Dato: 30. april 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

293. Til Jonas Collin. Basnæs ved Skjelskjør den 30 April 1856.

Min kjære faderlige Ven! .

Her er jeg da nu! _ og Alt seer vinterligt ud, Sneen ligger rundt om, som ved Juletid. Imorges Klokken 7 forlod jeg Kjøbenhavn, og var alle­rede Klokken 9 3/4 i Slagelse, men frøs meget og det fygede saa stærkt at der ikke var nogen Udsigt fra Vognen; i Slagelse ventede mig Vogn fra Fru Scavenius og nu var det som om der maatte vades frem. Sneen laae næsten et Qvarteer høi, men saa løs og vandet at den samlede sig i store Klodse under Hestenes Skoe, Dyrene vare ved at brække Benene, det var en daarlig Fart, Klokken blev næsten Eet før jeg na_ede til Basnæs hvor jeg paa det hjerteligste blev modtaget[,] fik to hyggelige godt op­varmede Værelser, fra hvilke jeg seer ud over Beltet til Laaland og Lange­land; Vandet er ganske mørkeblaat, Haven sneehvid, og Luften graa og tyk, dog imorgen bliver det vel Foraar! Det træffer saaledes at just i Aften giver Fruen her for sine Folk et stort Bal, de faae nok et saadant hvert andet Aar, hele Loen er pyntet med Grønt, 8 Musikanter spille, men Toget, der efter gammel Skik, Haand i Haand, med Musiken foran skulde have dandset ud fra Gaarden, over Vindelbroen, faaer ikke dette i stand da Alt ogsaa her er i een Ælte.- Hils Fru Drevsen fra mig, jeg havde gjerne i Dag ogsaa skrevet hende til, men da Brevets Indhold vilde blive, hvad Begivenheder angaaer, det samme som dette, vil jeg heller vente til en anden Dag, men maaskee læser hun dette; min hjerteligste Tak og . Hilsen ligger heri, hun vil ogsaa sige til Sønnerne et venligt god Dag, og Deres Excellense vil bringe et til Fru Clasen; Louise haaber jeg nu er oppe! dette mit Brev kommer ikke, som jeg troede alt imorgen til Dem, men først saa seent til Byen at det kan bringes Dem Fredag. - Posten fra Basnæs til Skjelskjør afsendes kun Klokken 12 hver Middag. - Imorgen vente vi her Grev Moltke-Hvidtfeldt fra Glorup, der bliver her et Par Dage, jeg bliver rimeligviis lidt over Pindsen. Og nu lev hjertelig vel! - Lad mig snart vide hvorledes det gaaer med Hosten?

Deres sønligt hengivne

H. C. Andersen.

E.S. Mange Hilsener til Sønner og Sønnekoner! lev vel! ­

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter