø, (Ingemann har nyeligt fuldendt et nyt Digt i 12 Sange: Guldæblet)3202), saa reiser jeg igjen til Kjøbenhavn og derfra til Maxen ved Dresden, mue­ligt bliver det iaar min største Udflugt, thi Amerika -! min kjære velsig­nede Søster, det er aldrig faldet mig i Tanke, at jeg kunde

komme der iaar,3203) min Roman maa være færdig3204) og jeg maa kunde a[n]vende et Par l000 Rdlr paa denne Fart; deiligt havde det vel været at vide De rakte mig Haanden i den fremmede Verden, men det gaaer ikke i et Tanke­spring! - Overrasket og glad blev jeg ved at høre at De kommer her til Danmark i Efteraaret, vil De kun kunde taale Climatet! For Himlens Skyld vælg nu en sund Bopæl og et Sted hvor De har al den Sol Gud lader skinne paa os; vælg Nyhavn, der er jeg tilfreds med Solen. Vor Jernbane er nu istand, man reiser fra Kjøbenhavn til Korsøer i 31/4 Time, derfra gaaer Dampskib til Kiel; de have da begge, »Eideren« og »Jylland«, strax stødt paa hinanden forleden Nat i det brede Vand ved Langeland og de kom saaledes begge til Korsør; Penge og Breve ere tabte, siger man, men intet Menneskeliv.3205) - Min hjerteligste Lykønskning til Hennys vel overstaaede Examen, jeg læste forleden i Avisen hans Navn med Lieutenants Udnæv­nelsen ved!3206) - Før jeg gaaer til Udlandet skriver jeg endnu engang til Dem, thi senere er Deres Søster og Svoger i Norge,3207) og De selv vistnok paa Hjemreisen. Vi have nu faaet en ny Theaterdirecteur, der er valgt Rector Dorff

og Hr Christensen som Medhjælp!3208) - Lev nu glad og vel hils den kjære Broder og tænk som altid trofast paa den anden Broder i Dan­mark

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus