Dato: 10. januar 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: L. Wiedemann
Sprog: dansk.

fra HCA til forlægger Widemann, indklæbet i "The Nightingale"

Kjøbenhavn den 10 Jan 1856.

Høitærede Hr. Wiedemann!

Min hjerteligste Tak for Deres venlige Brev og de medfølgende Exemplarer af "Billedbog uden Billeder", det er en nydelig Udgave og De har ret glædet mig med den. - Saaledes som jeg ved Hr Lorck alt kjender Dem kommer jeg med al Tilid og Inderlighed til Dem, og haaber at De vil ganske optage hans Omhue for min digteriske Virksomhed i mit andet kjære Hjem: Tydskland. Med Hr Lorck kunde jeg føre Brevvexlingen paa Dansk, det er mig lettest og meest bequemt, jeg vedbliver der med, i detminste i Dag, Hr. Lorck vil tro gjengive Dem det Skrevne, men det kunde jo træffe sig saa at han oftere ikke var ved Haanden og dersom De altsaa ønsker det herefter / saa skal jeg gjerne senere lade mine Breve blive affattede paa Tydsk, naturligviis vil De da i disse finder Synder mod Gramatiken, maaskee meget store Feil, dog forsaa dem vil De altid kunde, jeg har kun at bede Dem om, at de ikke i deres Mangelfuldhed kommer i fremmede Hænder, denne Skræk har jeg faaet ved i Haandskriftsamlinger at træffe Breve, som jeg ikke kan være tilfreds med, i det de ere i et altfor daarligt Tydsk. Der siges mig at der snart vil udkomme en Miniatur Udgave af "Historier", det er altsaa ikke nogen illlustreret Udgave? Kommer der ikke en saadan, Hr Lorck har jo Billederne til den og vil vist hos Hr Delbanco kunde skaffe dem De der mueligt mangle f Ex til "Ved det yderste Hav" - "Pengegrisen", "Jødepigen" - "Ærens Tornevei; de ere alle tegnede af Pedersen. - Jeg eier ikke en enste ny Historie, jeg efter Deres Forlangende, kan meddele / Dem; de to seneste findes i Delbancos Folkekalender for iaar, nemlig de tidligere nævnte: "Jødepigen" og " Ærens Tornevei", denne sidste synes jeg De skulle tage med, her hjemme tiltaler den særdeles. Hvad "Jødepigen" angaaer, da seer jeg den optaget i den nye Blad "Europa", Oversættelsen der er meget smuk, min ikke ganske correct, hvorm jeg nu skriver til Hr Lorck og vedlægger her denne min Skrivelse til ham! Dersom De ikke har grund til at ønske det anderledes da vilde jeg gjerne at den første Udgave af "Historier" blev dediceret til Fru Serre i Maxen ved Dresden; det er en Familie der har vist mig stor Velvillie, jeg har oftere tilbragt længere Tid om Sommeren paa deres smukke Landsted; en Digter veed De er som Fugle, han takker med en Sang. Jeg har seet Musik og et Par Bøger dediceret til Fru Serre, der er altsaa intet Nyt at Sligt skeer, har De altsaa ikke derimod, da ønsker jeg at der stod heri paa et Blad Fru Marjorinde Serre med Høiagtelse og Taknemmlighed Forfatteren. Hvad jeg nu har at fremføre er ikke noget Forslag, men kun en Sag jeg vil gjøre Dem opmærksom paa og som De kun tager i Overveielse hvis De tror den kan være Dem til nogen Slags Gavn. Hvad der af mine Arbeider paa Tydsk gaaer mindst af, er naturlgiviis de dramatiske, ingen af disse ere endnu paa nogen tydsk Scene og de i den "samlede Udgave" optagne komme næppe frem der paa Skuepladsen, men eet som Zeise har oversat og udgivet paa Tryk: Kongen drømmer, et Drama i een Act, kunde vistnok gives; af samme Forfatter og oversat og i "trykt Manuscript" min Eventyr-Comedie: "Hyldemor", foruden disse to nævnte er der er Par Smaastykker som her hjemme ideligt gives med Bifald: "Den ny Barselstue", Lystpil i een Act og "Fuglen i Pæretræet", Vaudeville i een Act. - Paa vort Folketheater gjentages ideligt min vistnok bedste Eventyr Comedie "Ole Lukøie", / denne passer ubetinget for enhver Skueplads, og er i tre Acter, men den er endnu ikke oversat paa Tydsk. I Weimar gives i denne Maaned for første gang "Klein Karin" en lille dansk Opera til en deilig Musik af Hartmann, Texten er af mig og oversat paa Tydsk, den fylder omtrent henved et Ark; hvad synes Dem nu om alle disse nævnte dramatiske Smaating? tror De at kunne staae Dem ved at optage disse som et nyt Bind i "samlede Skrifter", eller som en bog for sig i "Ny dramatiske Arbeider af H.C.A." Mig har De intet Honorar at betale til, jeg ønsker kun et Par Eventyr for min Deel; jeg vil dernæst slet ikke søge at overtale Dem der til; de overveie og selv bestemme! Hvad den nye Roman angaaer, da fylder og beskjæftiger den mig ganske! løser jeg den Opgave jeg selv har sat mig, da vil denne Bog blive af stor Betydning i min Digtervirksomhed, men jeg troer / ikke at den bliver færdig saaledes at den kan udkomme iaar! De maa derfor ingen Tidsbestemmelse angive, dersom den nævnes, men naar den Hele er fuldendt skal De faae Manuskriptet, og jeg skal indrette det saaeldes at det, efter Deres Interesse skeer saaledes at det bliver i Høsten at den samme dag kan udkomme i Leipzig og Kjøbenhavn. - Da Bestemmelsen var at "Historier"Skulde udkomme paa Hr Lorcks Forlag, gav jeg ham en Optegnelse paa nogle Enkelte i Tydskland jeg ønskede fik fra mig et Exemplar f denne Bog; Hr Lorck har vistnok det Opskrevne og vil give Dem det i det jeg bedeer Dem at lade disse tages fra de Exemplarer der rimeligviis forundes mig, men er Optegnelsen større end De vil og kan give, da beder jeg Dem, ligesom jeg derved ogsaa frier om jeg endnu / havde Een eller Anden, jeg senere gad forunde et Exemplar, De da godhedsfuld vil stillede (dem ) paa Regning for mig! Og nu al Held og Lykke til Deres nye større Virksomhed! Jeg glæder mig til, dersom jeg i Sommer skulde komme til Leipzig, der nærmere at gjøre Deres Bekjendtskab og jeg beder Dem at De aabent altid udtaler Dem for mig, saaledes som jeg har og fremdeles gjør det. Af ganske Hjerte Deres hengivne H. C. Andersen Til Hr. Boghandler Wiedemann i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus