Dato: 5. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

277. Til E. Collin.

Basnæs den 5 Mai 1856.

Kjære Ven!

Jernbanen herud var meget fortræffelig, Klokken 7 forlod jeg Kjøbenhavn og et Qvarteer omtrent efter 9, var jeg i Slagelse, hvor Vognen til Basnæs ventede paa mig, men det var hunde koldt, Sneen fygede og laae tilsidst fodhøi; kun et enkelt Bøgetræ havde lidt grønne Grene, det var ganske Vinter da jeg kom og er siden ikke stort skredet frem med Foraar; jeg har Ild i Kakkelovnen, Regnen skyller daglig ned, men fra mit Vindue er en smuk Udsigt over store Belt lige til Langeland og daglig seer jeg Damp­skibene fra Kjøbenhavn til Flensborg. Bibliotheket, der staaer til min Raadighed, har mange gode Bøger, Fru Scavenius er en meget opmærksom Vertinde, Alt er hyggeligt og godt, men een Plage har jeg dog,–det er et Bygkorn paa venstre Øie der brænder og trækker saa at jeg i Dag maa sidde med Omslag, og hjælpe mig med det høiere Øie i det jeg skriver; igaar Middags vare vi ude, det gjorde ikke Øiet godt, vi vare paa Borreby hos Carstensjolds, Fruen kjender De, det er en Datter af Etatsraad Olsen og var Enke efter Søofficeren Hansen; det er en prægtig gammel Gaard, med Taarne og Grave, men temmelig forfalden. Fru Scavenius reiser til Ems sidst i næste Uge, jeg bliver altsaa til Torsdag den 15de, men tager neppe til Nysøe, jeg troer ikke det gaaer, og faaer jeg ikke fra Baronessen en særdeles indtrængende Skrivelse, som jeg ikke venter, da kan jeg nok lade være, jeg gaaer da til Holsteinborg eller Sorø, derom skal De faae nærmere at vide; til Kjøbenhavn er det saaledes Rimelighed for at jeg kommer mellem den 20 og den 30, der bliver jeg kun nogle Dage og flyver saa med Damp over Stetin til Dresden for at være en Maanedstid hos Ser­res og skrive paa Romanen, den jeg herude allerede har skrevet et heelt Capittel nyt og færdigt; kom jeg nu til Kjøbenhavn medens De var i Altona, da indtraf, hvad jeg sagde Dem før vi skiltes364, jeg maatte da et Sted kunne hæve Penge, og da jeg vil blive ude et Par Maaneder maa jeg have 3oo Rdlr, som jeg beder Dem at tage deels af hvad De maaskee endnu løst har i Behold til mig og Resten af Sparekassen. Vil De efter at have faaet dette Brev være saa venlig365 at ordne dette og give Pengene til Deres Kone, eller om hun hellere seer det, da til Deres Fader, saa har jeg Alt i Orden til hvad Tid jeg kommer og det er bedst!–Tør jeg nu i det jeg er ifærd med at gjøre Dem Besvær tilføie endnu een! Jeg fik nemlig, før jeg tog fra Byen et Brev fra Mosenthal, det jeg gjerne vilde give ham et Svar paa, jeg har lavet samme ganske kort; er De ikke saa kjærlig i et Qvarteer, De tør give der til, at sætte mig det samme i tydsk Stiil og da, før De forlader Byen sende mig samme, maaskee til Pindsen, saa faaer jeg ved samme Leilighed her ude paa Basnæs, hvor Brevene sendes per Skjelskjør, ogsaa at vide at De har ordnet hvad jeg ovenfor bad om, og hører naar De reiser og kommer tilbage, ligesom ogsaa hvorledes Alt staaer til i Dronningens­tvergade.

Dette Brev kommer ikke afsted før imorgen den 6te, da Posten allerede er gaaet366, men jeg tænker det samme Dag kommer til Kjøbenhavn. Lev frisk og vel! de hjerteligste Hilsener til alle Kjære!

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost