Dato: 10. januar 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 10 Jan 1856

Kjære Ven!

Nu al god Sundhed og Lykke i det nye Aar! tak for det gamle, tak for al Deres Venskab for mig, jeg haaber det vedbliver. Til Hr Wiedemann har jeg skrevet i Dag, og paa Dansk, jeg haaber De oversætter det for ham. Med stor Glæde har jeg seet den nye Virksomhed De viser ved Udgivelsen af "Europa", jeg har strax tegnet mig mellem Subskribenterne, thi det første Stykke af Kiihne, tiltaler mig særdeles, ja - det er næsten som det kunde være et Parti af Fortalen til min nye Roman, dog det forstaaer De ikke nu, men, naar engang min Bog er fuldendt vil De see at det ogsaa er i den Retning jeg har isinde som Digter at slaae et lille Slag (til Materialismen); Humor og Poesi være mine to gode Hjælpere ikke at tale om Sandheden, eller rettere vor Herre selv, der altid bliver den seirende. - I samme Nummer staaer en Oversættelse af min Historie Jødepigen, den er særdeles smukt fortalt paa Tydsk, men ikke ganske correct! jeg siger Dem det, da den jo skal optages i den samlede Udgave af Historier, vær saa venlig mod mig at stille den danske Original sammen med Oversættelsen og denne vil De see udvisker Enkeltheder som jeg lægger Betydning i; værst er det Side 10, høiere Spalte: "Aber jenseits wird sein Ein Vater und Ein Gott und ein Erlöser!" o s v jeg har ladet Jødepigen gjennem Bibelske Ord udtale sin Stemnings Overgange, her skulde den tydske Bibels Udtryk bruges og det er først i det allersidste hun siger at Ordet Christus ligesom slipper hende over Læberne, i det hun udtaler det - men kun den ene Gang, mener jeg at lige som Daabens Helligaand kommer over hende. Forstaaer De mig! - Vær endelig saa god at læse den lille Historie hos mig sammen med den Tydske, og hjelp hvad De kan!

Dersom jeg iøvrigt kan være Dem og Hr Kühne til nogen Slags Nytte ved Udgivelsen f Ex en Slags Correspondanse om Literatur og Theater fra Kjøbenhavn, da vil jeg med Glæde gjøre det, men De maa snarest underrette mig derom og om det skal være med mit Navn under, eller ikke; i det sidste Tilfælde er jeg meest fri og De kan da ogsaa benytte deraf hvad De selv vil! - Naar De skriver Hr Delbanco til da, dersom jeg ikke selv faaer Brev, hører jeg derom.

Det betydeligste i vor Literatur og som jeg i mit sidste Brev nævnede Dem, er Christian Winthers Digt: Hjortens Flugt; i Løbet af nogle Uger har den nu opnaaet 3die Oplag, hvert paa tusinde Exemplarer; mit Digt til Christian Winther, da jeg havde læst hans Bog var den første offentlige Udtalelse om den; hvad jeg skrev er vistnok aldeles betegnende:

Christian Winther

Du snitted' i Træet - der dufted'

Af Kløver og Bøgens Blad,

Du Hjorten jog og der klang os

Et dansk udødeligt Qvad!

#

Det er saa friskt som en Rose,

Det er som den fuldmodne Frugt,

Saa rigt, saa sundt og saa lifligt,

Og saa har det Tonernes Flugt!

---

Nu lev vel! hils Deres Kone, Datter og Svigerfader.

Deres af Hjertet hengivne Ven

H. C. Andersen.

Til

Hr Carl B. Lorck i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus