Dato: 14. marts 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: August Bournonville
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 14 Marts 1856

Fortræffelige Ven!

Hjertelig Tak for dit seneste, indholdsrige Brev! din malende Fremstilling af Ristori, fører mig beskueligt hendes hele Person for Øie! gid at jeg kunde see hende, som Marie Stuart, just i den Rolle har jeg seet Rachel og hun interesserede mig da allermeest, fremfor i Phèdre og de andre Gjengivelser af "Statuer hugget ud af Racines og Corneilles Marmorblokke", som fransk Critik har kaldt det. Jeg havde ved Grevinde Moltke faaet det Begreb om Ristori at hun gik over Skjønheds Grændsen, der blev sagt mig at hun i hver Rolle mindede om den besatte Dreng i Transfigurationen af Raphael, Du har givet mig en anden Tanke og jeg stoler aldeles paa din Dom og er nu opfyldt af Længsel efter at see disse Kunst-Mirakler! Gud veed om jeg i Sommer flyver lidt til Schweitz og da paa Flugten der ned, i en eller anden stor By kan møde den italienske Melpomene. Wanscher og Etatsraad Drewsen, det vil da sige dersom den sidstnævnte kan erholde Tilladelse der til gaae den første April over Wien og Triest til Rom og Neapel, mon De da endnu møder Dig og din Familie derude; jeg, for min Part længes efter at see Eder her tilbage, ikke at tale om hvilket Opsving det igjen vil gjøre paa Balletten. - Nu har Tenoristen Steenberg deputeret som "Joseph" og det gik smukt; Stemmen er just ikke stor men meget behagelig og Schram sang Jacop som [ændret til, saa] fortræffelig at han vidst kan maale sig med den første Sanger i Verden, hvad dette Parti angaaer. Iøvrigt er det ved det kjedelige Gamle hvad det kongelige Theater angaaer, heel har man ikke ret nogen Forestilling, men det har man heller ikke paa Hoftheatret, hvor Repertoiret er daarligt og da Publicum kun vil see Wiehe og Høedt maa disse med i et hvert Stykke, der, hvad Høedt angaaer, ikke altid bliver det rigtigste, saaledes i et lille Stykke: "Den sidste Nat" er han en "høist romantisk Elsker", og det kan jeg ikke faae i Sammensmeltning med hans Organ og Person. Casino har kun Chr Schmidt og Betti [ændret til, Mad:] B: Schmidt men to Piller gjør intet Tempel. Ellers forkynde Gadehjørnerne Comedie nok, foruden den anslaaede Treklang, der naturligviis slet ikke harmonerer og danner tre Theater partier, hvoraf Hoftheatret har Ordet, have vi endnu to Beridder-Selskaber, med Chinesere der kaste Knive saa det gyser i een og et meget kjedeligt Hundetheater, hvor der to Gange om Dagen gives Forestillinger. Foraaret havde begyndt at kige ind af Vinduerne men nu har Vintren igjen klistret Ruderne til og bider Een i Næsen naar man dreier om Hjørnet. Dreyschock er her endnu og reiser først i næste Uge herfra til Stockholm, Fru Nissen-Saloman gjorde ikke Marked, men synes at gjøre det i Odense, hvorhen hun efter en Concert i Odense [rettet til- Sorø] har begivet sig. - Et nyt Drama Estrella af H. Hertz indstuderes, der er nok ikke mindre end fem Elskere i samme, men det gaaer nok, ,

"Vi spille Stort, vi spille Smaat,

Og Alting spille vi lige godt!"

sang jeg for en Deel Aar siden, og jeg troer ikke at Sangen er forældet; imidlertid maa jeg dog tilføie at Hultmann i høieste Grad fortjener Paaskjønnelse, han er gaaet meget frem, og uden ham vilde det see reent galt ud. Den unge Hr. Paetz lover ogsaa meget [ændret til. en Deel], han er et smukt Menneske og kan ved Flid og Tænksomhed vist bringe det til Noget.

Af dit sidste Brev seer jeg at Therese er med i Wien, det er underligt, jeg har levet i den Forestilling at hun var blevet her og vandrede om paa Fredensborg, derfor har jeg i mine Breve til Dig, naturligviis ikke sendt hende Hilsen; for at gjøre det godt igjen sender jeg hende her een ganske særskilt; Din fortræffelige Kone, ligesom Charlotte og Edmund mange hjertelige Hilsener; ligesaa til Juliette Price, vi glæde os Alle til vor "nordisk jomfruelige Sylphide"; jeg hører at man her hjemme indøver "et Folkesagn", for at hun deri første Gang kan vise sig. - Kommer Julius Price med hjem? En ny Pas de deux af Hr. Funch, der med Jomf Bills dandser samme, er det eneste Nyt fra Dandsens Rige paa hvor Scene, hvor af ældre Dandse, kun Xaleo de Xere er igjen bragt frem. En Tragedie Alexei af Forfatterinden til Ruth gives, Meningerne om den ere deelte, jeg har endnu ikke faaet Bid paa den! Excellensen Collin, der veed jeg i Dag skriver, paalagde mig særdeles at hilse Dig og din Familie paa det allerhjerteligste! Etatsraad Edvard Collin, takker Dig meget for de venlige Hilsener; i hele Familien der, tales tidt og smukt om Dig, din Virksomhed og kommenhjem. En ny tydsk Bog: "Eritis sicut deus" anonymer [sic] Roman i tre tykke Bind, opfylder mig meget, jeg anbefaler Dig den, som noget af det meest Interessante jeg i den senere Tid har læst; den bekjæmper Materialismen og den falske Philosophie, er i sin Tendens den samme, som netop min nyeste Bog vil blive og har de meest udmærkede Characteerskildringer jeg kjender; - Dickens ny Roman "Lille Dorit" anbefaler jeg ligesaa.

- For nogle Aar siden udkom i Wien en Taschenbuch, Navnet husker jeg ikke, men fori Bogen stod, af en Dame, en Novelle, hvortil var to qvindelige Portrætter, jeg troer, den [rettet til det] ene Dame [ændret til af disse] hedte Rosa bjanca, men Novellens Helt var "den danske Eventyr Digter": det var mig, der reed paa en vild Hest over Jydlands Heder og talte med Zigeunersker, havde Kjærlighedsforhold med en adelig Dame og endelig elskede en Fiskerpige paa Føhr, kort det var een for mig løierlig Digtning, jeg gad nok eie Bogen, men da jeg ikke kan opgive Das "Taschenbuch"s Navn ikke heller Aaret den udkom er det mig vanskeligt at faae Fingre i den, kan Du, da skaf den, jeg skal da ved Modtagelsen erstatte Udlæget. [den litterære Almanak: Gedenke Mein, årgang 20, Wien 1851. Novellen "Der Ansiedler auf dem Halligen" er af Martha von der Höhe, pseud. for Clara von Massow]

Vor Jernbane fra Korsør til Kjøbenhavn er endnu ikke aabnet, men Bestemmelsen er, at det skal skee den 15 April, dersom altsaa Du med din Familie lægger Hjemreisen over Als og bliver der en otte Dags Tid, kunne I maaskee være med paa den første Tour, dersom den bliver paa den ansatte Dag; - Hils venligt i Tydskland de af mine Venner Du træffer paa; jeg bliver i Kjøbenhavn til Slutningen af April, altsaa sees vi jo her i Hjemmet, før Du flyver til dit "Fredensborg" og jeg til mine "Godser" i Sjælland, Fyen og Jylland. Og nu lev vel! et hjerteligt Haandtryk og "Velkommen til Danmark! alle I kjære Mennesker!"

din trofast hengivne

Ven H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn 14 Marts 1856

Fortræffelige Ven!

Hjertelig Tak for dit seneste, indholdsrige Brev! din malende Fremstilling af Ristori, fører mig beskueligt hendes hele Person for Øie! gid at jeg kunde see hende, som Marie Stuart, just i den Rolle har jeg seet Rachel og hun interesserede mig da allermeest, fremfor i Phädre og de andre Gjengivelser af "Statuer hugget ud af Racines og Corneilles Marmorblokke", som fransk Critik har kaldt det. Jeg havde ved Grevinde Moltke faaet det Begreb om Ristori at hun gik over Skjønheds Grændsen, der blev sagt mig at hun i hver Rolle mindede om den besatte Dreng i Transfigurationen af Raphael, Du har givet mig en anden Tanke og jeg stoler aldeles paa din Dom og er nu opfyldt af Længsel efter at see disse Kunst-Mirakler! Gud veed om jeg i Sommer flyver lidt til Schweitz og da paa Flugten der ned, i en eller anden stor By kan møde den italienske Melpomene. Wanscher og Etatsraad Drewsen, det vil da sige dersom den sidstnævnte kan erholde Tilladelse der til gaae den første April over Wien og Triest til Rom og Neapel, mon De da endnu møder Dig og din Familie derude; jeg, for min Part længes efter at see Eder her tilbage, ikke at tale om hvilket Opsving det igjen vil gjøre paa Balletten. - Nu har Tenoristen Steenberg deputeret som "Joseph" og det gik smukt; Stemmen er just ikke stor men meget behagelig og Schram sang Jacop [som ændret til:] saa fortræffelig at han vidst kan maale sig med den første Sanger i Verden, hvad dette Parti angaaer. Iøvrigt er det ved det kjedelige Gamle hvad det kongelige Theater angaaer, heel har man ikke ret nogen Forestilling, men det har man heller ikke paa Hoftheatret, hvor Repertoiret er daarligt og da Publicum kun vil see Wiehe og Høedt maa disse med i et hvert Stykke, der, hvad Høedt angaaer, ikke altid bliver det rigtigste, saaledes i et lille Stykke: "Den sidste Nat" er han en "høist romantisk Elsker", og det kan jeg ikke faae i Sammensmæltning med hans Organ og Person. Casino har kun Chr Schmidt og [Betti ændret til:] Mad: B: Schmidt / men to Piller gjør intet Tempel. Ellers forkynde Gadehjørnerne Comedie nok, foruden den anslaaede Treklang, der naturligviis slet ikke harmonerer og danner tre Theaterpartier, hvoraf Hoftheatret har Ordet, har vi endnu to Beridder-Selskaber, med Chinesere der kaste Knive saa det gyser i een og et meget yndeligt Hundetheater, hvor der to Gange om Dagen gives Forestillinger. Foraaret havde begyndt at kige ind af Vinduerne, men nu har Vinteren igjen klistret Ruderne til og bider Een i Næsen naar man dreier om Hjørnet. Dreyschock er her endnu og reiser først i næste Uge herfra til Stockholm, Fru Nissen-Saloman gjorde ikke Markede, men synes at gjøre det i Odense, hvorhen hun efter en Concert i [Odense rettet til:] Sorø har begivet sig. - Et nyt Drama Estrella af H. Hertz indstuderes, der er nok ikke mindre end fem Elskere i samme, men det gaaer nok.

"Vi spille Stort vi spille Smaat,

Og Alting spille vi lige godt!"

sang jeg for en Deel Aar siden, og jeg troer ikke at Sangen er forældet; imidlertid maa jeg dog tilføie at Hultmann i høieste Grad fortjener Paaskjønnelse, han er gaaet meget frem og uden ham vilde det see reent galt ud. Den unge Hr. Päetz lover ogsaa [meget ændret til:] en Deel, han er et smukt Menneske og kan ved Flid og Tænksomhed vist bringe det til Noget. -

Af dit sidste Brev seer jeg at Therese er med i Wien, det er underligt, jeg har levet i den Forestilling at hun var blevet her og vandrede om paa Fredensborg, derfor har jeg i mine Breve til Dig, naturligviis ikke sendt hende Hilsen; for at gjøre det godt igjen sender jeg hende her een ganske særskilt. Din fortræffelige Kone, ligesom Charlotte og Edmund mange hjertelige Hilsener; ligesaa til Juliette Price, vi glæde os Alle til vor "nordisk jomfruelige Sylphide"; jeg hører at man her hjemme indøver "et Folkesagn", for at hun deri første Gang kan vise sig. - Kommer Julius Price med hjem? En ny Pas de deux af Hr. Funch, der med Jomf Bills dandser samme, er det eneste Nyt fra Dandsens Rige paa hvor Scene, hvor af ældre Dandse, kun Xaleo de Xeres er igjen bragt frem. En Tragedie Alexei af Forfatteren til Ruth gives, Meningerne om den ere deelte, jeg har endnu ikke faaet Bid paa den! Excellensen Collin, der veed jeg i Dag skriver, paalagde mig særdeles at hilse Dig og din Familie paa det aller hjerteligste! Etatsraad Edvard / Collin, takker Dig meget for de venlige Hilsener; i hele Familien der, tales tidt og smukt om Dig, din Virksomhed og Kommenhjem. En ny tydsk Bog: "Eritis sicut Deus" anonymer Roman i tre tykke Bind, opfylder mig meget, jeg anbefaler Dig den, som noget af det meest Interessante jeg i den senere Tid har læst; den bekjæmper Materialismen og den falske Philosophie, er i sin Tendens den samme, som netop min nyeste Bog vil blive og har de meest udmærkede Characteerskildringer jeg kjender; - Dickens ny Roman "Lille Dorit" anbefaler jeg ligesaa. - For nogle Aar siden udkom i Wien en Taschenbuch, Navnet husker jeg ikke, men fori Bogen stod, af en Dame, en Novelle, hvortil var to qvindelige Portrætter, jeg troer, [den rettet til:] det ene [Dame ændret til:] af disse hedte Rosa bjanca, men Novellens Helt var "den danske Eventyr Digter": det var mig, der red paa en vild Hest over Jydlands Heder og talte med Zigeunersker, havde Kjærligheds Forhold med en adelig Dame og endelig elskede en Fiskerpige paa Føhr, kort det var een for mig løierlig Digtning, jeg gad nok eie Bogen, men da jeg ikke kan opgive Das "Taschenbuch"s Navn ikke heller Aaret den udkom er det mig vanskeligt at faae Fingre i den, kan Du, da skaf den, jeg skal da ved Modtagelsen erstatte Udlæget. -

Vor Jernbane fra Korsør til Kjøbenhavn er endnu ikke aabnet, men Bestemmelsen er, at det skal skee den 15 April, dersom altsaa Du med din Familie lægger Hjemreisen over Als og bliver der en otte Dags Tid, kunne I maaskee være med paa den første Tour, dersom den bliver paa den ansatte Dag; - Hils venligt i Tydskland de af mine Venner Du træffer paa; jeg bliver i Kjøbenhavn til Slutningen af April, altsaa sees vi jo her i Hjemmet, før Du flyver til dit "Fredensborg" og jeg til mine "Godser" i Sjælland, Fyen og Jylland. Og nu lev vel! et hjerteligt Haandtryk og "Velkommen til Danmark! alle I kjære Mennesker!"

din trofast hengivne Ven

H.C. Andersen.

Til Balletmester, Ridder Bournonville!/

[Udskr:] Wohlgeboren Herr Balletmeister A. Bournonville Ritter von Danebrog K.K. Theater in Wien. Frei.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 32-33)