Dato: 8. februar 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 8 Februar 1856[dvs. 1857]

Kjære Fru Scavenius!

Det forekommer mig saalænge siden jeg Skrev Dem til at jeg i Dag ikke kan lade være at skrive; mine Tanker ere saa ofte paa Basnæs, men hvor veed man udenfor hvor eens Tanker søger hen: Jeg har været ganske revet hen i Afskrivning af min Roman, saa at jeg har forsømt at besøge alle kjære, baade skriftlig og personlig, her til kommer at jeg i de sidsste sex Uger har været igjen prøvet ligesom den fromme Mand Hjob, det er jo egentligt ikke Sygdom, men Smerte og jeg har lidt ganske voldsomt, mendnu i forgaars, sad eller laae jeg saaledes ganske jammerlig, igaar var jeg bedre og i Dag, indtil videre rask og let, som en Fugl, derfor skriver jeg ogsaa strax og vil imorgen benytte den første Udflugt i Selskabs Livet, nemlig paa Ballet hos Prinds Ferdinands, næste Mandag er den store Zeuthen-Zutphenske Maskerade, som jeg ogsaa nok vilde have en Times Tid af, maa jeg kun være rask nok; deres Hr Broder har jeg endnu ikke kunnet være en Aften hos, hvilket er mig ret piinligt og i Theatret har jeg saa godt som ikke seet en heel Forestilling, Frøken Lutzau har jeg ikke gjort Visit - ak det taarner sig heelt op, men saa om-fatter jeg dem alle med min Tanke og anar jeg saaledes i ret venligt Sind har gjort det, giver jeg mig selv en Slags Absolution. Samvittighed har jeg ogsaa med Hensyn til min Ven Otto, han skulde have en Bog fra mig, det var saa let at sende een, men det skulle vaare een der fornøiede ham, jeg har søgt og vraget og endeligt kommet til det Resultat at bede Dem om de vil lade ham selv vælge mellem følgende H. C. Andersens illustrerede Eventyr Holbergs samlede Comedier

Amerikas Opdagelse med Billeder

(NB jeg har ikke læst den) "Historien" illustrirte Ausgabe ( i denne staar flere med Billeder end i den danske) Een af Ingemanns Romaner, NB hvilken han selv vil.

Nu faaer jeg at vide hvilken af disse nævnte Bøger jeg helst maa sende ham. Jonna Stampe med sine Smaapiger er i Dag kommet herind, saa aat der er sand stor Glæde i det collinske Huus, det er nu over et Aar siden at hun var her hjemme. En Prøve paa Bournonvilles Ballet "I Carpatherne", saae jeg forleden, den er smuk, har characteriske Dandse og ungarske Folkemelodier. Fra Fru Serre hører jeg at Grev Moltkes endnu ere paa Glorup og at Grevinden er syg; Harald var i Dresden da Brevet blev skrevet, nu er han nok i Fyen. Endnu engang hjertelig Tak for Julegaven, den smukt syede Pude, den pranger i min Stue og er med sin klare Grund et complet Lyspunkt. Jeg har i disse Dage en heel Deel Grønt og Blomster, i Øieblikket skinner Solen varmt ind i Stuen til mig her er ganske hyggeligt! Hils den kjære Otto og Luzia meget fra mig. Hvorledes lever Miss Dounloup? Hvorledes har og befinder den fortreffelige Frøken Schumacher? mine Hilsener veed jeg bliver bragt og De selv vil ved Leilighed glæde mig med Brev, skeer det ikke snart da haaber jeg Otto selv, om kun paa et Papir, under min Adresse, giver mig Navnet paa Bogen han helst vil give Plads paa sin Hylde! Og nu lev vel! gid jeg maa høre at de og deres Omgivelse Alle ere vel og ved godt Humeur. Deres taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus