Dato: Marts 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

[Marts 1856]

Fra Stettin til Dresden, der tages ind i Hotel de Rom; seer Galleriet Raphaels Madonna, samt Holbeins) de bryhlske Terrasser, Theatret; een heel Dag til Dresden. (Reisen fra Stettin til Berlin 3 Thaler, fra Berlin til Dresden 3 Thaler og 16 Ggroschen).

---

Fra Dresden paa Jernbane til Prag varer en halv Dag, Resten af Dagen benyttes til at kjøre op paa Hradschin og at see Tycho Brahes Grav i Teinnskirken. (Fra Dresden til Bodenbach 1 Thaler 4 Ggroschen; fra Bodenbach til Prag 3 Gylden 24 kr).

---

Fra Prag til Wien een Dag (11 Gylden 48 kr) i Wien boer De i Kärntnerthor Strasse Hotellet lige over for Erzherzog Carl, De bliver her to Dage og seer Stephans Kirke, Burgtheater etc. faaer Passet viseret af den pavelige og af den toskanske Gesandt.

---

Fra Wien til Triest i to Dage og een Nat eller omvendt to Nætter og een Dag, dog tro er jeg De helst bør tage to Dage for at komme ved Daglys over Semringen. (koster i alt henved 20 Gylden.)

I Triest boer De i Hotel de Ville (før kaldt Hotel Metternich). De kan gjøre det af med en halv Dag, spadsere paa Molo og i Byen. Fra Triest Dampskib i sex Timer til Venedig, (7 Gylden) De boer i "a la Luna"[,] der ligesom i Triest tales i Hotellet Tydsk og Italiensk. De besøger Markuskirken, dei frari etc. Doge-Palaiet, roer gjennem den store Kanal, gaaer op paa ponte rialto, hører Operaen etc.; kommer De her til om Formiddagen, da kan De samme Dag, hele den følgende og Formiddagen den tredie Dag kortest see det betydeligste og da med Middagstoget kjøre paa Jernbane til Verona. Hotel gli due torri, see Kirken tæt ved, besøg Amphitheatret; De overnatter og reiser saa næste Dag med Jernbane til Mantua og strax videre til Bologna, her bliver De en heel Dag, seer Galleriet med Raphaels hellige Cicilie, besøger Campo Santo og faaer leiet en Veturin til Florenz; ham afslutter De skriftlig Contract med, han befordrer Dem i to Dage der hen, sørger for Deres Natleie og Middagsmad, den De først faaer om Aftenen naar De kommer under Tag, saa at De selv paa et af Bedestederne maa sørge for Frokost, som De bestiller og forud erfarer hvori den bestaaer og hvad den skal koste, dette maa De i hele Italien forud have aftalt paa Landet som i de største Byer.

I Florenz bliver De 3 Døgn, seer Gallerierne i Palazzo degli Uficci med den medicæiske Venus, Niobegruppen og de mageløse Malerier dernæst Galleriet paa Slottet, (hver Dag De er i Byen maa De imidlertid i degli Uficci), dernæst Kirken St Croce, Domkirken etc. Haven Boboli & her, som i Rom maa De holde Dem til Reisebogen da her er saa / uendeligt meget at see. Med Veturin gaaer De herfra til Rom, over Siena er det en Dag kortere end over Terni, men De bør vælge Terni der er den interessanteste, denne gjøres i 5 eller sex Dage, men det maa nøiagtig bestemmes med Veturinen at han bringer Dem saa betids til Terni, at De der ved lys Dag kan kjøre ud og see Vandfaldet, som ligger en Miilsvei udenfor; paa denne Tour kommer De tillige over Perugia og Assisi.

Rom her maa De blive 10 Dage; det er bedst De fra Venner der, veed hvor De skal stige af, Landsmændene siger Dem Beskeed, her behøver jeg intet at notere, kun glem ikke Borghesernes Galleri, og Kirken St Maria del Angeli. Medens De er i Rom vil jeg ønske at De kunde lægge to Dage til, for at gjøre en Tour til Tivoli og see Vandfaldene der.

Fra Rom i fire Dage til Neapel, De maa betinge at Veturinen der overnatter i Mola di Gaeta, kommer saa betids at De er der en halv Dag, enten Eftermiddag eller Formiddag. Paa denne Reise kommer De over Campagnen, Albanerbjærgene Sumpene, Terradna, Mola di Gaeta og Capua.

I Neapel skal De boe paa St Luzia, der er et stort billigt Hotel, jeg troer No 47 eller 48, derom veed Landsmænd Beskeed, men der skal De boe og ikke omme i Smaagaderne. - De bliver først to hele Dage i Neapel seer Museo Bourbonico, kjører til Camoldoli, - Theatret, Gadelivet etc. - efter to Dage gjør De en stor Udflugt paa 5 Dage; første Dag Herkulanum og Pompei, (Jernbane) (har De endnu en Dag at give da gaae til Salerno, og næste Dag hen og tilbage igjen og see Templerne i Pæstum, Gaae da med en Baad fra Salerno til Amalfi,) fra Pompei maa De ellers til Sorent og Amalfi, eller helst først Amalfi og da til Sorent hvor De maa anvende (Amalfi og Sorent) to Dage; i Sorrent boer De i Alberg del Tasso; nu seiler De en Morgenstund til Capri, boer oppe hos Pergani, Navnet husker jeg ikke ret, men Landsmænd vide det) De seer den blaa Grotte, vandrer hen til Grotta naturale og gaaer op til Tibers Villa, der paa næste Middag igjen til Sorent, hvorfra De kan samme Aften naae Neapel, eller om der er Erruption, da overnatte i Portici og bestige Vesuv. Ringere end 5 Dage kan saaledes denne Udflugt ikke gjøres, men med denne kan De da ogsaa opgive at besøge Ischia. Nu er De igjen i Neapel hvor De kun har været to Dage; / De maa endnu blive her i henved to til og paa den ene af disse kjøre gjennem Posilippo-Grotten og ud til Solfatara, dernæst om mueligt besøge Bajæ og kjøre Strandveien hjem.

Fra Neapel med Dampskib til Genua, det seiler kun om Natten, den første Dag ligger De stille ved Cevitta vecchia, den anden Dag ved Livorno, herfra kan De paa Jernbane i een Time besøge Pisa, see der det skjæve Taarn, Campo Santo, og Daaben, i een Time er De igjen i Livorno, der ikke frembyder stort at see, De gaaer ombord og er næste Morgen i Genua, hvor De tager ind i et af Hotellerne ud mod Havet, besøger Balbigaden, Kirker og Theater, maaskee og[saa] Galeierne og tager med Post eller Veturin til Milano, eller til Turin, hvorfra, saa vidt jeg veed, nu er Jernbane til Milano, (Opholdet i Genua var een Dag) i Milano boer De i Reichmanns Hotel, (der tales tydsk) De bestiger i den tidligste Morgenstund Domkirken, for at see Alperne solbelyste, opad Dagen bliver det Taage. De seer Kirken indeni og er om Aftenen i La Scala. Seiersbuen og Arena maa ikke glemmes, der kjører De hen. Halvanden Dag maa Mailand have; paa Jernbane naaer De i tre eller fire Timer Como, her bliver De fra Middag til næste Formiddag og boer tæt ved Søen, faae Altan ud til den, med Dampskibet der gaaer over Søen tager De Plads og finder ved Landingsstedet en Omnibus der fører Dem til Byen hvor De med Diligense gaaer over Splügen, eet af de vildeste Alpepartier tæt ved Rhinen, De kommer der gjennem "verlorne Loch", hvor De nødvendigviis maa gaae og ikke kjøre; denne Tour maa gjøres ved Dagen og De kan fra Italien og til Rorschach ved Bodensøen gjøre Reisen i eet Døgn, - fra Rorschach er Dampskib til Lindau (i een Time) her er Jernbane, paa hvilken man i een Dag naaer München. I München boer De i bayrischer Hof, besøger Pinakothek, Glypthothek, Basilica, Aukirken, Allerheiligen Capel, Slottet, Buegangene; kjører ud til Bavaria & Theatret. 2 Dage er den allerkorteste Tid for München. I een Dag til Nürnberg; Hotel rothes Roß eller ogsaa bayrischer Hof. De gaaer op og seer "Borgen", besøger de to store Kirker og spadserer i Gaderne paa en halv Dag er Nürnberg seet. Herfra i een Dag til Leipzig og een Dag til Hamborg eller Lübeck, hvor De gaaer ombord paa Dampskibet. / De har saaledes paa Reisen anvendt 63 Dage eller to Maaneder og 2 Dage; De vil altsaa ved at lægge om kun otte Dage til de to Maaneder have en sex Dage til Raadighed. Dersom der nu skulde være megen Snee endnu der hindrede Reisen hjem over Splügen, da erfarer De det i Mailand og De kan da tage paa Jernbane fra Mailand ned til Lago di Garda, der finder De Dampskib til Riva ved Enden af Søen, her holder Diligense og De kjører til Trient og gaaer da over Brenner hvor man selv i den haardeste Vinter kan komme over, da gaaer Reisen lige til München, men i Inspruck maa De blive et Døgn; her er Kirken med Hofers Monument meget interessant. Reisen fra Mailand til München vil da tage omtrent fire a fem Dage, men denne maa De ikke beslutte Dem til uden at det er umueligt gaae over Splügen. Bestemmer De i Como, at gaae over St Gottdhardt, da kjører De fra Camo i Omnibus i et Qvarteerstid til Camerlate og derfra med Diligense over St Gotthardt til Fluellen, her ligger Dampskib som gaaer lige op til Luzern (hvor De boer i Schweitzer-Hoff) seer Thorvaldsens Løve; seiler over til Weggis, hvorfra De bestiger Rigi, overnatter der og gaaer næste Dag ned enten til Emmensee eller Art, ved begge Steder findes Dampskib til Zug, man tager imidlertid Plads lige til Zürich (hvor hen De fra Luzern maa have sendt Deres Tøi for at det ei skal slæbes over Rigi). De finder da i Zug Postvogn til Horken hvor et Dampskib venter Pasagererne til Zürich, derfra kan De paa Jernbane gaae til Romanshorn ved Bodensøe, her fører et Dampskib Dem over til Frederikshafen, hvorfra De paa Jernbane i een Dag kan naae: München (den Tour er 6 Dage); men jeg raader helst til Touren over Splügen, som er meest vild-romantisk.

Reise i Schweits.

Om Morgenen med Diligense fra Chiavena over Splygen til Pfeffers, hvor Naturen er meget smuk, her til kommer De i mindre end et Døgn, dette er altsaa første Dag fra Italien. Fra Pfeffers gaaer De til Wallenstätter- og Züricher Søerne hvor der er Vogn og Dampskib Forbindelse og stiger i Land i Horken, som ligger ved Zürikersøe, det var den anden Dag. Fra Horken næste Morgen med Diligensen til Zug hvor De ved Zugersøen finder Dampskib, det gaaer De med til Arth her bestiger De Rigi, (en Hest er bedst at have med) De er alt denne Dags Eftermiddag paa Rigi, sover her, seer Solopgang næste Morgen og gaaer ned til Veggis, der er Dampskib til Fluellen hvor De kan spise til Middag og kjøre eller gaae op til Hospicet paa St Gothardt, der overnattes og med en Fører gaaer De til Grindelvald (een Dag) næste Dag til Lauterbrunnen, og om De vil samme Aften til Interlaken, fra Interlaken kan De i een Dag naae Luzern og derfra med Diligense der fører Dem ved Dampskib det Stykke De før har reist over Zugersøen og til Horken, (en halv Dag), og da bringer Dampskib Dem i een Time til Zürick, hvor De tager ind i Bauers Hotel lige for Posthuset. Herfra følger De min tidligere givne Opskrift.

---

Paa Bodensøe gaaer Dampskibe i alle Retninger, De kan saaledesfra den schveitser-By De er i ved denne Sø gaae til Schaffhausen, kjøre med Omnibus (og alt Deres Tøi) ud til Rhinfaldet og der boe i Webers Hotel, næste Dag er De igjen derfra med Dampskib enten til den würtembergske eller bayriske Jernbane der vil gaae til München.

---

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 584-89)