Dato: 8. februar 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 8 Februar 1856

Min trofaste kjære Veninde!

Det var et deiligt stort rigt Brev fra Dem, Deres Søster igaar lod mig læse! hvor jeg er glad ved at vide Dem legemlig vel og sjælelig glad ogsaa Broderen har det godt og Dagene gaae som Festdage. Hvor Naturen maa være smuk hiin Side Verdenshavet! jeg faaer en underlig Længsel efter dette varme Underland, men der hen naaer jeg vist ikke! - Her hjemme er idelig Regn og Blæst, jeg troer at i det nye Aar har Solen neppe viist sig mere end paa tre Dage; jeg mældte Dem sidst at jeg var blevet bestjaalet, derom er endnu Intet opdaget og det har piint mig; mit »Livs Eventyr« har skaffet mig mange Venner, men dog ikke hævet Misundelse og Lyst til at ærgre mig. I Bogen er naturligviis hist og her nogle smaa Urigtigheder,3142) som jeg selv senere har opdaget og vilde i en ny Udgave see at faae rettet, men af de betydeligste er saaledes at i det jeg fortæller om Ulrichs Redning3143) og mit Besøg hos ham, jeg i de indledende Ord skriver at Efterretningen om Linieskibets Ulykke hørte jeg i Theatret, dette er ikke rigtig, jeg forvexler det med at Efterretningen om Slaget ved Slesvig hørte jeg der; denne Uagtsomhed fik jeg forleden et grovt anonym Brev for, med Tale om min stærke Phantasie og at man maatte antage Bogen som et Phantasieværk, kort sagt, den gamle Corrigeren! - dog det hører til det hverdags-smaa Qvæleri og jeg antyder det kun for at De end mere kan fornemme hvor godt og friskt det er at flaggre som Dem fra Ø til Ø, hvor Roserne blomstre i varmt Solskin medens vi have Regn og Rusk! - Det nyeste Nyt jeg kan fortælle Dem er at endelig har Bournon­ville i Wien faaet Erkjendelse for sine Balletter der.3144) Den 31 Januar blev Napoli givet og vandt Scene for Scene overordentligt Bifald, ja efter anden og tredie Act blev Bournonville stormende fremkaldt, hele Familien er naturligviis meget lykkelig derved. Liden Kirsten fik Hartmann nyelig Efterretninger om fra Liszt,3145) han var i høi Grad opfyldt af denne Com­positions Originalitet og Friskhed, den er nu givet første Gang og af alle Musikfolk meget erkjendt, men hos Mængden har den dog ikke gjort den slaaende Virkning som Liszt havde troet, imidlertid vil det bedre vise sig ved de tilkommende Forestillinger. Af Nyheder fra Kjøbenhavn, f Ex Marineministerens Forlovelse,3146) hører De vel i Deres Søsters Breve, jeg vil altsaa kun holde mig til hvad jeg troer hun ikke mælder. Den Hilsen De sendte mig til Georg Carstensen3147) gav jeg til hans Broder den forrige Gouverneur,3148) saa han har modtaget den. Han har nu erholdt Tilladelse til at anlægge et Slags nyt Tivoli, Stedet bliver ude ved Frederiksberg Alee. Med Heiberg er man meget utilfreds, han angribes stadigt, selv hans Kone gaaer det ud over, Fru Nielsen3149) skal stilles i Glands og Glorie, som den Lidende, det er altsammen Parti-Sag; imidlertid glimrer Høedt og Wiehe paa Hoftheatret. Avisen for i Dag3150) mælder under »Kunstacademiet«: Hof­bygmester, Conferentsraad J. H. Kock er eenstemmig bleven valgt af Aca­demiets Forsamling til Æres-Medlem af samme Academi. - Professor Ras­mus Nielsen har begyndt to Gange ugentligt at holde interessante Forelæs­ninger over Kirkegaard, som Forfatter og Menneske; de blive meget besøgte. Fra Ørsteds har jeg venlige Hilsen[er] til Dem, ligesaa fra Fru Læssøe! - Med al min Tanke er jeg hos Dem og Deres Broder i det lyse, varme Land! bring de Venner af min Muse De der møder en hjertelig Hil­sen. Min Reiseflugt iaar bliver neppe mere end her i Sjælland, til Fyen og til Silkeborg, gid jeg maatte have aandelig Ro og Friskhed til der at ned­skrive min nye Bog, som De foreløbig kan benævne: »Ingen Christen« - Lev glad og vel!

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus