Dato: 9. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Basnæs den 9 Mai 1856

Kjære Jonna!

Tak for Dit velsignede Brev, jeg fik det i forgars, just da jeg sad lidt eensom, thi et Par Dage har jeg maatte holde mig inde i det jeg paa mit venstre Øie fik et Bygkorn, der meget piinte mig, saa jeg tilsidst maatte tage Omslag; nu er det saa godt som ganske overstaaet og glemt. Tak fordi Du saa snart skrev; der er en Inderlighed, Noget saa Velgjørende i Dine Breve, jeg bliver selv god og bedre ved at fornemme sund Deeltagelse og Forstaaelse; Gud glæde og ledsage Dig. Igaar fik jeg et Brev fra Din Fader, Du læser jo alle hans Breve til Hjemmet, følger ham i hans Reise-Lykke, dette udtaler én af hans gladeste Dage og jeg tænkte derfor strax paa Dig at jeg i Dag burde sende Dig samme, men jeg ønsker det tilbage igjen, slaae en Convolut om naar det er læst og lægger Du et lille Par Ord ved, [/] da bliver jeg endogsaa belønnet.- Brev til Basnæs gaaer over Skjælskjør. Nu er jo din Mand og Viggo indtrufne, hils dem begge to saa hjerteligt fra mig, ligesom ogsaa Rigmor og Astrid , jeg seer dem lyslevende smile og nikke til mig, Rigmor kjæk og god, lille Astrid med de store vandblaa Øine saa tillidsfuld og stille! –

Naar Elisa eller Janina kommer i Pindsen til Christinelund da siig dem hvor det er mig piinligt at jeg neppe endnu i Sommer samles med dem, jeg synes saa godt om de to kjære Mennesker. Her paa Basnæs bliver jeg til Torsdag, siden tager jeg rimeligviis lidt til Holsteinborg, Ingemanns ere i Kjøbenhavn og komme først hjem omtrent den 17de; han skriver mig til at i Pint-[/]sen udkommer hans nye Bog: Guldæblet. Ogsaa fra Frøken Bremer fik jeg igaar Brev, hun reiser til Lausanne hvor hun sætter mig stævne, dog troer jeg neppe at komme need til Genfersøen.-

Det vil være godt og forfriskende for den kjære Viggo at han kommer lidt paa Landet, han dreier sig for meget hjemme i Vanens gamle Hjul, hans kjække kloge Aand behøver lidt af afvexlingens Olie. –

Er det ikke velsignet hvor godt Din Fader nyder denne Reise! jeg er ogsaa glad ved at han følger mine Optegnelser, dem han i Venedig, saae jeg af Brevene, allerede begyndte at tage mindre Hensyn til, han havde der mødt en dansk M: Petersen der naturligviis gav sin nyeste Hjemreise fra Rom over siena osv, lidt fulgtes de nye Angivelser, men i Florentz vendte man om til mine [/] Forslag og jeg var virkelig blevet meget bedrøvvet om din Fader ikke var kommet til Terni, den Vei til Siena frembyder ikke store Skjønheder imod Terni-Routen. Nu haaber jeg at vore Reisende, nar de forlade Rom, ville stadigt tage Hensyn, i det Napolitanske, til alt hvad jeg har opgivet, de ville ikke blive misfornøiede dermed. Jeg længes nu efter at høre det storartede Indtryk Rom har gjort, og glæder mig ved al den Deilighed der opruller for dem i det de flyver mere og mere sydligt; naar Du skriver, raad ogsaa, paa mine Vegne, at de ikke komme til Schweitz før ind i Juli, tidligere have de ikke Sikkerhed om nogenlunde klart Veir, og Din Fader kan godt alligevel naae til Kjøbenhavn saaledes at han endnu der har en 8 Dage af Maanedens Slutning hvori han besøger Dig! – Lev vel, kjære Jonna! endnu engang hils Stampe og Børnene, ligesom ogsaa min Ven Viggo.

Din hjerteligt hengivne

H. C. Anders

Tekst fra: H.C. Andersens Hus