Dato: 25. marts 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 25 Marts 1856.

Min trofaste, søsterlige Veninde!

i denne Time fik jeg Deres kjærlige, tropisk luftende Brev fra »Gaude­loup«, bestemt at læses den anden April, men det er kommet otte Dage forud, dog paa Festdagen læses det igjen, og min Tanke er hos Dem og Broderen i det paradisiske Land De skrev fra. - Tak for Deres Inderlig­hed, Deres vedvarende søsterlige Sind! Gud glæde og gjengjælde Dem det. De har det saa varmt og velsignet, her er koldt, isnende Taage, den knuger mig i mine Lemmer og jeg ønsker at jeg var syd paa; dette Ønske er især vakt ved at jeg i denne Tid har skrevet Reise-Router 3177) for Etats­raad Drevsen og Wanscher, der fra første April i tre a fire Maaneder vil besøge Rom og Neapel, ja selv Sicilien, jeg tager ikke med, der bliver ogsaa for hedt for mig den Tid paa Sicilien og det er ikke sommervarmt nok i Schweitz naar de træder derind; jeg kommer saaledes neppe længer i Sommer end til Maxen ved Dresden og saa tager jeg til mine »Godser« i Sjælland, Jylland og Fyen. - De har vel hørt eller hører nok ude at Kjø­benhavn i denne Tid forlover mig, der er aldeles Intet derom, men det er saa almindeligt at Folk søge op til Collins for at erfare det; veed De hvem man giver mig til Brud? Tænk: Janina Stampe!3178) - hun veed det da ogsaa og vi have tilsammen leet af denne opdigtede Historie, hvori ikke er Gran af Sandhed, men tales om i hele Byen. Gud veed hvem der har opfundet den fra første Færd. Jeg husker ikke om jeg i mine tidligere Brev har nævnt Dem en tydsk Roman der i høieste Grad interesserer mig: »Eritis sicut Deus«; den er ganske af samme Tendens som min Roman, og har ypperlige Characteerskildringer, man faaer et stort Indblik i det menne­skelige Hjerte, men maa under hele Læsningen stille sig paa Forfatterens Standpunkt og ikke tabe sig i Enkelthederne.

Enkedronningen reiser nok til Ems i denne Sommer siges der! »Liden Kirsten« er nu opført i Weimar og af Critiken meget vel omtalt og anbefa­let de andre Theatre; den næste Stad den nu gives i bliver Manheim.3180) ­Fru Jerichau har faaet sig en lille Datter; jeg spiiste der den ene Dag, Dagen efter fødtes den Lille og da jeg to Dage efter hørte til Befindendet var Fru Jerichau allerede oppe, det er en mærkelig Kone. Etatsraad Hvidt og Præsidenten Lange ere døde i disse Dage, underligt at netop de to som med Borgerne sammen gik op til Kongen i 1847, nu gaae sammen ind til Gud.3182) - Kommer De til Amerika og seer Longfelov da bring ham min Hilsen og udtal for ham min Glæde over at han sendte mig sin Evan­geline, ogsaa Springs maa De endelig hilse. - Frøken Bremer har jeg længe ikke hørt fra, men sendte hende med Dreyschock Brev forleden Dag, hun arbeider paa et større Værk3183) skrev hun sidst. Siig til Deres Broder at han maa være forsigtig, ikke bade sig i de kolde Bjergstrømme, det gyser i mig naar jeg tænker der paa. Da jeg netop har for mig Fædrelandet hvori staae de udcommanderede Søeofficerer3184) vil jeg afskrive disses Navne, det inter­esserer Dem vist Rota

Paludan, Grove, Kraft, Ravn, Garde, Carstensen J de L. Pedersen, Recke, Bruun. (det er Exerceerskib). - Najaden til Vest­indien Meinertz, Jakobsen, Rambusch, Tegner, de Coninck, Schneider, T Jessen. - Cadetskibet Valkyrien: Meyer. Dampcorvetten Thor : Gottlieb T. W. Pedersen, Prøsilius, Holm Garde, Blom. Barkskibet Saga i Sundet: Holst, Groth Garde, Buchwald, Jespersen. Pilen

i store Belt E. Wulff Schmidt, C. A. Bruun. Elben

Bjelke, F Lund og Braëm. Trekroner: Lüt­ken og Obelitz. Seer De jeg har nu ogsaa fortalt Marine-Nyt, faaer De det kun ikke ogsaa i de Andres Breve. - Nu Lev vel! Gud holde sin Haand over Dem og den kjære Broder, glæd mig snart med Brev eller Hilsen

Deres trofast hengivne Ven og Broder H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus