Dato: 26. maj 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

80. Til E. Collin.

München den 26 Mai 1834.

Kjære Ven!

Ret megen Tak for Deres lille Brev og den tilsendte Vexel. At Deres Omhue og Interesse for mig har skaffet mig dette Tillæg af Fondet er jeg overtydet om og bliver saaledes endnu mere i Deres Gjæld. – Fra den første Februar havde De ikke skrevet mig til, uagtet jeg strax ved Mod­tagelsen af Deres Brev, sendte et meget langt Epistel fra Neapel; det var mig en lang Tid, og tro mig, i Udlandet føler man dette doppelt. I dette Brev som nu indtraf fra Dem, her til München, yttrer De, at min Taus­hed – det vil sige min Venten paa Svar – reiste sig fra »krænket Stolthed!« – O Gud kjære Ven, hvorlidet kjender De mig dog! fordi De engang har sagt at jeg skrev for mange Breve, skulde min Stolthed være krænket? nei saa ømskindet er den ikke, De har taget Feil og: Eulalia! ich verzeihe dir! – Mod Efteraaret samles vi altsaa, da er det halvandet Aar siden vi skildtes ad; med hvilken sælsom Følelse vil jeg ikke betræde Hjemmet! der er saa meget jeg nu seer ganske anderledes. Tro mig, ude lærer man bedre at kjende Hjemmets Omgivning og Forholdene der, end medens man er der, eller rettere, man faaer da først ret det klare Omrids af det Hele. Gud lad mig ikke have tabt formeget naar jeg kommer hjem og at vi to maa mødes og samles med samme gode Følelser, som da vi skildtes ad. – De har Forældre, Sødskende og en fortræffelig Pige der elsker Dem, jeg staaer ganske ene i Verden. Deres Hjerte kan maaskee undvære mig, mit kan ikke undvære Dem, og dog mister jeg Dem mueligviis, en forun­derlig Angest griber mig, en Angest der just siger mig, hvor uendelig kjær De er mig, hvor ulykkelig De kan gjøre mig i hjemmet! Guds Villie skee! Aldrig berører jeg denne Materie mere, det leder til en Klynken, der er en Mand uværdig. – Tak for alt godt Eduard og føler De Trang – eller Lyst til at skrive mig til, da glæd Deres »ubillige«, men mest hengivne Ven der med.

Deres

Andersen.

Breve sendes til mig

Wien: post restante.

M. Levy er kommet her til og beder mig hilse Dem og Gottlieb, han reiser nu til Schweitz og derfra til Rom og Neapel. Bødtker skal jeg mælde til om Chiaverys Andragende.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin