Dato: 1. april 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Hr Etatsraad A.Drevsen

Kjøbenhavn (1.) April 1856

Kjære Ven!

Velkommen til Dresden! lad mig være den første der hilser Dem og Wanscher her paa sachsisk Grund. De vilde ikke have mig med paa Reisen mærkede jeg nok, men min Tanke flyver dog med, jeg nyder ved den en Glæde i at vide alt det Smukke og Nye der paa den hele Fart ruller op for Dem; jeg vil Daglig tænke paa hvor De nu begge to ere, hvad De seer og hvad der opfylder Dem! Vor Herre give Dem Sundhed og Reiselyst, og det vil han! nyd! nyd! inddrik ret i store Drag al den Glæde alt det Erindringsstof som denne smukke Fart bringer! dette Brev tænker jeg De faaer Torsdag aften, strax ved Ankomsten til Dresden, thi jeg haaber at De ikke er taget ind i Hotellet ved Elben, men som jeg opgav i Stadt Rom! hils Værten her fra mig og skulde De og Wanscher i Dagens Løb gaae om i Amaliegade hvor Serres boer saa gjør en Visit, naar Fruen hører hvem Der er vil De blive glad modtaget. - Er der Tid endnu i aften, og De og Wanscher ikke føle Dem for trætte saa gaae strax i Theatret det ligger jo tæt ved hvor De boer. Er det Torsdagaften De læser dette, da veed De at Familien den Dag har været til Middag hos Deres Svigerfader, at Folk nu hos os drager i Theatret, hvor de paa det kongelige opfører Aprilsnarrene og paa Hoftheatret naturligviis Berthas Claveer. - Dette Brev er saaledes det første De faaer ude og har da Glæde / deraf da vil det varsle Dem det meget uventede glædelige der venter Dem, det vil sige Dem hvor oprigtig og inderlig jeg tager Deel i Deres Reise=Lykke. Reise er at leve! lad nu ikke Hjemvee, som en Mare fa ae Lov til at ride Dem, husk paa den Hurtighed Jernbanerne lige ned til Italien frembyder, de electromagnetiske Traades Talerør og at naar De naar Italien er Rom Maalet, der vil De føle Dem som Hjemme og hele den øvrige Deel af Reisen er jo mod Hjemmet igjen! jeg lægger en heel Bouquet af Hilsener fra Deres Kjære herindeni, at mit Brev kan faae rigtig Værdi! Deres trofast usynligt Medreisende, Vennen

H.C.Andersen!

God Dag, min søde Adolph, velkommen i Dresden, jeg haaber at disse Linier vil more Dig! lev vel

Din trofaste

Ingeborg.

(I HCAs haand:)

NB her lidt Grønt fra Deres egen Have hjemme i Amaliegade.

[anden hånd:]

Willkommen in Dresden. Hüte Dich für dir und von den scönen Mädchen. Pas godt paa Wanscher. Dersom Du kommer til Tharand, skal Du ikke spise Foreller, for de duer ikke; dersom Du ikke kommer der, saa er det samme. Din EC

De maa ikke tage til Tharand, det er jo reent af Veien. H. C. Andersen

Kjære Adolph dersom Du paa Bordet foran Speilet finder en Skildpades Kam saa tag den til Dig, det er min jeg glemte den da jeg var der

HCAs hånd: NB Kammen er ikke i Hotel Stadt Rom men hittes i det andet paa Hjørnet det hedder Hotel de Saxe.

[Samme håndskrift som "Willkommen"] NB det vil være en ægte Venskabstjeneste mod Jette; thi for hende er det ei en forloren Skildpades Kam EC.

Velkommen Viggo

Ligemaade Einar

Vær hilset af Harald

Venstre margin:

De gode Ønsker for Dig ere saa mange og inderlige at de ikke vil nøies med at følge mig, de ile dig forud og vente Dig overalt hvor Du færdes. -

[sidste side, håndskrift af Adolph Drewsen:]

Dette Brev blev leveret mig i Dresden af Wanscher hvem Andersen havde medgivet det.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus